Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3888. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A), stran 9290.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-82/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPD-A)
1. člen
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91) se v prvem odstavku 1. člena za peto alineo dodata novi šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
– 5. september, vrnitev Primorske k matični domovini«.
Za dosedanjo šesto alineo, ki postane osma alinea, se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– 23. november, dan Rudolfa Maistra«.
Dosedanja sedma alinea, ki postane deseta alinea, se dopolni tako, da se glasi:
»– 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »razen praznikov združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini in dan Rudolfa Maistra, ki niso dela prosti dnevi.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-07/89-2/37
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 252-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost