Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005

Kazalo

3852. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A), stran 9234.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2005.
Št. 001-22-75/05
Ljubljana, 6. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUL-A)
1. člen
V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) se v 1. členu dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
"Uradni list izhaja v elektronski in tiskani izdaji.
Elektronska izdaja uradnega lista se varno elektronsko podpiše in objavi na spletnih straneh Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije.
Elektronska izdaja uradnega lista je dostopna brezplačno.".
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se črta.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo "in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu,".
Drugi odstavek se črta.
4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo "označen na uradnem listu" nadomesti z besedilom "v elektronski in na tiskani izdaji označen".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Elektronska in tiskana izdaja uradnega lista izideta istega dne. Če obe izdaji ne izideta istega dne oziroma v enakem besedilu, se za izid šteje elektronska izdaja.".
5. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedama "uradnega lista" postavi pika, preostalo besedilo do konca tega odstavka pa se črta.
6. člen
V 7. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"V elektronski in tiskani izdaji uradnega lista se objavljajo:".
V drugi alinei se za besedo "začetku" dodata besedi "in prenehanju".
Za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– odločbe in sklepi ustavnega sodišča;".
Na koncu dosedanje sedme alinee, ki postane osma alinea, se podpičje nadomesti s piko, zadnja alinea pa se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Drugi akti, katerih objavo v uradnem listu določa zakon ali drug predpis, se objavljajo samo v elektronski izdaji, če zakon ali drug predpis ne določa drugače.".
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
"8. člen
Samo v elektronski izdaji uradnega lista se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi v sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu.".
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo "daje" doda beseda "generalni".
V drugem odstavku se besedi "predstojnik službe" nadomestita z besedilom "generalni sekretar vlade oziroma minister, ki je akt izdal".
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Odredbe za objavo popravkov besedil mednarodnih pogodb daje, na predlog ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, generalni sekretar državnega zbora oziroma generalni sekretar vlade, če je pogodbo ratificirala Vlada Republike Slovenije.
Odredbe za objavo popravkov predpisov in drugih aktov, ki so potrebni zaradi napak, nastalih v javnem podjetju, daje direktor javnega podjetja.".
9. člen
Za 11. členom se dodata naslov novega poglavja in nov 11.a člen, ki se glasita:
"III.a PRAVNO-INFORMACIJSKI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE
11.a člen
Služba upravlja, vodi in koordinira Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravno-informacijski sistem). Služba lahko, z aktom, s katerim določi način opravljanja nalog, prenese upravljanje pravno-informacijskega sistema na javno podjetje.
Pravno-informacijski sistem je zbirka podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje register predpisov, objavljenih v uradnem listu, in druge podatke o pravnem redu Republike Slovenije ter navezavo na predpise Evropske unije.
Pravno-informacijski sistem je objavljen na spletnih straneh in je dostopen brezplačno.
Podatki, objavljeni v pravno-informacijskem sistemu, so informativnega značaja.
Vlada podrobneje predpiše vsebino, način upravljanja in vodenja pravno-informacijskega sistema ter obveznosti državnih organov in javnega podjetja v zvezi z njim.
Stroški za obveznosti iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v državnem proračunu.
Predstojnik službe imenuje uredniški odbor pravno-informacijskega sistema izmed predstavnikov državnih organov, ki posredujejo podatke v pravno-informacijski sistem, javnega podjetja in strokovnjakov s pravnega in informacijskega področja.
Uredniški odbor pravno-informacijskega sistema usmerja in nadzira razvoj pravno-informacijskega sistema ter sprejema stališča in sklepe za državne organe in javno podjetje glede njihovih obveznosti iz petega odstavka tega člena.".
10. člen
V 13. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– zalaganje uradnega lista: priprava za objavo, objava in vzdrževanje elektronske izdaje in priprava za tisk, organizacija tiskanja in odpreme ter prodaja tiskane izdaje;".
Doda se nova druga alinea, ki se glasi:
"– izvajanje prenesenih nalog iz prvega odstavka 11.a člena tega zakona;".
11. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo "prve" dodata besedi "in druge".
12. člen
V drugem odstavku 16. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– sprejema spremembe ustanovnega akta;".
V šesti alinei se za besedo "prve" dodata besedi "in druge".
13. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje skupščina javnega podjetja na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način in po postopku, ki ga določa ustanovni akt.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Predstojnik službe lahko predlaga razrešitev direktorja javnega podjetja, če ta ne zagotavlja izvajanja nalog, ki se opravljajo kot javna služba v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.".
14. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo »prve« dodata besedi »in druge«.
15. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo "prodaje" dodata besedi "tiskane izdaje", besedilo "in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu," pa se črta.
16. člen
V 21. členu se besedilo "opravljati naloge iz prve alinee 13. člena tega zakona" nadomesti z besedilom "izvajati naloge, ki se opravljajo na način javne službe v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Uradni list v elektronski izdaji po tem zakonu začne izhajati 1. januarja 2006.
Ne glede na določbi drugega odstavka 7. člena in 8. člena zakona se objave iz navedenih določb objavljajo tudi v tiskani izdaji uradnega lista do 31. 12. 2006.
18. člen
Vlada izda predpis iz petega odstavka 11.a člena zakona ter uskladi Uredbo o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije in Uredbo o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih (Uradni list RS, št. 34/03) z zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Služba prilagodi informatizirane zbirke podatkov predpisov in začne objavljati pravno-informacijski sistem do 1. januarja 2007.
19. člen
Akti javnega podjetja se uskladijo z zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-01/89-1/14
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
EPA 352-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina