Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3491. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vrhnika, stran 8287.

Na podlagi 20. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01), Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00 in 57/01), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Vrhnika na 24. seji dne 22. 6. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
o delu Občinskega sveta občine Vrhnika
1. člen
V Poslovniku o delu Občinskega sveta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00 in 57/01) se v 1. členu za besedo »članov« doda besedilo »in članic«.
2. člen
V 4. členu se za besedo »javno« črta pika in doda besedilo »..., če ta poslovnik ne določa drugače.«.
3. člen
5. člen se črta.
4. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dosedanji župan najkasneje pet dni pred prvo sejo sveta skliče sestanek nosilcev kandidatnih list, na katerem se določi predlog dnevnega reda prve seje in sedežni red v sejni sobi.«
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po potrditvi mandatov svetnikov svet ugotovi izvolitev župana. Mandat dotedanjim svetnikom in županu preneha, ko nastopijo mandat novoizvoljeni svetniki in novoizvoljeni župan.
S prenehanjem mandata svetnikov preneha članstvo članom nadzornega odbora ter članom stalnih in občasnih delovnih teles sveta.«
6. člen
V 12. členu se za besedo »telo.« naredi nov odstavek, ki ima vsebino dosedanjega drugega stavka, s tem da se za besedo »članstvo« doda besedilo »v organih«.
7. člen
V tretji alinei tretjega odstavka 13. člena se beseda »odločite« nadomesti z besedo »odločitev«.
8. člen
V 15. členu se besedilo »tretji odstavek 32. člena poslovnika.« nadomesti z besedilom »iz tretjega odstavka 32. člena tega poslovnika.«.
9. člen
V 16., 17., 22., 24., 32., 49., 52., 55., 56., 105. in 106. členu se besedilo "tajnik občine" v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom "direktor občinske uprave" v ustreznem sklonu.
10. člen
V 17. člen se za besedo »ustno.« doda nov stavek:
»Svetnik mora ustno zastavljeno vprašanje, na katerega želi pisni odgovor, posredovati tudi v pisni obliki.«
11. člen
Naslov 3. dela III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepi zaradi odsotnosti s sej sveta in delovnih teles«.
12. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svetniku za zasedanje, katerega se ni udeležil, sejnina ne pripada.«
13. člen
20. člen se črta.
14. člen
Prvi stavek prvega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet dela in odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
15. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta beseda »podžupanom« in število »7« se nadomesti z besedo »petnajst«.
V drugem odstavku se beseda »vročeno« nadomesti z besedo »dostavljeno« in število »9« nadomesti z besedo »šestnajst«.
16. člen
V prvem odstavku 23.a člena se za besedo »telefonsko« doda besedilo: », po elektronski pošti«.
V drugem odstavku se za besedo »predpisi« črta ».« in doda besedilo »ter za odločanje o drugih formalnih in nujnih zadevah občine.«
17. člen
V drugem odstavku 25. člena se za besedilom »da svoj predlog« doda besedilo »z gradivom«
Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na dnevni red se praviloma prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.«.
Peti odstavek 25. člena se črta.
18. člen
Peti odstavek 27. člena se črta.
19. člen
29. člen se črta.
20. člen
Doda se nov 30.a člen, ki se glasi:
»Po sprejemu dnevnega reda v celoti, svet odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.«
21. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 32. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
"Nato predsedujoči pozove svetnike, da postavijo vprašanja pripravljavcu gradiv. V fazi odgovarjanja pripravljavca na postavljena vprašanja ni razprave. Ko svetniki dobijo zadovoljive odgovore in pojasnila s strani pripravljavca gradiva, predsedujoči pozove svetnike, da se priglasijo k uvodni razpravi o točki dnevnega reda. Razprava posameznega svetnika lahko traja največ pet minut, če pa govori v imenu skupine, pa največ deset minut.
Po zaključku uvodne razprave pri vsakem členu, ki se spreminja, predsedujoči pozove svetnike, da se priglasijo k razpravi. O posameznem vprašanju oziroma členu sme vsak razpravljavec razpravljati le enkrat po največ pet minut. Ko je razprava o posameznih vprašanjih zaključena, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati o točki dnevnega reda. Vsak svetnik, ki se prijavi k dodatni razpravi, ima za razpravo na voljo tri minute.
Razpravljavec ima pravico do replike, kadar meni, da je bil napačno razumljen ali naveden. Replika sme trajati največ tri minute."
22. člen
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
"V razpravi lahko sodelujejo poročevalci, člani občinske uprave in zunanji strokovni sodelavci, ko jim župan dodeli besedo, vendar največ pet minut za posamezno vprašanje.
Prisotnemu predstavniku zainteresirane javnosti dodeli besedo župan na podlagi sklepa občinskega sveta, vendar največ pet minut k posameznemu vprašanju.
Svet lahko sklene, da posamezni razpravljavec iz prvih dveh odstavkov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut."
23. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Redne seje sveta in njihova nadaljevanja se sklicujejo praviloma ob osemnajsti uri. Posamezno zasedanje praviloma ne sme trajati več kot tri ure."
24. člen
V prvem stavku prvega odstavka 37. člena se črta besedilo "na eno izmed naslednjih sej" in se za besedo "preloži" postavi ".".
25. člen
V prvem odstavku 40. člena se beseda "svetniku" nadomesti z besedo "udeležencu seje".
V tretjem odstavku se beseda "svetniku oziroma govorniku" nadomesti z besedo "udeležencu seje".
V četrtem odstavku se besedi "Svetnik oziroma govornik" nadomestita z besedo "Udeleženec seje".
26. člen
V 46. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Najprej se glasuje o predlogih, ki jih je vložil župan, nato pa o predlogih, ki so jih vložili drugi predlagatelji. V primeru več predlogov v isti zadevi se najprej glasuje o tistem predlogu, ki je bil vložen prej.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 46. člena postaneta tretji in četrti odstavek.
27. člen
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo izmed svetnikov izvoli svet na predlog predsedujočega.«
28. člen
V 52. členu se v prvem in četrtem odstavku številka "15" napiše z besedo "petnajstih".
V četrtem odstavku istega člena se številka "10" nadomesti z besedo "desetih".
29. člen
V drugem odstavku 53. člena se besedilo »Svetnik ali drug udeleženec seje« nadomesti z besedo »vsakdo«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Pravica iz prejšnjega odstavka se lahko omeji v primeru iz šestega odstavka 27. člena.«
30. člen
V drugem odstavku 57. člena se besedilo "5" spremeni v besedilo "pet".
Tretja alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih zavodov in javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih zavodov in javnih podjetij,«.
31. člen
V 61. členu se črtata drugi stavek drugega odstavka in četrti odstavek.
32. člen
Na koncu drugega odstavka 62. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Po enega člana predlagajo nosilci treh kandidatnih list, s katerih je bilo na zadnjih volitvah izvoljenih največ svetnikov, po enega namestnika pa nosilci naslednjih treh kandidatnih list, po vrsti glede na število izvoljenih svetnikov.«
33. člen
Črta se 62. b člen.
34. člen
V 64. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pred pripravo predloga iz prejšnjega odstavka predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve skliče z vsemi nosilci kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki, usklajevalni sestanek, na katerem skuša doseči dogovor o pluralni sestavi delovnih teles.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
35. člen
Na koncu tretjega odstavka 66. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Članom pristojnega delovnega telesa se posreduje tudi dopise in ostalo korespondenco občanov, državnih organov in drugih oseb, naslovljeno na svet, ki nato o zadevi razpravlja in lahko odloči, da je potrebno prejeto korespondenco posredovati vsem članom sveta.«
Zadnji stavek četrtega odstavka 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča, predloge in sklepe z večino glasov navzočih članov.«
Črta se zadnji odstavek 66. člena.
36. člen
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok se sprejema po trifaznem postopku, in sicer v prvi in drugi obravnavi kot osnutek odloka ter v tretji obravnavi kot predlog odloka.«
37. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prva obravnava osnutka odloka se, razen v primeru iz 75. člena tega poslovnika, opravi s posredovanjem osnutka odloka in mnenja matičnega delovnega telesa na osnutek odloka svetnikom.
Osnutek odloka in mnenje matičnega delovnega telesa mora predsedujoči posredovati svetnikom najkasneje petnajst dni pred sejo sveta.«
38. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru prve obravnave matično delovno telo opravi splošno razpravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih ter o temeljnih rešitvah odloka. Takoj zatem na isti seji razpravlja po vrstnem redu o vsakem členu osnutka odloka.
Po končani razpravi iz prvega odstavka tega člena matično delovno telo sklepa o tem, ali je osnutek odloka primeren za posredovanje svetnikom.
Če matično delovno telo odloči, da je osnutek odloka primeren za nadaljnjo obravnavo, pripravi v roku treh dni mnenje na osnutek odloka ter ga posreduje predsedujočemu, kateri ga nato skladno s prejšnjim členom tega poslovnika skupaj z osnutkom odloka posreduje svetnikom.
Če matično delovno telo odloči, da osnutek odloka ni primeren za nadaljnjo obravnavo, opravi razpravo o razlogih za zavrnitev.
Razloge za zavrnitev matično delovno telo posreduje predsedujočemu, kateri jih posreduje svetnikom. Če svet predlog zavrnitve potrdi, je postopek s tem končan. Če svet predlog zavrnitve ne potrdi, osnutek odloka takoj vrne matičnemu delovnemu telesu v obravnavo, ki lahko poda svoje mnenje k odloku v roku tridesetih dni.«
39. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najmanj ena šestina svetnikov lahko v sedmih dneh po posredovanju osnutka odloka in mnenja matičnega delovnega telesa zahteva, da svet opravi razpravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih, načelih in temeljnih rešitvah osnutka odloka (splošna razprava).
Po končani splošni razpravi svet sklepa o tem, ali je osnutek odloka primeren za nadaljnjo obravnavo.
Če svet odloči, da je osnutek odloka primeren za nadaljnjo obravnavo, se postopek sprejemanja odloka nadaljuje.
Če svet odloči, da osnutek odloka ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je postopek sprejemanja odloka končan.«
40. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru druge obravnave lahko vsak svetnik in župan v sedmih dneh po prejemu osnutka odloka vlaga amandmaje k osnutku odloka.
Amandmaje se posreduje predsedujočemu, ki jih nato posreduje vsem ostalim svetnikom najkasneje 3 dni pred sejo sveta.«
41. člen
Doda se nov 76a. člen, ki se glasi:
»V drugi obravnavi osnutka odloka svet opravi razpravo po posameznih členih ter glasovanje o prejetih amandmajih.
Na sami seji lahko amandmaje k osnutku odloka vlaga šestina svetnikov in župan.
Ko svet konča razpravo po posameznih členih osnutka odloka, glasuje o njem v celoti in ga s sklepom spremeni v predlog odloka ter ga posreduje v najmanj 15 dnevno javno obravnavo.
Javna obravnava se opravi tako, da se pravno tehnično urejeno besedilo predloga odloka iz prvega odstavka 76b. člena tega poslovnika objavi na uradni spletni strani Občine Vrhnika ter posreduje ožji zainteresirani javnosti.«
42. člen
Doda se nov 76b. člen, ki se glasi:
»Po končani drugi obravnavi občinska uprava pripravi pregled vseh sprejetih amandmajev in pravno tehnično uredi besedilo predloga odloka za tretjo obravnavo.
Če občinska uprava ugotovi, da so posamezne določbe predloga odloka po sprejemu amandmajev v drugi obravnavi, medsebojno neusklajene, neskladne z ustavo, zakoni ali drugimi odloki, na to opozori svet in predlaga možne rešitve.«
43. člen
Doda se nov 76c. člen, ki se glasi:
»V tretji obravnavi svet razpravlja o predlogu odloka v celoti in o njem glasuje. Obravnava posameznih členov predloga odloka se opravi le o tistih členih, h katerim so vloženi amandmaji.
V tretji obravnavi predloga odloka lahko predloge iz javne obravnave v obliki amandmaja vloži župan, predlagatelj odloka ali vsak svetnik. Glede rokov za vlaganje amandmajev se smiselno uporabljajo določbe 76. člena tega poslovnika.
Če župan, predlagatelj odloka ali svetnik predloga iz javne obravnave ne vloži v obliki amandmaja na tretjo obravnavo, mora o razlogih obvestiti predlagatelja predloga.
Če občinska uprava ugotovi, da so s sprejetimi amandmaji v tretji obravnavi posamezne določbe predloga odloka medsebojno neusklajene ali neusklajene z ustavo, zakoni ali drugimi odloki, na to opozori predsedujočega. V takem primeru predsedujoči določi predlagatelju oziroma občinski upravi čas, da pripravi uskladitveni amandma.
Svet v nadaljevanju praviloma na istem zasedanju razpravlja in glasuje o uskladitvenih amandmajih.
Če uskladitveni amandma ni sprejet, je postopek sprejemanja odloka končan.
Po končani razpravi o predlogu odloka oziroma po sprejemu uskladitvenih amandmajev, svet glasuje o predlogu odloka.«
44. člen
V tretjem odstavku 77. člena se besedilo »15.« spremeni v besedilo »petnajsti«.
45. člen
Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut občine in poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika se sprejemata po trifaznem postopku z dvotretjinsko večino glasov vseh svetnikov.«
46. člen
V naslovu 3. dela VI. poglavja se beseda »Hitri« spremeni v besedo »Nujni«.
47. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko svet sprejme odlok po nujnem postopku.
O uporabi nujnega postopka odloči svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Nujni postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka, ki mora razloge za sprejem odloka po nujnem postopku posebej utemeljiti.
V nujnem postopku za sprejem odloka se ne opravi splošna razprava na podlagi 75. člena tega poslovnika. Druga in tretja obravnava se opravita na isti seji. Druga obravnava se v tem primeru začne z obravnavo predloga odloka v matičnem delovnem telesu.
V nujnem postopku za sprejem odloka ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku.
V nujnem postopku za sprejem odloka se lahko predlagajo amandmaji tudi ustno na sami seji do zaključka razprave o delih oziroma členih odloka. Ustno predlagani amandma je treba pred glasovanjem predložiti predsedujočemu v pisni obliki.«
48. člen
Prvi stavek prvega odstavka 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo predlog odloka obravnaval po skrajšanem postopku, če gre za:«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skrajšanem postopku obravnave predloga odloka se ne opravi splošna razprava na podlagi 75. člena tega poslovnika. Druga in tretja obravnava se opravita na isti seji. Druga obravnava se v tem primeru začne z obravnavo predloga odloka v matičnem delovnem telesu.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek ter se spremeni tako, da se glasi:
»Za obravnavo predloga odloka v skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o rednem postopku sprejemanja odloka, razen določb o javni obravnavi, če s tem poslovnikom ni drugače določeno. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji do začetka tretje obravnave predloga odloka.«
49. člen
Doda se nov 81. a člen, ki se glasi:
"Za postopek sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov, planskih in razvojnih aktov, odredb, navodil in sklepov se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo skrajšani postopek, če predlagatelj ob vložitvi ne predlaga drugega načina sprejemanja akta.«
50. člen
Drugi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski odlok o proračunu se sprejme za proračunsko leto, ki je enako koledarskemu letu.«
51. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnutek odloka o proračunu občine za naslednje proračunsko leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem članom občinskega sveta osnutek proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ter sklic seje, na kateri bo osnutek proračuna predstavljen, ter sklic seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o osnutku proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi osnutek odloka o proračunu občine. Predstavitev ni časovno omejena in o njej ni razprave. Župan lahko določi, da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.
Po končani predstavitvi občinski svet določi delovna telesa, ki obravnavajo osnutek proračuna.«
52. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsedniki delovnih teles v petnajstih dneh od predstavitve osnutka odloka o proračunu občine skličejo seje delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo proračun občine. Delovna telesa obravnavajo proračun v delu, ki se nanaša na dejavnost, ki je v pristojnosti posameznega delovnega telesa.
Svet opravi splošno razpravo o proračunu občine najkasneje v tridesetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena.
Svet po končani splošni razpravi sprejeme sklep, da se osnutek proračuna posreduje v desetdnevno javno obravnavo ali da se odlok o proračunu občine ne sprejme, in hkrati določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov osnutek proračuna občine. Pri predstavitvi novega osnutka se obrazloži, v čem so bistvene spremembe novega osnutka glede na prvotno predlagani osnutek.
V času javne obravnave mora biti zagotovljen vpogled v osnutek proračuna vsaj na sedežu občine oziroma drugih prostorih, ki jih določi občinski svet.«
53. člen
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V času javne obravnave lahko svetniki k predlaganemu osnutku odloka o proračunu predložijo županu pisne pripombe in predloge.«
54. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V uvodni obrazložitvi predloga proračuna župan ali od župana pooblaščen predstavnik občinske uprave pojasni, katere pripombe iz javne obravnave so se sprejele, pojasni, katere so se vključile v predlog proračuna in katere se ni upoštevalo, ter utemeljitve, zakaj se jih ni upoštevalo.
Nadalje župan ali od župana pooblaščen predstavnik občinske uprave pojasni, katere amandmaje je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi lahko predlagatelji umaknejo svoje predloge in se morajo o tem izjasniti. Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
Glasovanje se izvede po vsakem amandmaju posebej.
V primeru, da v amandmaju ni upoštevano načelo proračunskega ravnovesja in če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji. V primeru več amandmajev pri isti postavki se najprej glasuje o tistem amandmaju, ki je bil vložen prej.«
55. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih, ter glede prihodkov in odhodkov in drugih obveznosti.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah ali sodnih in drugih odločbah, ali da bi sprejeti amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko prekine seje in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga uskladitve ni mogoče pripraviti na isti seji, župan določi rok, ko se bo nadaljevala seja.
Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.«
56. člen
Črta se 91. člen.
57. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Obravnava novega predloga proračuna se prične s splošno razpravo in nadaljuje po določbah od 86. do 90. člena tega poslovnika. V času javne obravnave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta iz 84. člena tega poslovnika.«
58. člen
Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbi 92. člena tega poslovnika. V primeru, da rebalans ni sprejet, se enak predlog rebalansa ne more več posredovati v obravnavo.«
59. člen
Doda se nov 93a. člen, ki sse glasi:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju obravnava občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za nujni postopek.«
60. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po vsaki spremembi ali dopolnitvi odloka ali drugega splošnega pravnega akta strokovna služba občinske uprave pripravi uradno prečiščeno besedilo odloka ali drugega splošnega pravnega akta.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo odloka ali drugega splošnega pravnega akta se objavi v Našem časopisu in v elektronski obliki na spletnih straneh Občine Vrhnika.«
61. člen
Postopki za sprejem aktov občinskega sveta, ki so bili začeti pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vrhnika, se nadaljujejo in končajo po določbah tega poslovnika na naslednji način:
– za osnutke odlokov in drugih splošnih aktov, o katerih še ni bila končana prva obravnava, se šteje, da se je postopek začel in se obravnavajo v celoti po določbah tega poslovnika;
– obravnava osnutkov odlokov in drugih splošnih aktov, o katerih je bila prva obravnava končana, predlagatelj pa še ni vložil odloka za drugo obravnavo, s tem da osnutek odloka in drugega splošnega akta za drugo obravnavo pripravi predlagatelj;
– obravnava osnutkov odlokov in drugih splošnih aktov, ki so bili vloženi v drugo obravnavo, se nadaljuje z obravnavo odloka in drugih splošnih aktov po določbah tega poslovnika za drugo obravnavo;
– obravnava predlogov odlokov in drugih splošnih aktov, o katerih se je končala druga obravnava, se nadaljuje po določbah tega poslovnika o tretji obravnavi, s tem da predlog odlokov in drugih splošnih aktov, če v tretjo obravnavo še ni bil vložen, pripravi predlagatelj;
– obravnava predlogov odlokov in drugih splošnih aktov, za katere je občinski svet sklenil, da se obravnavajo po hitrem postopku, se nadaljuje po določbah tega poslovnika o nujnem postopku;
– obravnava predlogov odlokov, za katere je občinski svet sklenil, da se obravnavajo po skrajšanem postopku, se nadaljuje po določbah tega poslovnika o skrajšanem postopku.
62. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 1/02-002-9/2004
Vrhnika, dne 23. junija 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.