Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3490. Odlok o lokacijskem načrtu za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku – Cona 7A, stran 8284.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 27. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku – Cona 7A
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku-Cona 7A, ki ga je izdelala Vizura d.o.o., Celje, pod številko 047/2004-02 v juliju 2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo, kartografski del in priloge lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Lokacijski načrt obravnava ureditveno območje, ki se nahaja na strmem pobočju severozahodnega dela Vojnika. Na vzhodni in zahodni strani je območje omejeno z dolinama, na severu z gozdnim robom, na jugu pa z lokalno občinsko cesto.
Meja ureditvenega območja poteka po južnem delu parcelne številke 908 ob severni strani obstoječe lokalne občinske ceste, nato na vzhodnem delu te parcele zavije proti severu, vse do skrajnega severozahodnega roba te parcele. Na tem mestu meja ob gozdnem robu zavije proti zahodu in poteka preko parcele številka 911 in po severnem delu parcele 908 in 910. Na skrajnem severozahodnem delu parcele 908 se meja obrne proti jugu in poteka po zahodni strani obstoječe lokalne ceste vse do križišča, kjer se meja lomi proti zahodu in poteka po severni strani lokalne ceste.
Površina območja lokacijskega načrta znaša ca. 1,5 ha.
Območje lokacijskega načrta zavzema zemljišče parcelnih številk 908, 909, 910, in *234, vse so v katastrski občini k.o. Vojnik okolica.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
V lokacijskem načrtu se na novo definira sedem parcel. Od tega pet zazidljivih parcel s petimi samostojnimi stanovanjskimi objekti z garažami v dveh nizih. Uredi se dovozna cesta, katera se odcepi od obstoječe občinske lokalne ceste.
Na celotnem območju je poleg stanovanjskih objektov, predvidena tudi vsa prometna, komunalna, telekomunikacijska in energetska infrastruktura.
V predvidenih stanovanjskih objektih je možna sprememba namembnosti za okolje nemotečo dejavnosti po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja.
Na celotnem ureditvenem območju lokacijskega načrta je dovoljeno postavljati objekte brez gradbenega dovoljenja kot določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
5. člen
Urbanistično bodo novi objekti locirani v dveh sklopih.
Prvi sklop z dvema predvidenima objektoma je umeščen na severni del območja lokacijskega načrta na manjšo teraso tik pod gozdni rob.
Drugi sklop zajema tri predvidene objekte na južnem delu območja lokacijskega načrta, ki prav tako ležijo na manjši nižji terasi, ki se nahaja pod prvim nizom objektov in se ovija okrog pobočja.
Predvidena je klasična ali montažna gradnja z uporabo sodobnih gradbenih materialov skupno petih prosto stoječih stanovanjskih objektov s slemensko orientacijo vzhod – zahod, tako kot potekajo plastnice po pobočju (objekti 3, 4, 5). Pri objektih številk 1,2 pa je smer slemena SZ-JV.
Največje dopustne tlorisne dimenzije prosto stoječih stanovanjskih hiš zaporednih številk 1 in 2 so 15 m x 15 m, etažnost K+P+IP.
Garaže, ob daljših linijah objektov so tlorisnih dimenzij 7 m x 8 m, etažnost P.
Največje dopustne tlorisne dimenzije prosto stoječih stanovanjskih hiš zaporednih številk 3, 4, in 5 so 12 m x 9 m, etažnost K+P+IP.
Garaže, ob daljših linijah objektov so tlorisnih dimenzij 7 m x 6 m, etažnost P.
Zaradi strmega pobočja in posledično velikih višinskih razlik bo potrebno na več mestih zgraditi oporne zidove, ki naj bodo primerno oblikovani in ozelenjeni. Višine opornih zidov se naj prilagajajo potrebam in konfiguraciji terena.
Kot toleranca je dovoljeno odstopanje gabaritov objektov +- 10% pod pogojem, da se ohrani podolgovata zasnova objektov, da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če to narekujejo spremenjene razmere in boljša raba prostora.
V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Gradbene parcele so lahko ograjene z ograjo do višine 1.70m ali z živo mejo do višine 2.00m. Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
Oblikovanje brežin nasipov, usekov in opornih zidov je potrebno oblikovati mehko z zaokroženimi robovi v sozvočju s krajinsko podobo prostora.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
7. člen
Prometna ureditev
Območje Lokacijskega načrta stanovanjska soseska Vojnik-cona 7a se bo napajalo preko obstoječe občinske lokalne ceste številka 464191 – Kašova ulica, ki poteka na južni strani kompleksa. Za napajanje novih stanovanjskih hiš sta predvideni dve interni dovozni cesti – dovozna cesta C1 in C2. Dovozna cesta C1 je zasnovana kot nova cesta, ki povezuje zgornji severni niz objektov z obstoječo občinsko cesto. C2 pa je predvidena nova dovozna cesta, ki se odcepi od prve C1 i povezuje spodnji niz predvidenih objektov.
Trase omenjenih cest potekajo po kmetijskih zemljiščih, zato bo predhodno potrebno odstraniti humus. Širina dovoznih cest je 5 m, z obojestransko bankino širine 0,50 m. Dovozne ceste so obrobničene z betonskimi robniki 15/25 cm. Uvoz k posameznim objektom se izvede s pogreznjenimi robniki.
Dovozi k objektom morajo biti tlakovani s tlakovci ali asfaltirani, ki omogočajo odvodnjavanje v meteorno kanalizacijo, saj ponikovanje vode v podtalje zaradi geomehanskih razmer na terenu ni dovoljeno.
 
Vodovodno omrežje
Priključek za predvideno sekundarno omrežje za napajanje objektov na območju lokacijskega načrta se izvede na predvideno vodovodno omrežje, ki je določeno v idejni zasnovi.
Za oskrbo predvidenih objektov s pitno in sanitarno vodo je treba zgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Za izgradnjo vodovodnega omrežja so predvidene cevi DN 80 mm, ki se polagajo v ozek izkop širine 0,60 m, na peščeno podlago debeline min. 10 cm in obsujejo s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi.
Za zagotavljanje požarne varnosti so na omrežju predvideni nadzemni hidranti DN 80 mm.
Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Obstoječi hišni priključki se povežejo na novozgrajeno sekundarno vodovodno omrežje. Vodomeri pa se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
 
Kanalizacijsko omrežje
Za odvod odpadnih in meteornih vod z območja lokacijskega načrta stanovanjske soseke Vojnik-cona 7a je potrebno ločeno zgraditi novo fekalno in meteorno kanalizacijo.
Novozgrajena fekalna kanalizacija se priključi na obstoječ javni kanal.
Meteorna kanalizacija z območja lokacijskega načrta se odvede v obstoječo meteorno kanalizacijo.
Na območju lokacijskega načrta je predviden ločen sistem kanalizacije.
Meteorna kanalizacija bo speljana do obstoječe meteorne kanalizacije BC Ø50, ki poteka po obstoječi cesti na vzhodnem delu obravnavanega območja.
Za odvod meteornih vod s streh objektov, z območja dovoznih in napajalnih cest ter utrjenih površin ob objektih (parkirni prostori) je predvidena izgradnja kanalizacije in sicer v osi omenjenih cest, s tem, da se pred priključkom onesnaženih vod iz območja lokacijskega načrta te speljejo v zadrževalni bazen. Zato se na pred iztokom v obstoječo meteorno kanalizacijo zgradi zadrževalni bazen.
Za zaledne vode severno od območja lokacijskega načrta je predviden vtočni objekt, ki se v revizijskem jašku priključi na predvideno meteorno kanalizacijo.
 
Električno omrežje in javna razsvetljava
Energija za napajanje objektov v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseke Vojnik-cona 7a je na razpolago v obstoječi transformatorski postaji 10/0,4 kV Dom upokojencev, ki je lociran južno od predvidene zazidalne cone.
Nizkonapetostni kablovodi, bodo potekali paralelno s cestišči v odmiku 0,5 do 1 m v zelenicah. Pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, asfaltnih in voznih površin bodo položeni v obbetonirane alkaten cevi.
Sekundarni vodi bodo potekali do priključnih elektro omaric, ki bodo vgrajene na stalno dostopnem mestu.
Javna razsvetljava je predvidena ob servisnih in dovoznih cestah.
 
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije
Za priključitev predvidenih objektov na območju lokacijskega načrta stanovanjske soseske Vojnik cona 7a, bo potrebno zgraditi novo distribucijsko in razvodno telefonsko omrežje.
Novo distribucijsko omrežje se bo navezalo na obstoječ telefonski kabel, ki poteka ob cesti in bo povezano preko obstoječe telefonske omarice (razvodišče) do predvidenega prostostoječega kabelskega razvodišča. Od tu dalje bo potrebno za vsak objekt zgraditi kabelsko omrežje in vgraditi zidno telefonsko omarico.
 
Kabelsko razdelilni sistem
Na območju nove stanovanjske soseske, ki se ureja s tem lokacijskim načrtom ni obstoječega primarnega kabelsko razdelilnega sistema, zato bo potrebno pred priključevanjem objektov na sistem le tega zgraditi.
 
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo rešeno z uporabo individualnih kurišč.
Oskrba predvidenih stanovanjskih objektov z energijo je možno načrtovati s priključitvijo na javno distribucijsko plinovodno omrežje.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Odpadki
Neuporabne in okolju neškodljive odpadke, oziroma vse komunalne odpadke, ki ne vsebujejo nevarne snovi, je potrebno odlagati v posode za smeti, ki morajo biti locirane na mestih, kjer je omogočen dovoz vozil za odvoz. Njihovo število bo skladno s številom predvidenih objektov.
 
Hrup
Predvideni objekti v območju lokacijskega načrta ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju spada predvideno območje v II. cono varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dopustne vrednosti hrupa 55db za dan in 45db za noč.
 
Zrak
Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je potrebno zagotoviti ustrezne kurilne naprave in po možnosti izbirati okolju prijazne načine in vire ogrevanja.
Pri izvedbi, obratovanju in vzdrževanju ogrevalnih naprav je potrebno upoštevati vso pripadajočo zakonodajo.
 
Varovanje gozdnih zemljišč
Predvidene ureditve znotraj območja so načrtovane tako, da so njihovi posegi na gozdna zemljišča minimalni, ohranjene površine gozdov pa čim večje. Posebno pozornost je potrebno nameniti vzdrževanju in ohranjanju gozdnega roba.
VIII. POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
9. člen
Lokacijski načrt upošteva določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01), to so prostorski gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja, potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja nadzemnih hidrantov. Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA LN
10. člen
Lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Vojnik-cona 7a je lahko grajen v več fazah. Posamezne faze morajo biti funkcionalno zaključene celote in morajo biti v skladu z določili tega lokacijskega načrta.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
11. člen
Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti in upoštevati geo tehnično poročilo; za dejavnosti, ki bi lahko vplivale na okolje pa pridobiti in upoštevati oceno vplivov na okolje.
XI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Lokacijski načrt za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku – Cona 7A je stalno na vpogled na Občini Vojnik.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-04-439/2005-15
Vojnik, dne 28. julija 2005.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.