Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3489. Odlok o lokacijskem načrtu Nova Cerkev, stran 8282.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 27. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Nova Cerkev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejeme se Odlok o lokacijskem načrtu Nova Cerkev (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta LN 7/05 v juliju 2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično arhitektonski pogoji
6. Komunala infrastruktura
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
8. Urejanje voda
9. Ohranjanje narave
10. Varstvo kulturne dediščine
11. Omejitve in pogoji glede zaščite okolja
12. Načrt gradbenih parcel
13. Etape izvajanja
14. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
15. Pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora
 
B) Odlok
 
C) Grafični del
1 Izsek iz planskega akta        M 1: 5000
2 Katastrski načrt            M 1: 2880
3 Geodetska podloga            M 1: 500
4 Arhitekturna situacija         M 1: 500
5 Geodetska zazidalna situacija      M 1: 500
6 Situacija komunalnih vodov in naprav  M 1: 500
7 Načrt gradbenih parcel         M 1: 500
II. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje lokacijskega načrta je na severni, vzhodni in zahodni strani omejen s kmetijskimi površinami, na južni strani poteka občinska cesta. Velikost območja lokacijskega načrta znaša 2.019 m2 in zajema naslednje parc. št. k.o. Strmec pri Vojniku: 589/8 in 589/16 k.o. Strmec
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
V območju lokacijskega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih objektov,
– gradnja dozidav, dopolnilna in nadomestna gradnja,
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastrukturnih objektov in naprav,
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
– spremembe namembnosti,
– tekoča vzdrževalna dela,
– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja opornih zidov,
– gradnja vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.
5. člen
Stanovanjski objekti
Predvidena je gradnja dveh enodružinskih stanovanjskih objektov, ki imata lahko poslovno funkcijo za opravljanje manjše nemoteče dejavnosti.
Tlorisi novih objektov bodo podolgovate oblike, daljša stranica je vzporedna z obstoječo dovozno potjo, oziroma vzporedna s plastnicami.
Znotraj gradbene parcele je možnost gradnje enostavnih objektov. Enostavni objekti morajo biti zgrajeni v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Dostopi do objektov bodo urejeni iz predvidene dovozne ceste, ki se navezuje na obstoječo občinsko cesto.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Stanovanjski objekti:
 
– horizontalni gabarit:    po geodetski zazidalni situacij,
               dovoljene so tolerance s tem, da se
               mora ohranjat min. razmerje med
               stranicami 1: 1,2.
– vertikalni gabarit:     pritličje + izkoriščeno podstrešje,
               dovoljene so tolerance glede
               podkletitve, s tem, da je klet v celoti
               vkopana.
– kolenčni zid:        skrit pod kapjo, maks. 1,20 m.
– kota pritličja:       po geodetsko zazidalni situaciji,
               dovoljene so tolerance.
– streha:           simetrična dvokapnica s čopi,
               glavna slemenska os vzporedna
               z daljšo stranico objekta, naklon
               strehe 35º- 45º kritina rdeče ali
               temno rjave barve. Osvetlitev
               podstrešnih prostorov z izvedbo
               frčad ali strešnih oken.
– konstrukcija:        klasična – zidana ali montažna.
– fasada:           členjena, svetle barve, s
               kombinacijolesenih elementov.
7. člen
Zunanja ureditev:
Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno urediti.
Za boljšo integracijo načrtovanih objektov v prostor je predvidena zasaditev okolice objekta z rastlinskim avtohtonim drevjem. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjene.
Dovozne manipulativne površine se tlakujejo in zaključijo z robniki.
V primeru izvedbe opornih zidov morajo le-ti biti obloženi z naravnim kamnom in primerno ozelenjeni.
8. člen
Gradbena parcela:
Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah U7.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je 8 m.
Meja lokacijskega načrta v celoti poteka po obstoječih parcelnih mejah investitorja.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Obstoječa občinska cesta je asfaltne izvedbe.
Predvidena je izvedba cestnega priključka in dovozne ceste iz občinske ceste. Iz dovozne ceste, ki poteka po parceli investitorja, se predvidita dva cestna priključka, širine 3 m, do stanovanjskih objektov.
Ceste in dovozi bodo v asfaltni izvedbi.
10. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je možna oskrba objektov z vodo iz javnega PL Φ80mm, ki je del osrednjega vodovodnega sistema Celje. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda.
Obstoječe vodovodno omrežje na območju gradnje objektov ne zagotavlja vedno tlak 2 bara, zato si mora investitor na lastne stroške vgraditi napravo za povišanje tlaka. Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se vodovodne cevi dodatno zaščitijo.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Komunalne odpadne vode se speljejo v obstoječo kanalizacijo v novem naselju, ki je navezana na javni kanal št. 100001. Priključitev na kanalizacijo je možna samo preko revizijskega jaška.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.
Padavinske vode iz obravnavanega območja se preko peskolovov speljejo v ponikovalnico. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Padavinske vode s povoznih površin naj ponikujejo v podtalje.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.
12. člen
Električno omrežje:
Energija za napajanje objektov v območju LN je na razpolago v PSOM na NN izvodu Novake iz TP Strmec.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.
13. člen
Telefonsko omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba telefonskega omrežja skladno z obstoječo traso telekomunikacijskih vodov in upravljavcev le teh.
Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo minimalno 0.80m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.
14. člen
Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.
15. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih kotlovnic z možnostjo na utekočinjeni naftni plin, s kurilnim oljem in na trda goriva.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
16. člen
Hrup:
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje lokacijskega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
17. člen
Požarno varstvo:
Na območju lokacijskega načrta ni strjene pozidave s stanovanjskimi objekti. Objekta sta med sabo odmakjena ca. 18 m. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarstvenega odmika, oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi-zid brez odprtin, v primeru eventualnih odprtin morajo le-te biti izdelane iz ognje odpornega materiala. Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen po dovozni cesti neposredno do objektov.
18. člen
Varstvo voda:
Ob uporabi kurilnega olja za ogrevanje prostorov, mora biti zunanja cisterna za shrambo dvoplaščna, opremljena z vsemi potrebnimi kontrolnimi napravami ali en oplaščna vgrajena v poseben prostor v objektu, ki mora biti izdelan kot lovilna posoda.
19. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin se manipulativne površine izvedejo iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
20. člen
Obramba in zaščita:
Vsi objekti v lokacijskem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
21. člen
Stabilnost terena:
– posegi se izvajajo na podlagi predhodnega geološkega poročila
– v nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po pobočju navzdol.
VII. TOLERANCE
22. člen
Tlorisna zasnova objektov v območju lokacijskega načrta (situacija U5 Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%, ob upoštevanju sanitarno tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov ter minimalnega odmika od gradbene parcele.
Dovoljene so tolerance pri etažnosti objektov, s tem, da je kletna etaža objekta v celoti vkopana.
Pri določanju kote objekta so dovoljene tolerance do +-50 cm s tem, da kota objekta in dovoz ne vplivajo na varnost cestnega prometa.
Dovoljene so tudi tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
23. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju lokacijskega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in kmetijskih zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
– Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri predmetni gradnji.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
26. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj pridobiti lokacijska informacija pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-438/2005-15
Vojnik, dne 28. julija 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.