Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3488. Odlok o razglasitvi enote dediščine Hrašče – Gospodarsko poslopje na domačiji Hrašče 7 – »Štefkova štala«, za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 8281.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 24. redni seji dne 28. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o razglasitvi enote dediščine Hrašče – Gospodarsko poslopje na domačiji Hrašče 7 – »Štefkova štala«, za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine: Hrašče – Gospodarsko poslopje na domačiji Hrašče 7 – »Štefkova štala«, EŠD 12796.
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Vipava, zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Štefkova štala je enonadstropen objekt z odprtim ostrešjem, ki je zidan iz klesanega lokalnega kamna. V pritličju vzhodne zatrepne stene ima vgrajen portal s trikotno zaključeno preklado in letnico 1867. Na severni steni je manjši polkrožno zaključen portal, ki omogoča dostop preko zunanjih kamnitih stopnic v nadstropje poslopja. Pritličje je enoten prostor, ki je nazadnje služil kot hlev oziroma svinjak. Enocelično nadstropje pa je služilo za spravilo sena.
Medetažna konstrukcija objekta je lesena; iz stropnikov iz mehkega lesa, na katerih je pod iz smrekovih desk.
Lesena strešna konstrukcija je iz škarjastih povezij, z vmesnima legama pod škarniki. Ostrešje pokriva skrilnata kritina iz flišnega peščenjaka. Sleme strehe predstavljajo dolgi apnenčevi slemenjaki. Prav tako iz skrli sta obdelana strešni napušč in zatrepni venec.
Kamnita skrilnata kritina iz flišnega peščenjaka, ki pokriva poslopje, je ena izmed redkih, ki so še ohranjene na stavbah v Zgornji Vipavski dolini.
3. člen
Spomenik in njegovo vplivno območje zajemata območje s parcelno številko 139 k.o. Podnanos in deloma parcelno številko 1885/1 k.o. Podnanos.
Meje spomenika in vplivnega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Za spomenik je določen I. varstveni režim, ki določa varstvo spomenika v izvirni oziroma zatečeni obliki, njegove gabarite, gradiva, konstrukcijo in detajle. Možna je funkcionalna preureditev notranjščine, zaradi načrtovanja drugačne namembnosti, ki ni enaka prvotni.
Dovoljeni so konservatorsko–restavratorski posegi oziroma prenovitveni posegi z upoštevanjem izvirne oblike in materialov.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote zavoda.
6. člen
Uprava Občine Vipava v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izda lastnikom spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in v skladu z zakonom poda zemljiškoknjižni predlog za zaznambo kulturnega spomenika v zemljiški knjigi.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 66000-2/2005
Vipava, dne 28. julija 2005.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.