Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3487. Pravilnik za vrednotenje tekočega vzdrževanja kulturnih spomenikov v Občini Videm, stran 8280.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03, 67/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 108/04) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 93/02,13/03) je Občinski svet občine Videm na 21. redni seji dne 12. 7. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje tekočega vzdrževanja kulturnih spomenikov v Občini Videm
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji za ocenjevanje in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov.
2. člen
Pravico do sofinanciranja imajo:
– Predlagatelji, ki imajo prebivališče oziroma sedež v občini Videm in imajo v lasti ali upravljanju kulturni spomenik, ki leži na območju Občine Videm.
– Predlagatelji, ki imajo prebivališče izven Občine Videm in imajo v lasti ali upravljanju kulturni spomenik, ki leži na območju Občine Videm.
3. člen
Občina Videm bo sofinancirala akcije povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Videm (kapelah, križih in ostalih kulturnih objektih).
4. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju spomenikov, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javni razpis. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na območju Občine Videm,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom,
– višina zaprošenih sredstev ne sme presegati razpisane vrednosti sredstev.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en javni razpis Občine Videm.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov sofinanciranja dejavnosti, projektov in programov,
– zbiranje predlogov,
– obdelava in ocenjevanje predlogov,
– obravnava in sklepanje na Odboru za družbene dejavnosti
– obveščanje predlagateljev,
– sklepanje pogodb.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan po sprejemu občinskega proračuna in se objavi v Uradnih objavah glasila Občine Videm »Naš glas«.
7. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– dejavnosti, projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, projekti in programi,
– kriterije in merila za izbor dejavnosti, projektov in programov,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa,
– določilo o namenski porabi sredstev.
Razpisni rok ne more biti krajši od enega in daljši od dveh mesecev.
8. člen
Prispele vloge na razpis odpre in oceni, če ustrezajo kriterijem razpisa, odbor za družbene dejavnosti ali komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Občine Videm za področje, ki je predmet razpisa.
9. člen
Prednostno bodo obravnavana projekti:
– glede na stopnjo zaščitenosti spomenika ali objekta,
– glede na pomen spomenika v Občini Videm oziroma pomen projekta za Občino Videm,
– glede na delež lastnih sredstev vloženih sredstev,
– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki jih že financira Ministrstvo za kulturo,
– glede na nujnost obnove,
– glede na zgodovinsko obletnico.
10. člen
Izbrani izvajalci podpišejo z Občino Videm pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– namen, za katerega je odobreno sofinanciranje iz občinskega proračuna,
– višina sredstev,
– določilo o namenski porabi sredstev.
11. člen
Merila za določanje višine sredstev za sofinanciranje obnove spomenikov so opredeljena v 9. členu in se smiselno uporabljajo po prilogi 1 tega pravilnika.
II. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-2251/05
Videm, dne 27. julija 2005.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.