Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3486. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica, stran 8279.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03) in 30. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je župan Občine Sodražica dne 4. avgusta 2005 v soglasju z občinskim svetom z dne 4. 8. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta Kurirska cesta – Cesta Notranjskega odreda R3/ S16 – Sodražica
1. člen
(vsebina programa priprave)
Program priprave prostorskega akta vsebuje oceno stanja, razloge in pravno podlago za pripravo prostorskega akta, predmet in programska izhodišča, okvirno ureditveno območje, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb zazidalnega načrta.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve načrta)
1. Ocena stanja
Obravnavano območje leži ob vstopu v naselje Sodražica med obstoječo stanovanjsko pozidavo in industrijskim območjem in reguliranim potokom. Za območje nepozidanih površin je bil izdelan ureditveno-zazidalni načrt z novelacijo (SDL, št. 20/84), ki opredeljuje pozidavo območja z gostejšo blokovsko gradnjo in vrsto individualnih hiš.
2. Razlogi za pripravo načrta
Območje ureditveno-zazidalnega načrta je ostalo nepozidano, ker ni bilo interesa po tovrstni gradnji. V času novo nastale Občine Sodražica se je povečalo zanimanje za gradnjo individualnih hiš, zato glede na potrebe Občina Sodražica planira gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s parcelami različnih velikosti in pripadajočo infrastrukturo.
3. Pravna podlaga
Občina Sodražica je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Ribnica za območje Občine Sodražica za obdobje 1986–2000 ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica za območje Občine Sodražica za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 101/04), ki v ureditvenm območju R3/S16 določa prevladujočo namensko rabo za izgradnjo stanovanjskih objektov.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in ureditveno območje sprememb in dopolnitev načrta)
Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ureditveno-zazidalnega načrta (UZN)
Predmet obdelave je območje z morfološko oznako R3/ S16, ki je po zadnjih spremembah planskih dokumentov obdelana v urbanistični zasnovi naselja Sodražica namenjena novi stanovanjski gradnji na podlagi ureditveno-zazidalnega načrta.
Izdelava sprememb in dopolnitev ureditveno-zazidalnega načrta je sprememba iz gostejše gradnje v individualno gradnjo stanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo: asfaltna cesta s pločniki, vodovodom, kanalizacijo, elektro omrežjem, javno razsvetljavo in telefonskim in komunikacijskim omrežjem.
Obravnavano območje novogradnje se navezuje na jugovzhodni strani na obstoječo stanovanjsko sosesko, na severozahodni strani pa preko zelene parkovno urejene površine z novim križiščem na regionalno cesto.
4. člen
(ureditveno območje Sprememb in dopolnitev načrta)
Okvirno ureditveno območje načrta
Območje UZN je definirano v sprejetih spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov (Uradni list RS, št. 101/04). Plan definira velikost območja, namensko rabo ter način urejanja – UZN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev načrta)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi, so:
a) RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
b) RS MOPE, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ljubljana,
c) Elektro Ljubljana d.d. DE Kočevje,
d. Hydrovod d.o.o., Kočevje (vodovod),
e) JKP Komunala Ribnica d.o.o. (kanalizacija, odvoz smeti),
f) Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
g) Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
h) Občina Sodražica – za področje lokalnih cest,
i) Drugi soglasodajalci, če v postopku ugotovi, da so njihove smernice in mnenja potrebna.
Predhodne smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno, in to v 30 dneh po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma je mnenje dano.
6. člen
(seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje prostorske ureditve)
Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.
7. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN v digitalni in analogni obliki po izboru pripravljalca Občine Sodražica preskrbi izbrani izvajalec.
8. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev načrta)
Pridobitev smernic 30 dni    predvidoma do 20. 8. 2005
Izdelava predloga UZN
za javno razgrnitev       predvidoma do 20. 9. 2005
Javna razgrnitev 30 dni     predvidoma od 25. 10. 2005
                      do 25.11.2005;
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Občinski svet sprejme predlog odloka sprememb in dopolnitev UZN.
Podroben terminski plan je razdelan v prilogi.
9. člen
(obveznosti v zvezi s finansiranjem sprememb
in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo obravnavanih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zagotovi Občina Sodražica.
10. člen
(končne določbe)
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Sodražica, 4. avgusta 2005.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.