Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3483. Program priprave za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II, stran 8276.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem odloka »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič«, ki se nanašajo na sektor II znotraj industrijske cone. Na območju industrijske cone Godovič sta sprejeta že dva programa priprave (za coni III in IV).
Pripravljalec plana »Spremembe in dopolnitve ZN Industrijska cona Godovič« je Občina Idrija. Investitor izdelave plana je Brus d.o.o. Transport.
Pripravljalec plana Občina Idrija je obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri za pripravo izdelave plana »Dopolnitev ZN Industrijska cona Godovič«, ki je v odločbi št. 354-09-248/2005 povezava 354-09-17/2005 z dne 21. 5. 2005 odločilo, da v postopku priprave plana ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
V skladu s 23. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, v nadaljevanju: ZureP-1) se spremembe in dopolnitve ZN pripravijo in sprejmejo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
2. Predmet in programska izhodišča
Na območju Industrijske cone Godovič veljajo naslednji prostorski akti:
– Odlok o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986-1990 občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03).
– Zazidalni načrt Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 49/01 in 21/03).
Za družbo Brus d.o.o. Transport, katere glavna dejavnost je transport blaga s tovornimi vozili, je značilna kontinuirana rast in povečevanje števila zaposlenih. Tehnološki razvoj ter hitro prilagajanje trgu in gospodarstvu zahtevajo v smislu širjenja in posodabljanja dejavnosti:
1. povečanje parkirnega prostora za tovorna vozila,
2. izgradnjo ustreznih poslovnih in pomožnih prostorov,
3. internega bencinskega servisa.
Nameravani posegi v prostor na območju ZN v sektorju II obsegajo spremembo gabaritov in mikrolokacij predvidenih objektov, določitev odmikov in gradbenih toleranc, v sklopu zaprtega območja uporabnika določiti tudi lokacijo za postavitev pokritega prostora za pranje vozil in lokacijo za postavitev internega servisa za točenje goriva, namenjenega izključno oskrbi lastnega parka vozil z dizelskim gorivom; gorivo bo skladiščeno v podzemnem rezervoarju velikosti 50 m3, vse v skladu s Pravilnikom o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04).
3. Okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na del območja industrijske cone Godovič v sektorju II na zemljiščih s parcelnima št. 1150/9 in 1144/4 obe k.o. Godovič.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom Zurep-1 podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
– Komunala Idrija,
– Elektro Primorska, PE Tolmin,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– MOP, Agencija RS za okolje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Področje kmetijstva,
– Področje gozdarstva – Sektor za gozdarstvo,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni Inšpektorat RS; Območna enota Nova Gorica, Izpostava Idrija.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag
Strokovne rešitve se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Strokovne rešitve bo izdelalo podjetje Koling d.o.o., ki ga je izbral investitor. Investitor bo zagotovil tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta. Druge strokovne podlage se bodo izdelale, če se v postopku izdelave izkaže, da so nujne za nadaljevanje postopka. Stroške izdelave le-teh bo kril investitor.
6. Postopek in organizacija priprave prostorskega akta
Postopek priprave dokumenta vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.
7. Rok za pripravo prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave osnutka in soglasij bo kril investitor Brus d.o.o. Transport, Sr. Kanomlja 21a, Sp. Idrija.
9. Program se objavi v Uradnem listu.
Št. 00303-5/2002
Idrija, dne 5. avgusta 2005.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.