Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3062. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-KA, stran 7128.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-KA
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-KA (komunalna asanacija) za območje obstoječe individualne gradnje ob Cesti v Lokrovec, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA, ter roki za posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Ureditveno območje, ki je predmet obravnave, predstavlja skrajni jugozahodni del območja zazidalnega načrta Dolgo polje III ter je v ZN obravnavano kot območje samskih domov in del karejske pozidave večstanovanjskih objektov. Znotraj tako opredeljenega območja je izgrajenih nekaj individualnih stanovanjskih objektov in Cesta v Lokrovec.
Izgrajeni individualni stanovanjski objekti so pretežno nižjega standarda in so predvideni za rušitev, delno pa so zemljišča znotraj tega dela nepozidana, gradnja individualnih stanovanjskih objektov na njih ni možna, ampak le gradnja večstranovanjskih objektov. Tudi obstoječa Cesta v Lokrovec je po ZN prestavljena na rob soseske, znotraj obravnavanega območja pa je promet glede na novo zasnovo pozidave urejen drugače.
Lastnik nepozidanega zemljišča med obstoječo in predvideno Cesto v Lokrovec želi graditi enostanovanjski objekt, hkrati pa je tudi nujno urediti status obstoječim objektom in izvesti komunalno asanacijo območja. Ker je oboje skladno s Posebnimi strokovnimi podlagami za območje Dolgo polje III in Sončni park in Celjski prostorski plan, podaja lastnica zemljišča pobudo za spremembo veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-KA je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju predvidene komunalne in cestnoprometne ureditve ter veljavnih normativov podala urbanistične in arhitektonske pogoje za gradnjo individualnega stanovanjskega objekta na nezazidanih zemljiščih s parc. št. 605/5 in 605/6 k.o. Ostrožno in komunalno in prometno sanacijo obstoječe individualne gradnje ob obstoječi cesti, ki se ohranja začasno do sprejetja novelacije celotnega zazidalnega načrta v meji obstoječega cestnega telesa.
Pri izdelavi prostorske rešitve je potrebno kot robni pogoj in mejo upoštevati izdelan in potrjen Zazidalni načrt Sončni park. Z novo prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti kontinuiteto urbane izgradnje obeh sosesk: soseske Sončni park in Dolgo polje III.
4. člen
Ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s parc. št. 583/3, 597/3, *80/7, 597/8, 597/10, 596, *80/4, *80/5, 597/9, 601/3, *380, 597/5, 601/3, *177, *1006, 601/5, *82, *156, *2656, *644, 602/12, 1152/2 (cesta), del 586/13, 605/2, *228/1, 637/41, 637/16, 637/3, del 586/17, 605/5, 605/6, 605/8, 605/7 in 586/14 – del, vse k.o. Ostrožno, ki v veljavnem zazidalnem načrtu Dolgo polje III predstavljajo skrajni jugozahodni del območja samskih domov in območje obstoječe pozidave, ki je predvidena za rušitev ter obstoječo cesto.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo Andreje Plevnik, Kraigherjeva 7, 3000 Celje, lastnice zemljišča s parc. št. 605/5 k.o. Ostrožno.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so.
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo; Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve; Referat za promet in varovanje okolja;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje);
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje);
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje);
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje);
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje);
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-ti pridobijo v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01);
– Posebne strokovne podlage za območji Dolgo polje III in Sončni park – proj. št. 075/02 RC-IUP – Inštitut za urejanje prostora d.o.o., Celje;
– Zazidalni načrt Dolgo polje III (proj. št. 3/78 RC Planiranje; Uradni list SRS, št. 26/82, 43/85 in Uradni list RS, št. 54/02);
– Zazidalni načrt Sončni park – proj. št. 075/02 IUP d.o.o. Celje.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje je AR Projekt d.o.o. PE Šentjur po pogodbi s pobudnico in investitorico sprememb in dopolnitev ZN za območje zemljišč, katerih je lastnica, ga. Andrejo Plevnik, Kraigherjeva 7, 3000 Celje. Ker je po izvedeni I. prostorski konferenci izkazan javni interes, da se ob tem reši problem odpadnih voda obstoječih objektov, je investitor dela projekta, ki zadeva komunalno asanacijo, Mestna občina Celje. Investitorja zagotovita tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so potrebni in odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravi z vsebino in obliko v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) na podlagah kot jih predpisuje zakonodaja. Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 26. člena ZUreP-1 v treh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetski posnetek območja obdelave kot podlago za izdelavo IPA, pridobi pripravljavec od pooblaščenega izvajalca. Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
9. člen
Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 8. junija 2005.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS. (Medtem izbrani načrtovalec pripravi grafične podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog lokacijskega načrta za namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Dečkovo naselje in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog lokacijskega načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o lokacijskem načrtu – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03);
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96);
– Zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02).
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
11. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavljata pobudnica sprememb in dopolnitev ZN in Mestna občina Celje.
12. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-015/2005-4200
Celje, dne 23. junija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti