Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3061. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Gaji, stran 7126.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje Gaji
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje Gaji, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje zemljišč v Začretu ob Obrtni cesti je opredeljeno po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) kot predvidena površina za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti predvideno stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi s pogojem izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Zemljišča, ki so od območja obstoječe gospodarske cone in stanovanjske pozidave na jugu ločena z ostanki nižinskega hrastovega gozda, so sedaj v kmetijski rabi. Veljavni izvedbeni prostorski akt, ki pokriva to območje –Prostorski ureditveni pogoji za območje Začret – opredeljuje obravnavana zemljišča kot kmetijska in ne kot območje za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti po Celjskem prostorskem planu.
Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati program investitorja, je treba na pobudo investitorja izdelati nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev njegove namere ob upoštevanju prostorske danosti in omejitev.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet lokacijskega načrta za območje Gaji je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega prostora, obstoječe in predvidene komunalne in cestnoprometne ureditve ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve in gradnje več enodružinskih objektov v funkcionalno in oblikovno povezano območje obstoječega naselja. Ob tem je potrebno upoštevati zlasti dejstvo, da meji območje na jugu in vzhodu na ostanek nižinskega hrastovega gozda, ki je v Celjskem prostorskem planu opredeljen kot naravna vrednota z ozn. NV 14.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet lokacijskega načrta so zemljišča s parc. št. 944/1, 945/1, 946/1 945/2, 941, 942, 942/2, 943/1, 935, 937 in 938, vse k.o. Trnovlje. Meja ureditvenega območja poteka po vzhodnem robu Obrtne ceste na zahodu, na jugu po severnem robu gradbene parcele in nato po severnem robu gozda, na vzhodu pa delno po vzhodnem robu gozda delno pa meji na I. kmetijsko območje, enako na severu.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec lokacijskega načrta je Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.
Pobudo za sprejem občinskega lokacijskega načrta-I. faza sta podala lastnika zemljišč Rudi Rudnik s.p., Mariborska 40, Celje, in Jožef Planinšek, Pod kostanji 20, Celje, po 1. prostorski konferenci pa se je kot pobudnik priglasil tudi lastnik preostalega dela stavbnih zemljišč Ivan Pilih, Trnoveljska cesta 75, Celje.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo; Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje);
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje);
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje);
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje);
– ELES Elektro-Slovenija, d.o.o. (Hajdrihova 2, Ljubljana);
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje);
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje (Lava 11, Celje);
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje (Stanetova 6, Celje);
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog lokacijskega načrta (osnutek lokacijskega načrta, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo oziroma da se strinjajo s predlogom.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-ti pridobijo v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
Pred izdelavo OLN je potrebno izdelati analizo obstoječega stanja z usmeritvami za:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora,
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine,
– komunalna in prometna ureditev,
– geomehansko in hidrološko poročilo,
– strokovna arhitekturna rešitev,
– ocena osončenja izbrane variantne rešitve,
druge strokovne podlage glede na zahteve nosilcev planiranja.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor.
Investitorji lokacijskega načrta Gaji so Rudi Rudnik s.p., Mariborska 40, Celje, Jožef Planinšek, Pod kostanji 20, Celje, in Ivan Pilih, Trnoveljska cesta 75, Celje. Investitorji zagotovijo tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Lokacijski načrt se pripravi v skladu s 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Lokacijski načrt mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v formatu, ki je kompatibilen s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetski posnetek območja obdelave kot podlago za izdelavo IPA si je izdelovalec dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na stroške investitorja. Geodetski načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 8. junija 2005.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS. (Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog lokacijskega načrta za namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Trnovlje in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog lokacijskega načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o lokacijskem načrtu – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo občinskega lokacijskega načrta zagotovijo investitorji oziroma pobudniki OLN.
11. člen
Program priprave občinskega lokacijskega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0016/2005-4200
Celje, dne 13. junija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti