Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3058. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno stanovanjski kompleks v Vojniku, stran 7120.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 3. izredni seji dne 13. julija 2005 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za poslovno stanovanjski kompleks v Vojniku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan občine Vojnik (Uradni list RS, št. 99/99 in 79/04) sprejme lokacijski načrt za poslovno-stanovanjski kompleks v Vojniku (v nadaljevanju: LN).
Lokacijski načrt je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta LN01/05.
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage
2. Izvleček iz planskega akta
3. Obrazložitev
4. Opis prostorske ureditve
5. Urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje objektov in ureditev
6. Rešitve komunalne infrastrukture
7. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
9. Nova parcelacija
10. Etapnost izvajanja prostorske ureditve
11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta
12. Smernice in mnenja nosilcev urejanja naselja
13. Seznam sprejetih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi izvedbenega prostorska akta upoštevani.
B) Grafični del
1. Ureditveno območje na načrtu parcele    M1:2880
2. Ureditveno območje na geodetskem načrtu   M1:500
3. Prikaz namenske rabe iz planskega akta   M 1:5000
4. Prikaz prostorske ureditve         M 1: 500
5. Rešitve prometne
  in komunalne infrastrukture         M 1: 500
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
  pred naravnimi in drugimi nesrečami     M 1:500
7. Načrt parcelacije              M 1:500
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve    M 1:500
9. Geodetsko zazidalna situacija        M 1:500
10. Prerezi                   M 1:100
II. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja lokacijskega načrta meji na vzhodni strani z regionalno cesto in obstoječim poslovnim kompleksom na severni strani s stanovanjsko pozidavo, na južni in vzhodni strani so kmetijska zemljišča s potokom Hudinja.
Velikost območja lokacijskega načrta znaša ca. 14.845 m2.
Območje lokacijskega načrta obravnava zemljišče s parcelnimi številkami 329, 330 k.o. Vojnik trg.
Izven območja lokacijskega načrta poteka rekonstrukcija regionalne ceste, izvedba elektro kablovoda, vodovodnega, kanalizacijskega, telefonskega CTV in plinovodnega omrežja.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje LN je razdeljeno na:
»A« – poslovni kompleks
»B« – stanovanjski kompleks.
5. člen
Na območju LN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
»A« – poslovni kompleks
– objekti za terciarno dejavnost (trgovine, finančno posredništvo npr. banke, zavarovalnice in podobno, pošta, gostinstvo).
V poslovnem kompleksu so predvidene dejavnosti, ki potrebujejo zunanja odprta skladišča ali dostavo blaga s tovornjaki s prikolico.
»B« – stanovanjski kompleks
– stanovanjska dejavnost.
6. člen
Na območju LN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– spremembe namembnosti,
– spremembe rabe,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov.
7. člen
Na območju LN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
»A« – poslovni kompleks
– poslovni objekti,
– enostavni objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (cestna in komunalna infrastruktura).
»B« – stanovanjski kompleks
– stanovanjski objekti,
– enostavni objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (cestna in komunalna infrastruktura),
– zelene parkovne površine.
8. člen
»A« – poslovni kompleks
Poslovni kompleks tvorijo trije programski sklopi za terciarno dejavnost.
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji,
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji. Na osnovni volumen posameznega programskega sklopa je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne do skupne maks. površine, ki je enaka največ 1/3 površine zidanega objekta,
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba P+1, višina objekta bo do 11 m,
– konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična zidana,
– kota pritličja: 263.60 absolutne višine,
– streha: ravna, naklon do 6 stopinj, skrita za masko,
– kritina: pločevina in plastična,
– fasada: obložena delno s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz vlaknasto cementnih plošč in stekla, delno z barvno jekleno pločevino. Možna pa je tudi izvedba klasičnega ometa,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– zunanja ureditev gradbene parcele: pešpoti in parkirišča se tlakujejo, ostale manipulativne površine se asfaltirajo. Na severni strani območja lokacijskega načrta je predvidena zelenica z drevoredom in tlakovana pešpot, ki bo povezovala regionalno cesto in nabrežje vodotoka. Med stanovanjskim območjem in poslovnim kompleksom je ob pešpoti predvidena zelenica z drevoredom. Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi,
– faznost gradnje objekta: objekti se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.
9. člen
»B« – stanovanjski kompleks
Na zahodni strani ureditvenega območja je predvidena gradnja vrstnih stanovanjskih objektov.
– lega objektov: po zazidalni situaciji,
– horizontalni gabariti: po zazidalni situaciji. Tloris osnovnega volumna objekta je praviloma pravokotne oblike. Dovoljene so zakrivljene linije objekta in dodajanje manjših svobodno oblikovanih volumnov k osnovnem gabaritu, do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3 osnovnega objekta,
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba P+1, maks. P+1+M,
– konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična zidana,
– kota pritličja: 263.60 absolutne višine,
– kolenčni zid: maks. 1 m,
– streha: streha je lahko ravna skrita za masko, oziroma dvokapnica z naklonom do 15 stopinj. V primeru izvedbe mansarde je streha v osnovi dvokapnica ali več kapnica z možnostjo kombinacij ostalih oblik streh, katerih skupna površina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon osnovne strešine je 30-38 stopinj.
Na strehah je dovoljena izvedba čopov in frčad.
– kritina: v primeru nižjega naklona je pločevina temne ali rdeče barve, pri strešinah večjega naklona drobne strukture opečno rdeče ali temne barve,
– fasada: dopustna je kombinacija treh materialov. Prav tako je dopustna izvedba več barv,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– osvetlitev podstrešja: strešna okna in/ali frčade,
– zunanja ureditev gradbene parcele: pešpoti se tlakujejo. Med stanovanjskim območjem in poslovnim kompleksom je ob pešpoti predvidena zelenica z drevoredom. Ostali del gradbene parcele se hortikulturno uredi,
– faznost gradnje objekta: objekti se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.
10. člen
Enostavni objekti:
Znotraj gradbenih parcel je možnost gradnje enostavnih objektov. Enostavni objekti morajo biti zgrajeni v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih ter enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).
Oblikovanje enostavnih objektov mora biti usklajeno z osnovnim objektom.
11. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane za prometno, komunalno energetsko infrastrukturo ter objekte in naprave zveze in telekomunikacije (parkirišča, pešpoti, trafo postaje, reklamne table in podobno) ter postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke).
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače.
Parkirišča in pešpoti so tlakovana.
Trafo postaje so tipske, priporoča se prilagoditev fasade poslovnem objektu.
Reklame table s komercialnim namenom so dovoljene v poslovnem kompleksu.
Ograje so žične. Dovoljena je izvedba žičnih ograj v poslovnem kompleksu.
12. člen
Gradbena parcela:
Nova parcelacija je določena v grafični prilogi št. 7.
Predvideni odmik stanovanjskih in poslovnih objektov od obodnih parcelnih mej lokacijskega načrta je 4 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča so dovoljeni manjši odmiki z upoštevanjem sanitarno-tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.
Minimalni odmik nadstrešnice poslovnega objekta od obodnih parcelnih mej bo 2.50 mm.
Poslovni kompleks bo razdeljen na dve gradbeni parceli, tako da je dovoljena gradnja posameznega programskega sklopa na novi parcelni meji.
Dovoljen odmik vrstnih hiš od parcelne meje poslovnega kompleksa 3 m.
Obodna parcelacija lokacijskega načrta v naravi ni v celoti zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1:2880, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi nove parcele.«
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
13. člen
Prometno omrežje:
Izvede se izvede rekonstrukcija regionalne ceste R2 – 430, odsek 0282 Višnja vas–Celje od km 0+920.00 do km 1+40.00 z izvedba dveh zavijalnih pasov, zavijalni pas za obravnavani poslovno-stanovanjski kompleks in zavijalni pas za poslovni kompleks Hotko d.o.o. V stacionaži km 0+964 regionalne ceste se izvede novi cestni priključek za poslovno stanovanjski kompleks. Cestni priključek se prilagodi niveleti regionalne ceste z radiji krivin r=12 m in r=8 m.
Na predvidenem cestnem priključku se izvede prehod za pešce z minimalni odmikom 5 m od prečnega roba prometnega pasu regionalne ceste. Prehod za pešce se opremi z rampami za prehod funkcionalno oviranih oseb minimalne širine 1 m. Robniki v območju rampe se poglobijo na nivo cestišča.
Izvedba novega cestnega priključka tangira obstoječe avtobusno postajališče, zato je predvidena prestavitev na južno stran.
Dovozna cesta bo namenjena poslovnem in stanovanjskem kompleksu.
Vsa prometna infrastruktura (cestni priključki, manipulativne površine parkirišča) se označijo s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
Za potrebe poslovno stanovanjskega kompleksa se uredi 139 parkirnih mest, od tega je 105 parkirnih mest namenjeno poslovnem kompleksu, preostali 34 parkirnih mest pa stanovanjskem območju.
14. člen
Vodovodno omrežje:
Od obstoječega javnega vodovoda preseka LŽ 175 mm z delovnim tlakom 2.4 bare, ki poteka ob Vintarjevi ulici izven območja lokacijskega načrta, se izvede novi vodovod DN 100. Trasa priključnega vodovoda poteka proti vzhodu, kjer prečka regionalno cesto v stacionaži km 1+ 20.00.
Na območju poslovnega kompleksa se izvede novo vodovodno omrežje DN 80 s postavitvijo nadzemnih hidrantov.
Od novega vodovoda poslovnega kompleksa se izvedejo odcepi do posameznih uporabnikov z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu.
Priključki za posamezne uporabnike bodo preseka DN 20- DN 63 mm.
Pri prečkanju cest in poteku po prometnih utrjenih manipulativnih površinah se vodovodne cevi dodatno zaščitijo.
15. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju se izvede ločeni kanalizacijski sistem.
Fekalne vode se z obravnavanega območja odvajajo preko predvidene fekalne kanalizacije, črpališča in revizijskega jaška v javni kanal št. 500108. Končna dispozicija fekalnih vod je obstoječa čistila naprava.
Meteorne vode z območja lokacijskega načrta se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnikov in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka ob jugovzhodni strani ureditvenega območja.
V primeru visokega vodostaja v Hudinji se meteorna voda prečrpava.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovanem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in 29/00).
16. člen
Električno omrežje:
Objekti se bodo napajali iz predvidene transformatorske postaje, ki bo locirana na območju lokacijskega načrta.
Transformatorska postaja se napaja z električno energijo preko predvidenega priključnega kablovoda, ki se izvede kot odcep od obstoječega daljnovoda 10kV Ljubečna.
Od predvidene transformatorske postaje pa do posameznih objektov, oziroma elektro omaric se izvede kabelska kanalizacija za položitev elektro kablov.
Izvede se osvetlitev območja lokacijskega načrta s svetilkami na drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.
Rekonstrukcija regionalne ceste tangira javno razsvetljavo, zato se izvede prestavitev svetilke javne razsvetljave, elektro kabel pa se dodatno zaščiti.
V primeru izpada električne energije je ob objektu predviden diesel agregat, ki se vključi avtomatsko ob izpadu mrežne napetosti.
17. člen
Telefonsko omrežje:
Na območju lokacijskega načrta se izvede telefonske kabelske kanalizacije.
Začetek trase primarnega telefonskega omrežja je od obstoječega kabla, ki poteka ob pločniku regionalne ceste.
Od primarne trase TK omrežja do posameznih objektov, oziroma tipskih telefonskih omaric se izvedejo sekundarni kabli. Tipske telefonske omarice se vgradijo v fasadah objektov.
Rekonstrukcija regionalne ceste tangira obstoječe TK omrežje, zato se izvede dodatna zaščita..
18. člen
CTV omrežje:
Na območju lokacijskega načrta se izvede CTV kabelska kanalizacija.
Začetek trase CTV kabelske kanalizacije je od obstoječega CTV kabla, ki poteka ob vzhodnem obodu lokacijskega načrta.
Tipske CTV omarice se vgradijo v fasadah objektov.
Rekonstrukcija regionalne ceste tangira obstoječe CTV omrežje, zato se izvede dodatna zaščita.
19. člen
Plinovodno omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvideno ogrevanje na plin, zato se izvede novo plinovodno omrežje z navezavo na javno distribucijsko plinovodno omrežje, delovnega tlaka 3 bar, plinski odsek VO 24, dimenzije PE 125, ki poteka po Vintarjevi ulici. Trasa priključnega plinovoda poteka proti vzhodu, kjer prečka regionalno cesto v stacionaži km 1+ 20.00.
Izvede se razvod zemeljskega plina do posameznih uporabnikov okvirnih dimenzij PE 90, delovnega tlaka 1-3 bara.
Priključki za posamezne uporabnike se zaključijo s požarnimi pipami nameščenimi v zaščitnih omaricah na zunanjih stenah objektov.
Pri prečkanju z komunalnimi vodi, ter poteku po voznih utrjenih površinah se plinovodno omrežje dodatno zaščiti.
20. člen
Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.
Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upoštevati Odredbo o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01).
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
21. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Območje lokacijskega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) v III. stopnjo varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne mejne vrednosti hrupa za dan 60dBA, za noč 50 dBA, oziroma, kjer so kritične ravni hrupa za dan 69 dBA in za noč 59 dBA.
S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
22. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98 in 105/00).
Dimno vodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne sme presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
23. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja lokacijskega načrta mora biti urejeno s pogoji določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod je obstoječa čistilna naprava.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v obstoječi graben.
24. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje lokacijskega načrta se nahaja v vplivnem območju naselbinskega kulturnega spomenika (Vojnik staro trško jedro; EŠD – 4251).
Ker predstavlja obravnavano območje večjo odprto površino v vplivnem območju naselbinskega kulturnega spomenika, in ker so iz Vojnika znane arheološke najdbe, za katere natančnih najdiščnih podatkov ni, je potrebno – skladno s 5. in 6. členom Zakona o ratifikaciji evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (Uradni list RS, št. 7/10. 4. 1999/21), ki pogodbenice zavezuje, da s primernim ukrepi zagotovijo možnost izvedbe predhodnih arheoloških raziskav in arheoloških pregledov – na obravnavanem območju izvesti ekstenzivni arheološki pregled.
Na osnovi rezultatov ekstenzivnega terenskega pregleda bodo podani naslednji arheološki kulturno varstveni pogoji.
25. člen
Urejanje voda:
V neposredni bližini območja lokacijskega načrta je vodotok Hudinja.
Za ureditev Hudinje v Vojniku od km 8 do km 8.745 je izdelan projekt št. 23/04, maj 2004 izdelovalca Hidrosvet d.o.o..
Po omenjenem projektu za zavarovanje predvidene pozidave in obstoječih stanovanjskih objektov se na levi brežini Hudinje izvede visoko vodni nasip z dol vodnim priključkom na regionalno cesto.
Glede na to, da je območje do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov ob visokih vodah lahko poplavljeno je potrebno ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objektov predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
Kota terena na območju lokacijskega načrta (parkirišče, ceste manipulativne površine) ne bo nadvišana nad koto sosednjih zemljišč.
Vsi načrtovani posegi v območju lokacijskega načrta so usklajeni s projektom št. 23/04, maj 2004 izdelovalca Hidrosvet d.o.o., tako da ne bo motena kasnejša izvedba protipoplavnih ukrepov. Najbližji poseg bo od spodnjega roba protipoplavnega nasipa/zidu na zračni strani oddaljen 5 m.
26. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin se izvedejo zadrževalniki padavinskih vod.
27. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti se zgradi hidrantno omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika, oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi – zid brez odprtin, v primeru eventualnih odprtin mora le-te biti izdelane iz ognje odpornega materiala.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen neposredno do objektov.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan – Seiberg.
Posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila. V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Obramba in zaščita:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejanji.
28. člen
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Za zagotovitev povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitev transformatorske postaje, ki predstavlja nizko frekvenčni vir sevanja. Pri postavitvi in obratovanju TP se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v varovanem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
29. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene je potrebno odstraniti plodno zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ureditev zelenic.
30. člen
Arhitektonske ovire:
Na vseh komunikacijah, kjer je to potrebno se izvedejo rampe za funkcionalno ovirane osebe naklona 1:16. Pri prečkanju ceste se izvedejo »utopljeni« robniki.
VI. ETAPE IZVAJANJA
31. člen
I. etapa
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja lokacijskega načrta za potrebe načrtovanih objektov;
II. etapa
– infrastrukturno opremiti parcelo;
III. etapa
– zgraditi objekte,
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.
Neodvisno od etapnosti izgradnje se lahko izvajajo posegi, ki se lahko priključijo na obstoječo prometno in ostalo komunalno infrastrukturo.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
32. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
VIII. TOLERANCE
33. člen
Na območju lokacijskega načrta so dovoljene naslednje tolerance:
– za horizontalni in vertikalni gabarit so tolerance ±10%;
– za kote pritličja in manipulativnih površin so tolerance ± 30cm, večja odstopanja so dovoljena v soglasju Ministrstvom za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje;
– dovoljena so odstopanja od določenih vhodov v objekt;
– dovoljena je delitev nove parcele stanovanjskega kompleksa na več, s tem da se nove parcele komunikacijsko navezujejo na poslovni kompleks;
– dovoljena je graditev objektov brez predhodne parcelacije v primeru:
– da se zakoličba objekta izvede po pogojih LN,
– da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncept LN;
– dovoljena so tudi tolerance pri komunalnem, energetskem in prometnem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN.
IX. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.
35. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
36. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik. Po pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekti v projektni dokumentaciji urbanistično obdelajo skladno s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-565/2005-15
Vojnik, dne 14. julija 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti