Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3057. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci, stran 7117.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) in 16. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 17. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci (v nadaljevanju: pravilnik) s sedežem na območju Občine Tržič se urejajo: način ugotavljanja potreb po kadrih, ki bodo vključeni v štipendiranje, javni razpis štipendij, merila in pogoji za dodelitev štipendij, uveljavljanje pravice do štipendije, izplačilo štipendije ter mirovanje in prenehanje izplačevanja štipendij.
2. člen
Občina Tržič podeljuje štipendije za dijake in študente s stalnim bivališčem na območju Občine Tržič.
Štipendije Občine Tržič so celoletne in se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, dijakom 4. letnika pa do 30. junija tekočega leta. Študentom se štipendije izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
Za šolsko/študijsko leto 2005/06 bodo štipendije podeljene ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena po dokončnosti odločb iz 21. člena tega pravilnika in sklenjenih pogodbah o štipendiranju.
3. člen
Sredstva za izplačilo štipendij zagotavljata Občina Tržič v okviru vsakoletnega proračuna in gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki bo po preteku dobe štipendiranja tudi delodajalec (v nadaljevanju: gospodarski subjekt delodajalec).
Finančna sredstva v višini 50% prispeva Občina Tržič, drugih 50% pa gospodarski subjekt delodajalec.
Ne glede na določila drugega odstavka tega člena v prvem letu (za šolsko leto 2005/2006) Občina Tržič zagotavlja sredstva v višini 80% štipendije, preostalih 20% pa gospodarski subjekt delodajalec.
4. člen
Pravico do štipendije po tem pravilniku lahko uveljavljajo dijaki, ki obiskujejo poklicne (IV. stopnja strokovne izobrazbe) in srednje (V. stopnja strokovne izobrazbe) šole v Republiki Sloveniji in redni dodiplomski študenti (VI. in VII. stopnja strokovne izobrazbe) v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: kandidati).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Tržič,
– da ima status rednega študenta oziroma status dijaka,
– da je v preteklem šolskem letu dosegel dijak od drugega do četrtega letnika najmanj dober šolski uspeh, dijak prvega letnika pa najmanj dober šolski uspeh v zadnjem razredu osnovne šole oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 7,0 – študenti od drugega letnika dalje in najmanj dober šolski uspeh v zadnjem letniku poklicne ali srednje šole pri študentih v prvem letniku.
II. POSTOPKI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
5. člen
Sklep o razpisu štipendij Občine Tržič sprejme župan Občine Tržič.
Vse postopke v zvezi s podeljevanjem štipendij, opredeljene s tem pravilnikom, vodi Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik komisije je predstavnik Občine Tržič, ki ima opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Med člani sta obvezno imenovana predstavnik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Tržič in predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, izpostava Tržič.
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič, pri čemer upošteva navodila in sklepe komisije.
6. člen
Naloge komisije so:
– priprava javnega poziva delodajalcem,
– analiza kadrovskih potreb z vidika deficitarnosti poklicev na podlagi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje,
– priprava vsebine javnega razpisa iz IV. poglavja tega pravilnika in objava,
– obravnava vlog, priprava poročila ter predloga kandidatov za pridobitev štipendije,
– izdaja odločb prijavljenim kandidatom,
– podaja mnenj glede prispelih pritožb zoper izdane odločbe o podelitvi štipendij,
– priprava predloga o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu,
– priprava predlogov sprememb pravilnika in kriterijev za dodelitev štipendij.
III. UGOTAVLJANJE POTREB PO KADRIH PRI DELODAJALCIH
7. člen
Prva faza postopka je ugotavljanje potreb po kadrih pri delodajalcih. Potrebe delodajalcev po kadrih ugotavlja komisija iz 5. člena tega pravilnika z javnim pozivom. Namen javnega poziva je ugotoviti potrebe delodajalcev po kadrih in interes delodajalcev za štipendiranje po določilih tega pravilnika. Javni poziv delodajalcem se izvede najkasneje v mesecu juliju za naslednje šolsko/študijsko leto. Javni poziv delodajalcem se objavi v občinskem glasilu Tržičan ali v drugih sredstvih javnega obveščanja.
Javni poziv se izvede za delodajalce, ki imajo sedež družbe oziroma poslovne enote na območju Občine Tržič.
8. člen
Delodajalec, ki je izrazil potrebo po kadrih in interes za štipendiranje skladno z javnim pozivom in je bil izbran, dobi možnost štipendiranja kadra, ki ga potrebuje.
9. člen
Delodajalec mora za štipendiranje kadrov na podlagi tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima kadrovsko potrebo, ki ustreza določbam 4. člena tega pravilnika in ki je utemeljena v kadrovskem planu, razvojnem načrtu ali kako drugače utemeljena,
– kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca,
– zagotavljati sredstva, opredeljena v 3. členu tega pravilnika,
– zagotavljati štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom oziroma najmanj za enako obdobje, kot je bil štipendist štipendiran s pomočjo sredstev iz proračuna Občine Tržič,
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Podrobneje se pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, določijo z javnim pozivom. Delodajalec mora vlogi predložiti dokazila, kot določa javni poziv.
10. člen
Postopek odpiranja pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog delodajalcev vodi komisija. Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge evidentira in neodprte vrne pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene vloge le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
Komisija deluje na sejah. Odločitve sprejema z večino glasov komisije. O delu vodi zapisnik, v katerem navede: nepravočasno prispele in nepopolno označene vloge, vse pravočasne in pravilno označene vloge, za vsako pravočasno in pravilno označeno vlogo pa tudi, ali je popolna ali nepopolna z navedbo vsebine dopolnitve in roka, v katerem mora biti dopolnitev posredovana komisiji.
Vloga je nepopolna, če niso priložena vsa dokazila iz objavljenega javnega poziva. Če je vloga nepopolna, komisija pozove delodajalca, da jo dopolni v roku 8 dni. Komisija zavrže nepopolno vlogo s sklepov v primeru, da jo delodajalec ne dopolni v prej navedenem roku.
11. člen
Po dopolnitvi vlog s strani delodajalcev ugotovi komisija število pravočasnih in popolnih vlog delodajalcev. Na podlagi teh vlog pripravi analizo kadrovskih potreb z vidika deficitarnosti poklicev na podlagi Zavoda RS za zaposlovanje in jih uskladi.
Na osnovi izdelane analize pripravi vsebino javnega razpisa, usklajenega z zagotovljenimi finančnimi sredstvi v proračunu Občine Tržič.
IV. JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ
12. člen
Štipendistom se dodelijo štipendije na podlagi javnega razpisa štipendij, ki ga objavi komisija v sredstvih javnega obveščanja. Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi za posamezno šolsko/študijsko leto najkasneje v mesecu avgustu.
13. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o številu razpisanih štipendij, poklice in usmeritve, stopnjo strokovne izobrazbe, pogoje za pridobitev štipendije, način prijave, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis ter druge podatke, ki so pomembni pri podelitvi štipendije, ki se določijo z javnim razpisom.
14. člen
Pravico do štipendije po tem pravilniku lahko uveljavljajo dijaki, ki obiskujejo poklicne (IV. stopnja strokovne izobrazbe) in srednje (V. stopnja strokovne izobrazbe) šole v Republiki Sloveniji in redni dodiplomski študenti (VI. in VII. stopnja strokovne izobrazbe) v Republiki Sloveniji, če se prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Tržič,
– da ima status rednega študenta oziroma status dijaka,
– da je v preteklem šolskem letu dosegel dijak od drugega do četrtega letnika najmanj dober šolski uspeh, dijak prvega letnika pa najmanj dober šolski uspeh v zadnjem razredu osnovne šole oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 7,0 – študenti od drugega letnika dalje in najmanj dober šolski uspeh v zadnjem letniku poklicne ali srednje šole pri študentih v prvem letniku.
Do štipendije ni upravičen kandidat, ki:
– že prejema republiško, Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo,
– je v delovnem razmerju,
– je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
– je družbenik z več kot 20% lastniškim deležem ali delničar gospodarske družbe z več kot 1% lastniškim deležem.
15. člen
Prijava na javni razpis za dodelitev štipendij obsega:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Tržič,
– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije, v primeru mladoletnosti kandidata pa mora biti izjava podpisana tudi s strani staršev oziroma skrbnikov,
– podpisana izjava, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da nima statusa samostojnega podjetnika posameznika in da ni družbenik z več kot 20% lastniškim deležem ali delničar gospodarske družbe z več kot 1% lastniškim deležem,
– izjava, da bo na zahtevo komisije dostavil podatke o socialnem stanju družine.
16. člen
Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– na podlagi pridobljenega mnenja se upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata,
– ob enakem izpolnjevanju pogojev iz prve in druge alineje tega člena ima prednost kandidat z nižjimi dohodki na družinskega člana.
17. člen
Število štipendij se vsakoletno določi v javnem razpisu za posamezno šolsko/študijsko leto glede na razpoložljiva finančna sredstva. Višina dodeljene štipendije je za posamezno šolsko leto oziroma študijsko leto fiksna in se določi glede na zagotovljena sredstva v občinskem proračunu z javnim razpisom.
Štipendija se izplača najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
18. člen
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za štipendije odpre komisija iz 5. člena tega pravilnika.
Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge komisija evidentira in neodprte vrne pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene vloge le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
Odpiranje vlog izvede v roku, ki je določen z javnim razpisom. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih in odsotnih predstavnikov komisije,
– podatke o vlagatelju,
– vrstni red odpiranja vlog,
– navedbe po posameznih dokazilih, ki jih je vlagatelj dolžan predložiti po javnem razpisu,
– ugotovitev o popolnosti vloge oziroma navedbo pomanjkljivosti vloge,
– morebitne pripombe navzočih,
– čas zaključka odpiranja vlog.
19. člen
Vloga je nepopolna, če niso predložena dokazila iz 15. člena tega pravilnika. Če je vloga nepopolna, komisija pozove vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni.
Če vlagatelj v tem roku ne dopolni vloge, komisija vlogo zavrže s sklepom. Sklep o tem se pošlje vlagatelju v 8 dneh po preteku roka za dopolnitev vloge.
Po izteku roka za dopolnitev vlog komisija za vsako posamezno vlogo ugotovi, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, in jih razporedi po delodajalcih.
Komisija sprejme sklep o predlogu za dodelitev štipendij in ga posreduje delodajalcem v odločanje.
20. člen
O podelitvi štipendije odloča delodajalec, pri katerem se bo kandidat zaposlil. Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu. Pred izbiro povabi praviloma delodajalec kandidata za podelitev štipendije na pogovor.
Delodajalec opravi izbiro čim prej oziroma najkasneje v 15 dneh po prejemu sklepa o predlogu za dodelitev štipendij. Če je več delodajalcev prejelo vlogo istega kandidata in ga tudi izbralo, bo kandidat sklenil pogodbo o štipendiranju z enim od delodajalcev, katerega si kandidat sam izbere.
Če delodajalec brez utemeljenega razloga ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov, izgubi možnost kandidiranja za podelitev štipendije za ta poklic tudi v naslednjem letu.
21. člen
Delodajalec mora o izbiri kandidata za štipendijo (v nadaljevanju: štipendista) takoj obvestiti komisijo. Komisija glede na postopke pri delodajalcih kandidatom izda odločbe o ugoditvi ali zavrnitvi njihove vloge, in sicer v roku 30 dni od prejema odgovora s strani delodajalca.
V primeru, da kandidat pri delodajalcu ni bil izbran in je izrazil kadrovsko potrebo drug delodajalec, lahko kandidat posreduje vlogo drugemu delodajalcu, ta pa se mora v roku, ki ga določi komisija, izjasniti o vlogi.
22. člen
Zoper odločbo, s katero je komisija zavrnila kandidatovo vlogo, ima kandidat pravico vložiti pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve pritožbe. Glede odločanja o pritožbi se uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA, OBČINE IN ŠTIPENDISTA
23. člen
Po dokončnosti odločb iz 21. člena tega pravilnika sklenejo delodajalec, Občina Tržič in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti. Pogodbo o štipendiranju podpišejo župan Občine Tržič, pravni zastopnik delodajalca in štipendist. V primeru, da štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa in obveznosti štipenditorjev (delodajalec in Občina Tržič) in štipendista.
24. člen
Štipendija se dodeli štipendistu za čas trajanja šolanja po izobraževalnem programu. Štipendije se izplačujejo mesečno, 15. v mesecu za pretekli mesec, celotno dobo šolanja/študija, po šolskem/študijskem programu za pridobitev poklica. Občina iz proračunskih sredstev 15. v mesecu nakaže svoj delež, delodajalec pa svojega.
Izplačilo štipendije lahko miruje največ eno šolsko/študijsko leto. Če kandidat tudi v naslednjem šolskem/študijskem letu ne izpolni pogojev iz pogodbe o štipendiranju, se le-ta razdre.
25. člen
Štipendist je dolžan redno izpolnjevati šolske/študijske obveznosti in se po končanem študiju zaposliti pri delodajalcu na ponujeno ustrezno delovno mesto.
26. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem/študijskem letu predložiti komisiji dokazilo o opravljenem letniku in o opravljenih izpitih ter o vpisu v naslednji letnik.
Dijakom, ki do 31. avgusta tekočega leta ne predložijo zgoraj navedenih dokazil, se štipendija s 1. septembrom ukine.
Študentom, ki do 30. septembra tekočega leta ne predložijo zgoraj navedenih dokazil, se štipendija s 1. oktobrom ukine.
Štipendist je dolžan komisiji v roku 8 dni od nastanka sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na izplačilo štipendije, zlasti o:
– sklenitvi pogodbe o zaposlitvi,
– spremembi stalnega bivališča,
– poklicni maturi, maturi, diplomi ter o končanem šolanju/študiju,
– porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka,
– prekinitvi šolanja/študija,
– drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izplačevanje štipendije.
27. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije, če je:
– pridobil Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo,
– mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbo iz 24. člena tega pravilnika, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v novem šolskem/študijskem letu,
– po svoji volji ali krivdi ne dokonča šolskega/študijskega programa,
– spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik in tudi po pisnem opozorilu ne posreduje dokazila najkasneje do 31. avgusta (dijak) oziroma do 30. septembra (študent), o opravljenem letniku, za katerega mu je bila dodeljena štipendija,
– navaja neresnične podatke,
– se zaposli, pridobi status samostojnega podjetnika posameznika ali družbenika z več kot 20% lastniškim deležem ali delničarja gospodarske družbe z več kot 1% lastniškim deležem.
V navedenih primerih je dolžan štipendist vrniti štipenditorju prejeto štipendijo s 5% letnimi obrestmi, ki tečejo od vsakokratnega izplačila mesečnega zneska štipendije do dneva izstavitve računa.
Če štipendist v roku ne vrne štipendije, je dolžan plačati tudi zakonite zamudne obresti.
28. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko-socialni pogoji, težja bolezen, invalidnost), se na njegovo pisno prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odločita župan in zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, ki je štipenditor, na predlog komisije za štipendiranje.
29. člen
V primeru, da delodajalec preneha izplačevati svoj delež, lahko štipendist v tem primeru enostransko odstopi od pogodbe o štipendiranju, brez obveznosti do delodajalca in Občine Tržič. Občina v tem primeru zahteva od delodajalca vračilo izplačanih sredstev iz proračuna s 5% letnimi obrestmi, ki tečejo od posameznega mesečnega zneska, izplačanega iz proračuna, do dneva izstavitve računa s strani Občine Tržič.
Če gospodarski subjekt delodajalec računa ne poravna v zakonitem roku, je dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.
Tak delodajalec v naslednjih petih proračunskih letih ni upravičen do vključitve v štipendiranje po tem pravilniku.
30. člen
Štipendist se je po končanem šolanju/študiju dolžan zaposliti pri delodajalcu in pri njem ostati v delovnem razmerju vsaj toliko časa, kot je prejemal štipendijo. Če štipendistu po njegovi volji ali krivdi preneha zaposlitev pred iztekom časa iz prvega stavka tega člena, je dolžan štipenditorju vrniti sorazmerni del štipendije z obrestmi iz drugega in tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika.
Štipenditorja Občino Tržič je delodajalec dolžan obvestiti o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 4/97).
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01-0001/2005
Tržič, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti