Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3055. Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič, stran 7116.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 108/03), 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 17. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič
1. člen
Turistično vodenje na ravni turističnega območja občine Tržič organizira in vodi Turistično, promocijski in informacijski center Občine Tržič (v nadaljevanju: TPIC Tržič).
2. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Tržič po tem odloku je oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Tržič razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe. Prav tako se za turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič ne štejejo osebe, ki opravljajo posebna vodenja in imajo za to pridobljeno licenco oziroma opravljen izpit pristojne organizacije (npr. planinski in gorski vodniki, učitelji smučanja…).
3. člen
Turistično vodenje na ravni turističnega območja Občine Tržič lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT) in imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe ter uspešno opravijo tečaj strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič.
4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič organizira Občina Tržič, izvaja pa ga v sodelovanju z zunanjimi sodelavci oziroma ustreznimi organizacijami.
Znanje preverja komisija, ki jo imenuje župan Občine Tržič. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, in sicer predstavnik Občine Tržič, predstavnik drugega izvajalca izobraževanja in aktiven vodnik.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja, lahko preizkus ponovi na naslednjem usposabljanju.
5. člen
Licenco turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič izda župan na podlagi predloga komisije.
6. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi preizkus znanja, Občina Tržič izda izkaznico, ki vsebuje:
– ime, priimek in naslov turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič,
– osebno fotografijo turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis župana Občine Tržič,
– rubrike za podaljševanje veljavnosti izkaznice.
Če turistični vodnik turističnega območja Občine Tržič v tekočem koledarskem letu opravi najmanj 7 ur vodenja, se mu podaljša veljavnost izkaznice za naslednje koledarsko leto. Če turistični vodnik turističnega območja Občine Tržič v posameznem koledarskem letu ne opravi najmanj 7 ur vodenja, mora ponovno opraviti demonstracijo vodenja pred komisijo. Če tega preizkusa ne opravi, se izbriše iz registra turističnih vodnikov za turistično območje Občine Tržič in nima več pravice vodenja na območju Občine Tržič.
7. člen
Osebe, ki jim je bila izdana izkaznica za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič, se vpišejo v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Tržič, ki ga vodi TPIC Tržič. Register se vodi na način in pod pogoji, kot določa ZSRT.
8. člen
Turistično vodenje na ravni turističnega območja Občine Tržič se izvaja v obliki razpisanih in naročenih ogledov Občine Tržič. Na podlagi naročil ogledov TPIC Tržič upravlja turistično vodenje na ravni turističnega območja Občine Tržič. Osebe iz 3. člena tega odloka opravljajo turistično vodenje na ravni turističnega območja Občine Tržič izključno na podlagi naročil TPIC Tržič.
9. člen
Turistična vodenja za naročene in razpisane oglede se zaračunavajo po ceniku, ki ga izda TPIC Tržič, potrdi pa Občina Tržič.
10. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Tržič mora na vodenjih imeti na vpogled izkaznico iz 6. člena tega odloka.
11. člen
Evidenco o opravljenih turističnih vodenjih vodi TPIC ­Tržič in o tem enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Tržič in Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS).
12. člen
Turistični vodniki turističnega območja Občine Tržič, ki so že pred uveljavitvijo tega odloka opravljali dejavnost turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, če so v koledarskem letu 2001 opravili vsaj 10 ur vodenja ali uspešno opravijo demonstracijo vodenja pred komisijo v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka. Vsi vodniki z licenco GZS lahko opravljajo dejavnost turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič, če v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka uspešno opravijo preizkus poznavanja naravnih in kulturnih znamenitosti v Občini Tržič pred komisijo, opredeljeno v 4. členu tega odloka.
13. člen
V roku 30 dni od dneva veljavnosti tega odloka TPIC Tržič:
– pripravi program strokovnega usposabljanja za turistične vodnike turističnega območja Občine Tržič,
– določi obliko in vsebino izkaznice in obliko priponke za turistične vodnike turističnega območja Občine Tržič in
– organizira register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Tržič.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinsko redarstvo.
15. člen
Z globo v višini 50.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s 3. ali 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetniki posameznik, če ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorno oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 10.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.
Plačane globe, ki so predpisane s tem odlokom in pravnomočno izrečene z odločbo prekrškovnega organa Občine Tržič, so prihodek proračuna Občine Tržič in se namensko uporabijo za pospeševanje razvoja turizma v Občini Tržič.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 95/01).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-025/01-07
Tržič, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti