Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005, stran 7113.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04), 40., 41. in 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 17. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005 se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun Občine Tržič za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
                                     V SIT
                                   Proračun
                                 za leto 2005
          A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina
          I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     2.492,983.128
          TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.628,668.526
70   *      DAVČNI PRIHODKI               1.213,510.300
    700     Davki na dohodek in dobiček          871,847.000
    703     Davki na premoženje              187,392.000
    704     Domači davki na blago in storitve       154,271.300
    706     Drugi davki                       –
71   *      NEDAVČNI PRIHODKI               415,158.226
    710     Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  109,605.519
    711     Takse in pristojbine               8,735.000
    712     Denarne kazni                  3,645.340
    713     Prihodki od prodaje blaga in storitev      6,409.420
    714     Drugi nedavčni prihodki            286,762.947
72   *      KAPITALSKI PRIHODKI              156,722.788
    720     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     120,666.388
    721     Prihodki od prodaje zalog                –
    722     Prihodki od prodaje zemljišč in
          nematerialnega premoženja            36,056.400
73   *      PREJETE DONACIJE                69,400.000
    730     Prejete donacije iz domačih virov        19,800.000
    731     Prejete donacije iz tujine           49,600.000
74   *      TRANSFERNI PRIHODKI              638,191.814
    740     Transferni prihodki iz drugih
          javnofinančnih institucij           638,191.814
 
          II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       2.455,392.042
40   *      TEKOČI ODHODKI                 759,693.001
    400     Plače in drugi izdatki zaposlenim       147,012.689
    401     Prispevki delodajalcev za socialno varnost   23,933.530
    402     Izdatki za blago in storitve          568,081.867
    403     Plačila domačih obresti             8,200.000
    409     Rezerve                     12,464.915
41   *      TEKOČI TRANSFERI                689,522.807
    410     Subvencije                   16,547.366
    411     Transferi posameznikom in gospodinjstvom    136,552.690
    412     Transferi neprofitnim organizacijam in
          ustanovam                    85,471.741
    413     Drugi tekoči transferi             450,951.010
    414     Tekoči transferi v tujino                –
42   *      INVESTICIJSKI ODHODKI             929,660.633
    420     Nakup in gradnja osnovnih sredstev       929,660.633
43   *      INVESTICIJSKI TRANSFERI             76,515.601
    430     Investicijski transferi                 –
    431     Investicijski transferi pravnim in
          f. osebam, ki niso prorač. uporab.       31,074.153
    432     Investicijski transferi proračunskim
          uporabnikom                   45,441.448
 
          III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
           oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         37,591.086
 
          B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina Podskupina
          IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
          PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        –
75   *      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              –
    750     Prejeta vračila danih posojil              –
    751     Prodaja kapitalskih deležev               –
    752     Kupnine iz naslova privatizacije             –
          V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
          KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)            –
44   *      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      –
    440     Dana posojila                      –
    441     Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
    442     Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
 
          VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
          SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
          (IV.-V.)                         –
 
          C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina Podskupina
          VII. ZADOLŽEVANJE (500)            110,000.000
50   *      ZADOLŽEVANJE                  110,000.000
    500     Domače zadolževanje              110,000.000
          VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          147,000.000
55   *      ODPLAČILA DOLGA                147,000.000
    550     Odplačila domačega dolga            147,000.000
 
          IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
           NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       591.086
 
          X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       -37,000.000
 
– Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2004       4,976.320,44 SIT
– Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, v letu 2004    591.086 SIT
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
Nabava osnovnih sredstev, naročanje gradenj in izvajanje investicijskega vzdrževanja se izvajajo v skladu z načrtom nabav in gradenj. Ne glede na to določilo lahko župan spremeni postavke v načrtu nabav in gradenj.
Skupni obseg pravic porabe, ki jih župan uporabi skladno s prejšnjim odstavkom, mora biti skladen z ustreznimi postavkami v proračunu za tekoče leto, vključno z dovoljenimi prerazporeditvami na podlagi tega odloka. V breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema navedene obveznosti skladno s pogoji iz 11. člena tega odloka.
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Tržič za leto 2005 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 401-08/04-06
Tržič, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti