Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3053. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2004, stran 7113.

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03 in 82/04) ter 18. in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15 /99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 17. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2004 se potrjuje v naslednjih zneskih:
                                 Zneski v SIT
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|A)    |Bilanca prihodkov in odhodkov:        |         |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|I.    |Skupaj prihodki               |   1.846,707.008|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|II.   |Skupaj odhodki                |   2.062,230.529|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|III.   |Proračunski presežek oziroma primanjkljaj  |         |
|     |(I.-II.)                   |   -215,523.522|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|B)    |Račun finančnih terjatev in naložb:     |         |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in prodaja   |         |
|     |kapitalskih deležev             |    67,684.211|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|V.    |Dana posojila in povečanje kapitalskih    |         –|
|     |deležev                   |         |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila in spremembe   |         |
|     |kapitalskih deležev (IV.-V.)         |    67,684.211|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|C)    |Račun financiranja:             |         |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|VII.   |Zadolževanje proračuna            |         –|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|VIII.  |Odplačilo dolga               |    35,500.000|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|IX.   |Sprememba stanja sredstev na računih     |         |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |   -183,339.311|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|X.    |Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)      |    -35,500.000|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|XI.   |Neto financiranje (VI.+X.)          |    67,684.211|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
                           Zneski v SIT
Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2004    12,122.235,58
Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2004 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2004, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-013/03-06
Tržič, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti