Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3050. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže, stran 7096.

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88, Uradni list RS, št. 102/02 – odl. US RS), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 18. seji dne 27. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov in garaž
v najem ter določanju najemnin
za poslovne prostore in garaže
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek za oddajanje poslovnih prostorov in garaž v najem ter osnovna merila za določitev najemnin poslovnih prostorov in garaž, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Trebnje.
2. člen
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod.
3. člen
Gospodarjenje s poslovnimi prostori in garažami je v pristojnosti Občine Trebnje, upravljanje poslovnih prostorov pa se lahko prenese na pooblaščenega izvajalca.
4. člen
Za vodenje postopkov pri oddaji poslovnih prostorov in garaž v najem je pooblaščena komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje, ki jo imenuje župan Občine Trebnje (v nadaljnjem besedilu: župan).
II. POSTOPEK ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV
5. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem na podlagi javne ponudbe. Javna ponudba se objavi na krajevno običajen način.
6. člen
Podatki, ki jih mora vsebovati javna ponudba, so:
– naziv in sedež najemodajalca,
– lokacija in velikost poslovnega prostora,
– namembnost poslovnega prostora,
– višina mesečne najemnine,
– rok za zbiranje pisnih vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni,
– čas trajanja najema (za določen ali nedoločen čas),
– način in kriteriji na podlagi katerih se poslovni prostor odda v najem, če se javi več ponudnikov,
– ostali razpisni pogoji v skladu s pogoji urejanja prostora v Občini Trebnje in
– drugi podatki za katere se izkaže, da so potrebni.
7. člen
Kadar več interesentov izpolnjuje pogoje javne ponudbe, ima prednost pri oddaji poslovnega prostora oseba:
– ki ji je potekla najemna pogodba za določen čas za poslovni prostor, ki se oddaja v najem,
– ki se na ponudbo javi prva.
Prednostni pogoji, navedeni v prejšnjem odstavku, se prioritetno upoštevajo po vrstnem redu.
8. člen
Sklep o izbiri najemnika izda na predlog komisije župan v tridesetih dneh po izteku roka za oddajo vlog.
Sklep o izbiri najemnika se posreduje vsem sodelujočim ponudnikom, ki so se javili na javno ponudbo.
9. člen
Ne glede na določbe 5. člena se oddaja v najem lahko opravi na podlagi neposredne pogodbe v primerih, določenih s tem pravilnikom:
– v primeru, da poslovni prostor za opravljanje svoje dejavnosti nujno potrebujejo javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje,
– v primeru, da se poslovni prostor odda za potrebe nevladnih humanitarnih organizacij, društev mladih, ki delujejo na področju šolstva, znanosti ali športa, zdravstva ali sociale ter kulture ali človekovih pravic,
– kadar gre za začasno preselitev dosedanjega najemnika zaradi prenove poslovne stavbe ali prostora,
– kadar se mora dosedanji najemnik izseliti iz poslovnega prostora zaradi rušenja ali prilagoditve zgradbe novim prostorskim dokumentom in
– v roku dveh mesecev po neuspeli javni ponudbi.
III. POSTOPEK ZA ODDAJO GARAŽ
10. člen
Garaže, ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov posameznih stavb, se praviloma oddajo v najem lastnikom in najemnikom stanovanj in poslovnih prostorov v teh stavbah.
11. člen
Javna ponudba za oddajo garaže se objavi na oglasni deski teh zgradb in na krajevno običajen način.
12. člen
Členi 6, 8 in 9 se smiselno uporabljajo tudi pri postopku oddaje garaž.
13. člen
Kadar več oseb izpolnjuje pogoje javne ponudbe, ima prednost pri oddaji garaže oseba:
– ki je funkcionalno ovirana,
– ki čaka na prosto garažo najdlje,
– ki je najemnik stanovanja v lasti Občine Trebnje,
– ki je lastnik stanovanja v stavbi, za katere potrebe so bile garaže zgrajene.
Prednostni pogoji, navedeni v prejšnjem odstavku, se prioritetno upoštevajo po vrstnem redu.
IV. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
14. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe. Najemna pogodba vsebuje:
– lokacijo, opis in površino poslovnega prostora oziroma garaže,
– namen, za katerega se bo poslovni prostor uporabljal,
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v hiši,
– določila o času trajanja pogodbe,
– višino najemnine in sorazmernih stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav ter storitev v stavbi,
– določbe o vzdrževanju poslovnih prostorov oziroma garaž,
– odpovedni rok in odpovedne razloge,
– kraj in datum sklenitve pogodbe in podpise pogodbenih strank in
– druga določila, ki so pomembna za vsakokratno sklepanje najemnega razmerja.
15. člen
O oddaji v najem odloči župan po predhodnem pregledu posameznega programa upravljanja. Najemna pogodba se sklene za določen ali nedoločen čas.
16. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe in
– s pretekom časa, navedenega v najemni pogodbi.
17. člen
Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora ali garaže v podnajem.
18. člen
Če najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne pogodbe, je odpovedni rok eno leto, razen če najemno razmerje preneha sporazumno.
Najemodajalec lahko najemno pogodbo odpove ne glede na pogodbene določbe in brez odpovednega roka v naslednjih primerih:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja poslovni prostor ali garažo v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju najemodajalca, ali če ne skrbi za redno tekoče vzdrževanje poslovnega prostora,
– če najemnik ne plačuje najemnine več kot dva meseca,
– če oddaja poslovni prostor ali garažo v podnajem,
– v drugih v zakonu določenih primerih.
V. OSNOVE ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNINE
ZA POSLOVNE PROSTORE IN GARAŽE
19. člen
Najemnina, za katero se poslovni prostor ali garaža odda v najem, ne sme biti nižja od najemnine, določene za posamezno skupino prostorov v 20. členu tega pravilnika. V posebej utemeljenih primerih se lahko določi višina najemnine, ki je višja od najemnine, določene s tem pravilnikom.
20. člen
Prostori, ki se oddajajo v najem, so po namembnosti razvrščeni v tri skupine, navedene v prilogi tega pravilnika. Višina najemnine, brez DDV, po posamezni skupini se določi v naslednji višini:
+----------------------+------------------+
|Namembnost      |  Cena v EUR/m2 |
+----------------------+------------------+
|Skupina A       |    9,00    |
+----------------------+------------------+
|Skupina B       |    6.00    |
+----------------------+------------------+
|Skupina C       |    3,00    |
+----------------------+------------------+
21. člen
Višina mesečne najemnine se na dan dodelitve poslovnega prostora preračuna na vrednost EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije. Višina mesečne najemnine se v najemni pogodbi določi v valuti EUR in je plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa. Zakonsko določeni DDV bremeni najemnika.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Najemne pogodbe, sklenjene do dneva uveljavitve tega pravilnika, ostanejo še naprej v veljavi.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36102-1/2005
Trebnje, dne 27. junija 2005.
Podžupan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.
PRILOGA:
Skupina A:
– banke, pošte in hranilnice;
– finančni marketing;
– intelektualne in pisarniške storitve;
– agencijske, komisionarske in posredniške dejavnosti;
– profitne zdravstvene dejavnosti (samoplačniške);
– tiskarstvo in založništvo;
– storitve infrastrukturnih sistemov;
– turistične in prevozne dejavnosti;
– profitne izobraževalne dejavnosti;
– storitvene in obrtne dejavnosti.
 
Skupina B:
– kulturne, umetniške, raziskovalne in podobne dejavnosti;
– zdravstveno in socialno varstvo ter varstvo mladine;
– politične stranke in državni organi.
 
Skupina C:
– humanitarne organizacije;
– skladišča;
– garaže;
– letni vrtovi (zunanje površine ob poslovnih površinah).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti