Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3049. Odlok o turistični taksi v Občini Trebnje, stran 7093.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 3. in 4. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 19. člena Statuta občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na svoji 18. seji dne 27. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo obveznost plačila turistične takse na območju Občine Trebnje, način obračuna, njena višina, zavezanci za plačilo in njihove obveznosti, način porabe in odvajanja turistične takse ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
3. člen
Turistično območje predstavlja celotno območje Občine Trebnje.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci – turisti, ki izven svojega stalnega prebivališča na območju Občine Trebnje uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
5. člen
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prejšnjega člena nastane hkrati z uporabo storitve prenočevanja. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje razen, če zakon ali ta odlok ne določata drugače.
III. VIŠINA IN IZRAČUN TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Za območje Občine Trebnje, se določi turistična taksa v višini 10 točk, ki jo plačuje turist za vsak dan bivanja izven stalnega bivališča.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom enkrat letno določi Vlada Republike Slovenije.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
1. Plačila turistične takse za prenočevanje so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivanju v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice;
2. Turistično takso za prenočevanje v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;
– turisti v kampih.
V. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v Občini Trebnje.
Namen porabe sredstev se določi s proračunom.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci, kmetje in drugi, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev prenočevanja ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
10. člen
Osebe iz prejšnjega člena morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Trebnje in predložiti občini ter pristojnemu davčnemu uradu mesečno poročilo na predpisanem obrazcu: »Mesečno poročilo o turistični taksi«, iz katerega mora biti razvidno število nočitev, znesek turistične takse oziroma oprostitve.
Če je turist oproščen plačila ali dela turistične takse, mora biti na predpisanem obrazcu vpisan razlog oprostitve.
Mesečno poročilo o plačani turistični taksi se lahko posreduje občini tudi v elektronski obliki.
11. člen
Mesečno poročilo iz prejšnjega člena mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, podatke o gostih in prenočitvah, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in fizične osebe posredovati na predpisanem obrazcu in je sestavni del tega odloka.
VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
Zavezanci za plačilo turistične takse so dolžni pooblaščeni uradni osebi omogočiti nadzor in na njeno zahtevo predložiti ustrezne dokumente.
VIII. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE
13. člen
Prisilno izterjavo neplačane turistične takse opravlja pristojni davčni organ po postopku in v skladu z veljavnimi predpisi.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo do 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje:
1. če ne pobira turistične takse za prenočitev turistov (9. člen odloka),
2. če ne nakazuje pobrane turistične takse (10. člen odloka).
Z globo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 1. odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 1. odstavka tega člena kmet in sobodajalec, ki sprejema turiste na prenočevanje.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 88/99).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2005.
Št. 423-05-1/2005
Trebnje, dne 27. junija 2005.
Podžupan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti