Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3043. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor, stran 7085.

Na podlagi določb 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in skladno s 108. členom Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na 21. redni seji dne 27. 6. 2005 sprejel
O DL O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2004
1. člen
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Tabor za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2004 izkazuje:
                                  V 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                         183.576
II. Skupaj odhodki                         188.844
III. Proračunski presežek (I. – II.)                 –5.268
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev     –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev             –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev     –
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                     22.271
VIII. Odplačilo dolga                         4.281
IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  12.722
X. Neto zadolževanje proračuna (VII. – VIII.)            17.990
XI. Neto financiranje (VI + X)                    17.990
3. člen
Skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov po zaključenem računu za leto 2004 v višini 5,268.000 tolarjev se prenese med odhodke proračuna za leto 2005.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/2004-2/21
Tabor, dne 27. junija 2005.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti