Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3042. Program priprave lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Šentjur, stran 7083.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 8. in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) župan Občine Šentjur sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Šentjur
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
1. člen
(Ocena)
Območje obdelave leži na jugozahodni strani mesta Šentjur.
Občina Šentjur je že sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 1990 na območju Občine Šentjur, dopolnjen v letu 2000 (Uradni list RS, št. 116/02).
V tem dokumentu je predvidena lokacija centralne čistilne naprave Šentjur, za kompletno rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za mesto Šentjur in pripadajočim gravitacijskim območjem, od koder se bodo odpadne komunalne vode odvajale na centralno čistilno napravo.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg prostorskoizvedbenega akta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
2. člen
Predmet postopka je priprava in sprejem občinskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Šentjur.
Celoten lokacijski načrt s prilogami bo izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) v kopirani in digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v izmenjevalnem digitalnem formatu (dwg ali dxf). V oddelku za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja Občine Šentjur bo akt na vpogled in dostopen javnosti.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Šentjur se nahaja na parcelah št. 264/1, 266, 265, 270, 271/1 in 276/1- del, vse k.o. Krajnčica. Območje velikosti 24312 m2 je sedaj v prostorskem planu opredeljeno kot stavbno zemljišče območja komunalne in okoljske infrastrukture – območje za čiščenje voda (OC).
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA; TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA
4. člen
Pripravljavec lokacijskega načrta je Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja Občine Šentjur. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZureP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova c. 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg1, Celje,
– Telekom Slovenije d.d. PE Celje, Lava 1, Celje,
– Javno komunalno podjetje Šentjur, cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur,
– Elektro Celje.d. Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2 a, Celje,
– Elektro Turnšek, Mariborska cesta 86, Celje,
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Pobudnik za pripravo lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Šentjur je Občina Šentjur.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
5. člen
Izdelovalec lokacijskega načrta izdela idejno zasnovo ureditvenega območja z upoštevanjem potrebnih objektov in ureditev funkcionalnega zemljišča centralne čistilne naprave, ki je obdelana v študiji Ravnanje z odpadno vodo v Občini Šentjur, ki jo je izdelalo podjetje Verbundplan letu 2005, za Občino Šentjur.
Izdelovalec lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Šentjur bo izbran na podlagi javnega razpisa oziroma zbiranja ponudb.
VI. PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
6. člen
Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Na osnovi uradnih geodetskih podlag mora izdelovalec izdelati geodetski posnetek terena predvidene lokacije centralne čistilne naprave, vključno s posnetkom pričakovanega vpliva centralne čistilne naprave na okolico, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov.
VII. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
7. člen
Pridobitev smernic za pripravo strokovne podlage
Upoštevajo se priporočila, pridobljena na prvi prostorski konferenci, ki je bila izvedena 22. junija 2005.
Pripravljavec gradiva za izdelavo lokacijskega načrta takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za izdelavo osnutka lokacijskega načrta. K pozivu se priložita ta program priprave in izrez iz veljavnega prostorskega plana (julij 2005).
 
Zbiranje ponudb oziroma razpis
Za izbiro izdelovalca strokovnih podlag se izvede postopek zbiranja ponudb po zakonu o javnih naročilih. Izdelovalec mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično-strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalec bo izdelal osnutek in ga dostavil Občini Šentjur (julij – avgust 2005).
 
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi osnutka pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se pregleda osnutek in poda morebitna nova priporočila (september 2005).
 
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa župana Občine Šentjur o javni razgrnitvi se osnutek javno razgrne za obdobje 30 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o osnutku. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Občinskem svetu občine Šentjur. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec osnutka lokacijskega načrta v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Šentjur in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ter infrastrukturo, ki deluje v sklopu Občinskega sveta občine Šentjur, in jih potrdi oziroma sprejme župan (oktober 2005).
 
Izdelava dopolnjenega predloga osnutka lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog osnutka. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, ki so podali smernice za načrtovanje, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu. Mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva (november 2005).
 
Sprejem dopolnjenega predloga osnutka lokacijskega načrta – prva obravnava
Hkrati se zavzame stališče do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka na občinskem svetu izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe (december 2005).
 
Sprejetje odloka o spremembah in dopolnitvah planskega akta – druga obravnava
Župan posreduje usklajeni predlog v sprejem Občinskemu svetu občine Šentjur. Občinski svet obravnava in sprejme lokacijski načrt z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS (januar 2006).
VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM LOKACIJSKEGA NAČRTA
8. člen
Za izdelavo lokacijskega načrta so sredstva zagotovljena v proračunu Občine Šentjur za leti 2005 in 2006.
IX. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-643/2005-200
Šentjur, dne 24. junija 2005.
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti