Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 7077.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odl. US), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 22. seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V odloku o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00 in 128/03) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Poleg tega se s tem odlokom določajo elementi obračuna za:
– redno praznjenje nepretočnih greznic, vključno z obdelavo, predelavo in odstranjevanjem v skladu s predpisih o ravnanju z odpadki,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta, vključno z obdelavo, predelavo in odstranjevanjem v skladu s predpisih o ravnanju z odpadki,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta, vključno z obdelavo, predelavo in odstranjevanjem v skladu s predpisih o ravnanju z odpadki,
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.«
2. člen
V 2. členu odloka se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Tarifni sistem za storitve iz druge alinee 1. člena tega odloka velja tudi za uporabnike, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, obračunava pa se v količini po določbah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.«
»Storitve iz prve, tretje in četrte alinee 1. člena tega odloka se obračunavajo na podlagi veljavnega cenika izvajalca.«
3. člen
Za sedanjim 20. členom odloka se doda novo poglavje z naslednjimi 20.a, 20.b in 20.c členi:
»IV.a TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN PREVZEMA BLATA IZ PRETOČNIH GREZNIC NAJMANJ ENKRAT NA ŠTIRI LETA
20.a člen
Element obračuna, za katerega se določa tarifna postavka, je:
– količina porabljene vode (m3).
20.b člen
Tarifna postavka elementa obračuna je:
– tarifna postavka za obračun količine porabljene vode v SIT/m3.
20.c člen
Mesečni znesek za obračun prevzema blata iz pretočne greznice se izračuna kot zmnožek porabljene vode v m3 in tarifne postavke za obračun količine porabljene vode v SIT/m3.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2005 dalje.
Št. 35205-7/05
Postojna, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti