Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna, stran 7076.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00, 67/02 in 41/04), 11., 13. in 19. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98, 96/99) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 22. seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 107/00 in 128/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
– vzdrževanje objektov in naprav in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcijskih in tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa komunalnih odpadnih voda,
– priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje,
– čiščenje greznic,
– vodenje katastra javne kanalizacije in greznic,
– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta,
– izvajanje obratovalnega monitoringa za male čistilne naprave iz prejšnje alineje,
– vodenje katastra javne kanalizacije, greznic in malih čistilnih naprav.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.«
2. člen
Za 2. členom odloka se doda 2.a člen, ki se glasi:
»V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic, vključno z obdelavo, predelavo in odstranjevanjem blata v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta, vključno z obdelavo, predelavo in odstranjevanjem blata v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta, vključno z obdelavo, predelavo in odstranjevanjem blata v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki,
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.«
3. člen
V 22. členu odloka se za drugim odstavkom dodajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Stroške storitev iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega odloka plačujejo uporabniki, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, v količini in obdobjih kot porabljeno vodo.
Stroške storitev za izvajanje obveznosti iz prve, tretje in četrte alinee 2. člena tega odloka upravljavec zaračunava na podlagi veljavnega cenika.
Uporabnikom, ki nimajo obračunskih vodomerov, vendar z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in niso priključeni na javno kanalizacijo, se stroški storitev iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega odloka obračunavajo v količini po določbah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Uporabnikom iz tretjega odstavka tega člena se v enakih količinah zaračunavajo tudi drugi prispevki.
Uporabnikom, ki nimajo obračunskih vodomerov, vendar z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in so priključeni na javno kanalizacijo, se stroški kanalščine, čiščenja odpadnih voda in drugi prispevki obračunavajo v količini po določbah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.«
4. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljalec zaračunava uporabniku:
– kanalščino, če je priključen na javno kanalizacijo,
– čiščenje odpadne vode, če se odpadna voda pred iztokom v vodotok čisti,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta, vključno z obdelavo, predelavo in odstranjevanjem blata v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.
Stroške storitev za izvajanje obveznosti iz prve, tretje in četrte alinee 2. člena tega odloka upravljavec zaračunava na podlagi veljavnega cenika.
Cene oblikuje Občinski svet občine Postojna na predlog upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo.
Upravljavec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo cen v sredstvih javnega obveščanja.«
5. člen
4. točka 27. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »vodi kataster javne kanalizacije, greznic in malih čistilnih naprav«.
6. člen
V 27. členu odloka se dodajo 13.,14.,15. in 16. točka, ki se glasijo:
»13. redno praznjenje nepretočnih greznic,
14. prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta,
15. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta,
16. izvajanje obratovalnega monitoringa za male čistilne naprave iz prejšnje alineje«.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2005 dalje.
Št. 35205-6/05
Postojna, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti