Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3034. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek, stran 7075.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 19. redni seji dne 16. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju Občine Podčetrtek, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
2. člen
Denarna pomoč je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Podčetrtek in
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Podčetrtek najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Pravica do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu (priloga 1) pri občinski upravi, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora: mati novorojenca ali pa oče novorojenca, če je le to razvidno iz izpiska iz rojstne matične knjige, oziroma tisti od staršev, pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka.
5. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je treba priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca;
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in starša novorojenca, ki uveljavlja pravico;
– potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja pravico;
– številko vlagateljevega osebnega računa.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki. Denarna pomoč se vlagatelju izplača v roku 30 dni na osebni račun vlagatelja po pravnomočnosti odločbe.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višino denarne pomoči na podlagi tega odloka s sklepom določi občinski svet na predlog župana za vsako proračunsko leto posebej ali pa v zvezi s tem sprejme ustrezni pravilnik.
Občinski svet praviloma določi višino denarne pomoči pred iztekom tekočega leta za prihodnje leto. Kolikor sklep o višini denarne pomoči ni bil sprejet v roku iz prejšnjega odstavka, velja v tekočem letu višina denarne pomoči iz preteklega leta.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-0158/2005
Podčetrtek, dne 17. junija 2005.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti