Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3032. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Metlika, stran 7073.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, 34/99), je sprejel Občinski svet občine Metlika na 18. redni seji dne 29. 6. 2005
ODLOK
o krajevni turistični taksi v Občini Metlika
1. člen
(1) S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Metlika, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu na območju Občine Metlika.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
2. člen
(1) Turistična taksa se določi v višini 9 točk.
(2) Znesek turistične takse se določi tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenija, v skladu z zakonom o spodbujanju razvoja turizma.
3. člen
(oprostitev plačila turistične takse)
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojen komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih.
4. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu:samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
5. člen
(evidenca oprostitev plačila turistične takse)
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 3. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 7. členu tega odloka.
6. člen
(rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo)
(1) Osebe iz 4. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
(2) Osebe iz 4. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
7. člen
(spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse)
(1) Osebe iz 4. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
(2) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
(3) Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo. Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
8. člen
(prisilna izterjava turistične takse)
(1) Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
(2) Če osebe iz 4. člena ne odvedejo turistične takse v roku in na način, ki je določen v 30. členu, občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja.
(3) Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži osebi iz 4. člena tega odloka, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če oseba iz 4. člena tega odloka neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
(4) Davčna uprava Republike Slovenije je sklenila z občino pogodbo, v kateri je posebej določeno nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero so urejena druga medsebojna razmerja.
9. člen
Sestavni del tega odloka je tudi obrazec »Poročilo o nočitvah in nakazani turistični taksi« (Priloga 1).
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 14/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42305-00001/2005
Metlika, dne 29. junija 2005.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti