Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3030. Odlok o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad, stran 7070.

Na podlagi 20. člena, drugega odstavka 21. člena in 27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 35. izredni seji dne 30. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt koncesije za graditev žičniške naprave za prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija), in sicer tirne vzpenjače na Ljubljanski grad s tehničnimi značilnostmi in lokacijo, določeno s tem odlokom (v nadaljevanju: tirna vzpenjača).
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači iz tega odloka se opravlja kot izbirna gospodarska javna služba.
2. člen
(lokacija tirne vzpenjače)
Tirna vzpenjača leži na zemljiških parcelah št. 240/1, 240/3, 480, 481 in 482, vse k.o. Poljansko predmestje in št. 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 6, 58/6 in 58/7, vse k.o. Ljubljana mesto.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na Krekovem trgu (višinska kota 294,5 m), zgornja postaja pa v arheološki etaži Ljubljanskega gradu (višinska kota 365 m).
Graditev tirne vzpenjače urejata naslednja izvedbena prostorska akta: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorske celote C) Grad (Uradni list RS, št. 34/96) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90, 16/91, in Uradni list RS, št. 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02 in 69/03).
Graditev tirne vzpenjače podrobneje ureja lokacijska informacija Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) št. 3502-239/99-(271784)-VV z dne 11. 11. 2004.
Parkiranje je ob spodnji postaji zagotovljeno na javnem parkirišču na Krekovem trgu.
3. člen
(značilnosti tirne vzpenjače)
Tirna vzpenjača je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vzpenjača;
– število postaj: 2;
– vodilo: nadzemni tir z dvema tirnicama;
– dolžina proge: 118,21 m;
– število kabin: 1;
– pogon: elektromotor z močjo 55 kW; rezervni pogon: elektromotor z močjo 12 kW;
– višinska razlika: 70,05 m;
– zmogljivost: 500 oseb na uro.
Potreba po tirni vzpenjači je bila ugotovljena s prostorskima izvedbenima aktoma iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka in z odloki o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2002, 2004 in 2005.
4. člen
(izključna pravica)
Koncesionar za graditev tirne vzpenjače ima izključno pravico zgraditi tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.
II. PODELITEV KONCESIJE
5. člen
(način podelitve)
Koncesija se podeli javnemu zavodu Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2, Ljubljana (v nadaljevanju: koncesionar), katerega edini ustanovitelj in lastnik je MOL.
Koncesionar zgradi tirno vzpenjačo v svojem imenu in za račun MOL in mora zagotoviti, da MOL postane z zgraditvijo lastnik tirne vzpenjače.
6. člen
(pristojnost)
Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijo je pristojen za promet pristojni organ mestne uprave MOL.
III. POGOJI KONCESIJE
7. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za čas 40 let od podpisa koncesijske pogodbe (rok koncesije).
Rok koncesije se lahko podaljša največ za 20 let, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje tirne vzpenjače mogoče pričakovati, da bo tirna vzpenjača varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
Rok koncesije se podaljša z odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda za promet pristojni organ mestne uprave MOL, če ugotovi, da je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka.
Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe.
8. člen
(zgraditev tirne vzpenjače)
Koncesionar mora tirno vzpenjačo v celoti dokončati najkasneje v 15 mesecih po podpisu koncesijske pogodbe.
Tirna vzpenjača mora začeti obratovati najkasneje do 31. 12. 2006.
9. člen
(prenos koncesije)
Koncesije za graditev tirne vzpenjače ni dovoljeno prenesti na drugo osebo.
10. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– z odločitvijo Mestnega sveta MOL, da tirna vzpenjača trajno in v celoti preneha obratovati.
Koncesijska pogodba preneha s potekom trajanja koncesijskega razmerja, z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe in v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Koncedent z odločbo v upravnem postopku odvzame koncesijo, če:
– koncesionar krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo žičniške naprave ali gospodarsko javno službo javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje teh javnih služb;
– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov ali organov MOL v zvezi s tirno vzpenjačo ali gospodarsko javno službo javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.
Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu.
11. člen
(odstranitev žičniške naprave)
Če po prenehanju koncesije ni podeljena nova koncesija za graditev tirne vzpenjače ali če Mestni svet MOL odloči, da tirna vzpenjača trajno in v celoti preneha obratovati, se tirna vzpenjača odstrani.
Odstranitev tirne vzpenjače obsega razgraditev tirne vzpenjače, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam čimbolj primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.
Odstranitev tirne vzpenjače izvede koncesionar po naročilu MOL skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, varstvo okolja in ohranjanje narave, ter drugimi predpisi, ki se nanašajo na tovrstna dela.
IV. JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO TIRNI VZPENJAČI
12. člen
(upravljanje, vzdrževanje in obratovanje tirne vzpenjače)
Gospodarsko javno službo »javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači« (v nadaljevanju: javna služba) opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun.
Koncesionar mora upravljati s tirno vzpenjačo v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik.
Koncesionar mora obratovati z žičniško napravo v skladu s predpisi o žičniških napravah za prevoz oseb.
Koncesionar mora sam ali z naročilom ustreznih del drugim osebam tirno vzpenjačo vzdrževati, odpravljati na njej napake in poškodbe, jo obnavljati in po potrebi zamenjati varnostne podsisteme in sklope, in drugače zagotavljati, da je tirna vzpenjača v dobrem stanju in da ves čas ustreza predpisanim zahtevam za varno obratovanje žičniške naprave.
Upravljanje, vzdrževanje in obratovanje žičniške naprave podrobneje uredita MOL in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(način izvajanja javne službe)
Tirna vzpenjača mora obratovati vse dni v letu neprekinjeno. Obratovalni čas mora biti določen glede na vrsto dneva in dnevni čas tako, da čimbolj ustreza potrebam uporabnikov.
Koncesionar mora omogočiti prevoz vsakemu potniku, odkloni pa ga lahko posameznemu potniku, če ta ogroža ali ovira varnost obratovanja tirne vzpenjače, če bi zaradi prevoza lahko prišlo do poškodbe ali okvare tirne vzpenjače ali če bi prevoz močno motil ali ogrožal druge potnike. Podrobneje se pogoji prevoza določijo v splošnih obratovalnih pogojih.
Koncesionar mora prilagoditi vozni red potrebam uporabnikov in po potrebi zagotoviti nepretrgane vožnje kabine tirne vzpenjače (čas porok na ljubljanskem gradu, predstave in drugi dogodki na Ljubljanskem gradu ali na grajskem hribu, drugi razlogi za veliko povečanje števila potnikov in podobno), hkrati pa ga mora usklajevati z mestnim potniškim prometom.
K splošnim obratovalnim pogojem, obratovalnemu času in voznemu redu tirne vzpenjače da pred njihovo objavo soglasje za promet pristojni organ mestne uprave MOL.
14. člen
(cena prevoza)
Vsak uporabnik plača za prevoz ceno prevoza, ki je prihodek koncesionarja.
Ceno prevoza, ki je lahko različna za različne kategorije uporabnikov, upoštevaje tudi čas prevoza, za posamezno leto določi koncesionar, nanjo pa da soglasje Mestni svet MOL ob sprejemanju poslovnega načrta koncesionarja.
Cena prevoza mora biti oblikovana tako, da skupni prihodek koncesionarja zagotavlja povrnitev investicije v tirno vzpenjačo vsaj v času trajanja koncesije in pokriva stroške upravljanja, obratovanja, vzdrževanja in obnavljanja žičniške naprave ter druge stroške, ki jih ima koncesionar z izvajanjem svojih nalog glede tirne vzpenjače. Način povrnitve investicije v tirno vzpenjačo se uredi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora voditi ločen obračun prihodka iz plačil cene prevoza in stroškov iz tretjega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(prehodna določba)
Javni zavod Festival Ljubljana mora zahtevo za izdajo odločbe o podelitvi koncesije vložiti v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
(dopolnitev ustanovitvenega akta koncesionarja)
V prvem odstavku 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04) se za zadnjo alineo pika spremeni v vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»– opravlja javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači na ljubljanski grad.«.
V četrtem odstavku 5. člena tega odloka se za vrstico »H/55.400 Točenje pijač« doda vrstica, ki se glasi:
»60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic«.
17. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3510-2/2001-96
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Miloš Pavlica l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti