Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3027. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika, stran 7068.

Na podlagi 23., 27., 34. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK1), 18. in 96. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) in točke b Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnik (Uradni list RS, št. 28/05) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 29. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP podeželje) spreminja in dopolnjuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04).
Spremembe in dopolnitve je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 5/2005 v juniju 2005.
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP podeželje je prilagoditev veljavnega odloka PUP podeželje z novimi podzakonskimi akti, odprava nekaterih, pri izvajanju odloka ugotovljenih pomanjkljivosti ter preciziranje posameznih posebnih določb odloka.
3. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev PUP)
Spremembe in dopolnitve PUP Kranj vsebujejo:
1. Tekstualni del
– spremembe in dopolnitve odloka
– obrazložitev
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
2. Grafični del:
– prikaz namenske rabe prostora ter meril in pogojev na DKN Radovljica 49, Škofja Loka 10
– usmeritve za kompleksne zazidave M 1:2000
4. člen
V 2. členu se:
– število »3« pred besedilom Tekstualni del spremeni v število »1«,
– število »4« pred besedilom Grafični del spremeni v število »2«.
II. SKUPNE DOLOČBE
5. člen
V 3. členu se:
– na koncu točke 2.2 in točke 2.4 doda besedilo, ki se glasi:
»spremembe junij 2005,«,
– za točko 4.12 doda nova točka, ki se glasi: »4.13 – Hrastje Hr – P1«.
6. člen
V 9. členu se:
– v trinajsti alinei doda besedilo, ki se glasi: »V faktor zazidanosti gradbene parcele se ne štejejo napušči oziroma venci stavb.«
– na koncu doda nova alineja, ki se glasi: »Dvojček je stanovanjska stavba z dvema stanovanjskima enotama, ki sta na teren postavljeni horizontalno in imata ločene vhode. Praviloma je v vsaki stanovanjski enoti po eno stanovanje, izjemoma pa največ dve stanovanji.«
7. člen
V 11. členu se v točki (2.15) na začetku zadnje alineje doda besedilo, ki se glasi: »gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe,«.
8. člen
V podpoglavju (3) VRSTE GRADENJ IN PROSTORSKIH UREDITEV TER UKREPOV IN OMEJITEV NA OBMOČJU KRAJINE se v 12. členu:
– v peti alinei točke (3.2) območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč; besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»– gradnje pomožnih kmetijskih objektov (gnojišča, zbiralniki gnojnice, kašče, kmečke lope, rastlinjaki, ribniki, silosi, skednji, vrtine ali vodnjaki, vodna zajetja, seniki, krmišča, molzišča) pod pogojem, da ležijo znotraj 20-metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije.«;
– na koncu točke (3.2) se doda nova alinea, ki se glasi:
»– gradnje začasnih objektov namenjenih prireditvi, če prireditev ne traja več kot 15 dni, po končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani.«;
– točki (3.4) doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »V vplivnem območju za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna raba (kmetijska ali gozdna raba, uporaba lokalnih cest), rekonstrukcija obstoječih objektov ter postavitev pomožnih objektov (garaže, nadstrešnice). Na območjih ni dovoljeno povečanje nastanitvenih kapacitet ter dejavnosti, ki so pogojene s stalnimi delovnimi mesti, nastanitvijo in visoko frekvenco prireditev, kjer se zadržuje večje število ljudi.«
9. člen
V 14. členu se:
– v točki (1.2) v območjih SE v šesti alinei doda besedilo, ki se glasi: »Zahteva ne velja za spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin.«
– v drugi alineji točke (1.3) v zadnjem stavku črta besedilo, ki se glasi: »vendar ne manj kot 2,5 m,«.
10. člen
V podpoglavju (2) MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE se v 15. členu:
– v točki (2.1) in v točki (2.3) zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »V urbanističnem delu posebnega dela projekta (PGD) je pri načrtovanju postavitve stavb, za okolico objekta (v radiju ca. 100 m), potrebno izdelati urbanistični vzorec na načrtu parcel ali ortofoto posnetku v M 1:1000 in postavitev nove prostorske ureditve vključiti v urbanistični vzorec.«
– zadnja točka (2.10) Odstopanja v celoti črta.
11. člen
V podpoglavju (3.2) Oblikovanje okolice objektov se v 16. členu, za prvo alinejo doda nova alinea, ki se glasi:
»Oblikovanje in uporaba materialov pri gradnjah in postavitvah kozolcev, čebelnjakov ter krmišč oziroma molzišč na pašnikih mora upoštevati lokalno tradicijo. Podolgovata tlorisna zasnova dvojnega kozolca mora biti v razmerju stranic vsaj 1:2, čebelnjaka pa vsaj 1:1,5. sleme strehe mora biti v smeri daljše stranice, strešni naklon pa med 38 in 45 stopinjami, kritina je sive barve. Objekti so lahko zgrajeni le v leseni izvedbi in postavljeni na točkovnih temeljih. Deske pri opaževanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, sicer kozolec ne sme imeti zaprtih stranic. Stranice morajo biti oblikovane značilno lokalni tradiciji – horizontalne letve (štanti).«
12. člen
V podpoglavju (1) CESTE IN DRUGE PROMETNE POVRŠINE se v 18. členu v točki (1.4) Varovalni pasovi cest doda nov odstavek, ki se glasi: »Pri novogradnjah ali prenovah objektov v območju prometnic upravljavci cest ne prevzemajo nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev in izpušnih plinov, ki jih povzročajo obstoječe prometnice. Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev in izpušnih plinov.«
13. člen
V poglavju 3.5 MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se v 19. členu na koncu zadnjega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Dovoljena je fazna izgradnja območij, če posamezna faza predstavlja zaključeno celoto, ki ima zagotovljeno potrebno prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo.«
14. člen
V podpoglavju (1) VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI se v 34. členu na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za vse stavbe, razen enostanovanjskih stavb, je k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti projektne pogoje in požarno soglasje.«
III. POSEBNI DOLOČBI
15. člen
V podpoglavju (2) POSEBNE DOLOČBE ZA USMERITEV OBMOČJA KOMPLEKSNIH ZAZIDAV se v 36. členu za besedilom »grafičnih prilog« doda besedilo, ki se glasi: »in sprememb grafičnih prilog junij 2005«.
16. člen
V poglavju (4) POSEBNE DOLOČBE ZA OBLIKOVANJE OBMOČIJ se v 38. členu doda nova točka, ki se glasi:
»(4.13.) Hrastje
Območje Hrastje Hr – P1 je namenjeno proizvodnim dejavnostim; dovoljen faktor zazidanosti je do 0.65, ob sočasnem pogoju zagotovitve zadostnih površin za manipulacijo in mirujoči promet.«
IV. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Lokacijske informacije, ki so bile pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev odloka o PUP podeželje, izdane na podlagi točke (2.10) Odstopanja iz 15. člena osnovnega odloka o PUP podeželje, veljajo do izdaje gradbenega dovoljenja za predmetno stavbo oziroma najdalj do uveljavitve prostorskega reda Mestne občine Kranj.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(veljavnost IPA)
Vsa ostala določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04) ostajajo v veljavi.
19. člen
(vpogled)
Spremembe in dopolnitve PUP podeželje so na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelek za okolje in prostora Mestne občine Kranj in v prostorih Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
20. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
21. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0002/2005-48/01
Kranj, dne 29. junija 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti