Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3026. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja, stran 7066.

Na podlagi 23., 27., 34. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK1), 18. in 96. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) in točke a Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 28/05) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 29. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP Kranj) spreminja in dopolnjuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04 in 79/04 – popr.).
Spremembe in dopolnitve je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 4/2005 v juniju 2005.
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP Kranj je prilagoditev veljavnega odloka PUP Kranj z novimi podzakonskimi akti, odprava nekaterih, pri izvajanju odloka ugotovljenih pomanjkljivosti ter preciziranje posameznih posebnih določb odloka.
3. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev PUP)
Spremembe in dopolnitve PUP Kranj vsebujejo:
1. Tekstualni del
– spremembe in dopolnitve odloka,
– obrazložitev,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
2. Grafični del:
– prikaz namenske rabe prostora ter meril in
 pogojev na DKN Kranj 18, 30, 28, 29       M 1:5000
– usmeritve za kompleksne zazidave         M 1:2000
II. SKUPNE DOLOČBE
4. člen
V 3. členu se:
– na koncu točke 2.2 in točke 2.3 doda besedilo, ki se glasi: »in spremembe junij 2005,«.
– za točko 3.33 dodati nova točki, ki se glasita: »3.34 Primskovo Pri – P1, 3.35 Jedro – S1«.
– za točko 4.16 doda točka, ki se glasi: »4.17 Jedro Je – D8.«.
5. člen
V 9. členu se:
– v trinajsti alinei doda besedilo, ki se glasi: »V faktor zazidanosti gradbene parcele se ne štejejo napušči oziroma venci stavb.«;
– na koncu doda nova alineja, ki se glasi: »Dvojček je stanovanjska stavba z dvema stanovanjskima enotama, ki sta na teren postavljeni horizontalno in imata ločene vhode. Praviloma je v vsaki stanovanjski enoti po eno stanovanje, izjemoma pa največ dve stanovanji.«
6. člen
V 11. členu se v točki (2.15) na začetku zadnje alineje doda besedilo, ki se glasi: »gradnje in postavitve objektov za lastne potrebe,«.
7. člen
V podpoglavju (3) VRSTE GRADENJ IN PROSTORSKIH UREDITEV TER UKREPOV IN OMEJITEV NA OBMOČJU KRAJINE se v 12. členu v peti alinei točke (3.1) Območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»– gradnje pomožnih kmetijskih objektov (gnojišča, zbiralniki gnojnice, kašče, kmečke lope, rastlinjaki, ribniki, silosi, skednji, vrtine ali vodnjaki, vodna zajetja, seniki, krmišča, molzišča) pod pogojem, da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije.«
Na koncu točke (3.1) se doda nova alinea, ki se glasi:
»– gradnje začasnih objektov namenjenih prireditvi, če prireditev ne traja več kot 15 dni, po končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani.«
Na koncu podpoglavja (3) doda nova točka (3.3), ki se glasi:
»(3.3) Območje za potrebe obrambe
V vplivnem območju za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna raba (kmetijska ali gozdna raba, uporaba lokalnih cest), rekonstrukcija obstoječih objektov ter postavitev pomožnih objektov (garaže, nadstrešnice). Na območjih ni dovoljeno povečanje nastanitvenih kapacitet ter dejavnosti, ki so pogojene s stalnimi delovnimi mesti, nastanitvijo in visoko frekvenco prireditev, kjer se zadržuje večje število ljudi.«
8. člen
V 14. členu se:
– v točki (1.2) v območjih SE v šesti alinei doda besedilo, ki se glasi: »Zahteva ne velja za spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin.«;
– v drugi alineji točke (1.3) v zadnjem stavku črta besedilo, ki se glasi: »vendar ne manj kot 2.5 m,«.
9. člen
V podpoglavju (2) MERILA IN POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE se v 15. členu:
– v točki (2.1) v drugem stavku prve alineje na koncu doda besedilo »ali strukturiran na drug način«;
– v točki (2.1) v tretji alinei črta četrti stavek, za sedanjim četrtim stavkom pa se doda nov stavek, ki se glasi: »V primerih sodobnega arhitekturnega oblikovanja so strehe stavb lahko tudi ravne, enokapne ali večkapne.«;
– v točki (2.4.1.) koncu stavka doda besedilo, ki se glasi: », razen meril za oblikovanje streh stavb, ki morajo biti dvokapnice v naklonu od 30° do 45°.«;
– v točki (2.1) in v točki (2.3) zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »V urbanističnem delu posebnega dela projekta (PGD) je pri načrtovanju postavitve stavb za okolico objekta (v radiju ca. 100 m) potrebno izdelati urbanistični vzorec na načrtu parcel ali ortofoto posnetku v M 1:1000 in postavitev nove prostorske ureditve vključiti v urbanistični vzorec.«;
– zadnja točka (2.8) Odstopanja v celoti črta.
10. člen
V podpoglavju (3.2) Oblikovanje okolice objektov se v 16. členu za prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»Oblikovanje in uporaba materialov pri gradnjah in postavitvah kozolcev, čebelnjakov ter krmišč oziroma molzišč na pašnikih mora upoštevati lokalno tradicijo. Podolgovata tlorisna zasnova dvojnega kozolca mora biti v razmerju stranic vsaj 1:2, čebelnjaka pa vsaj 1:1,5. sleme strehe mora biti v smeri daljše stranice, strešni naklon pa med 38 in 45 stopinjami, kritina je sive barve. Objekti so lahko zgrajeni le v leseni izvedbi in postavljeni na točkovnih temeljih. Deske pri opaževanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, sicer kozolec ne sme imeti zaprtih stranic. Stranice morajo biti oblikovane značilno lokalni tradiciji – horizontalne letve (štanti).«
11. člen
V podpoglavju (1) CESTE IN DRUGE PROMETNE POVRŠINE se v 18. členu:
– v točki (1.4) Varovalni pasovi cest doda nov odstavek, ki se glasi: »Pri novogradnjah ali prenovah objektov v območju prometnic upravljavci cest ceste ne prevzemajo nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev in izpušnih plinov, ki jih povzročajo obstoječe prometnice. Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev in izpušnih plinov.«;
– v točki (1.5) Rezervati prometnic se na koncu doda nova alineja, ki se glasi: »-avtocestni priključek sever – Britof v radiju 200 m.«.
12. člen
V poglavju 3.5 MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se v 19. členu na koncu zadnjega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Dovoljena je fazna izgradnja območij, če posamezna faza predstavlja zaključeno celoto, ki ima zagotovljeno potrebno prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo.«
13. člen
V podpoglavju (1) VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI se v 34. členu na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za vse stavbe, razen enostanovanjskih stavb, je k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti projektne pogoje in požarno soglasje.«
III. POSEBNE DOLOČBE
14. člen
V podpoglavju (2) POSEBNE DOLOČBE ZA USMERITEV OBMOČJA KOMPLEKSNIH ZAZIDAV se v 36. členu v točki (2.2) in točki (2.3) za besedilom »grafičnih prilog« doda besedilo, ki se glasi: »in sprememb grafičnih prilog junij 2005«.
15. člen
V podpoglavju (3) POSEBNE DOLOČBE GLEDE VRSTE POSEGOV se v 37. členu:
– v točki (3.2) Planina Pl – S11 zadnji odstavek spremeni, tako da se glasi: »V območju so dovoljene gradnje športnih rekreacijskih objektov s spremljajočimi manjšimi stavbami in nadzidave garažnih objektov ob vzhodni vpadnici.«;
– v točki (3.4) Planina Pl – S14 na koncu zadnjega stavka »črta pika« in doda besedilo, ki se glasi: »in gradnja poslovno stanovanjskega objekta ob Cesti talcev vzhodno od območja Trgovskega šolskega centra.«;
– besedilo točke (3.7) Struževo Stu – P1 spremni tako, da se glasi: »V območju koridorja zahodne mestne obvoznice, do potrditve izbrane trase, novogradnje niso dovoljene.«;
– v točki (3.13) Stražišče Sta – S6 na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Dovoljena je nadzidava garaž in sprememba namembnosti obstoječe poslovno stanovanjske stavbe, ki stoji na zemljišču parc. št. 192/2 k.o. Stražišče, v večstanovanjsko stavbo z največ šestimi stanovanjskimi enotami, ob pogoju zagotovitve ustreznih zelenih in parkirnih površin. Nadzidava garaže je dopustna pod pogojem, da ureditve in gradnje ne bodo imele negativnih vplivov na sosednja zemljišča.«;
– besedilo točke (3.30) Jedro Je – M8 se spremeni tako, da se glasi »Območje je namenjeno trgovskim, kulturnim, poslovnim, storitvenim in gostinskim stavbam. Gradnje novih objektov, nadzidave in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene razen manjše dozidave na zahodni strani Delavskega doma v osi ploščadi parka.«;
– doda nova točka (3.34), ki se glasi:
– »(3.34) Primskovo Pri – P1
– V območju so k obstoječim stanovanjskim stavbam na formiranih gradbenih parcelah dovoljene dozidave.«;
– doda nova točka (3.35), ki se glasi:
– »(3.35) Jedro Je – S1
– Severni del zemljišča parc. št. 886/5 k.o. Kranj in parc. št. 886/21 k.o. Kranj je potrebno ohraniti kot zeleno površino oziroma otroško igrišče.«
16. člen
V podpoglavju (4) POSEBNE DOLOČBE ZA OBLIKOVANJE OBMOČIJ se v 38. členu:
– v točki (4.9) na koncu prvega stavka doda besedilo, ki se glasi: »ter postavitvi začasnih objektov namenjenih kulturnim prireditvam.«;
– na koncu točke (4.11) Kranj sever Ks – S4 doda besedilo, ki se glasi: »Na čelni strani stavb so dovoljene manjše dozidave, ki omogočajo izboljšanje bivalnih pogojev in revitalizacijo stavb.«;
– doda nova točka (4.17), ki se glasi:
»(4.17) Jedro Je – D8
Območje je namenjeno kulturni dejavnosti. Z namenom preureditve obstoječega Kina Center se v območju predpisani faktor zazidanosti gradbene parcele poveča na 0,80.«
IV. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Lokacijske informacije, ki so bile pred uveljavitvijo tega odloka izdane na podlagi točke (2.8) Odstopanja iz 15. člena, veljajo do izdaje gradbenega dovoljenja za predmetno stavbo oziroma najdalj do uveljavitve prostorskega reda Mestne občine Kranj.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(veljavnost IPA)
Vsa ostala določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04 in 79/04 – popr.) ostajajo v veljavi.
19. člen
(vpogled)
Spremembe in dopolnitve PUP Kranj so na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelek za okolje in prostora Mestne občine Kranj in v prostorih Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
20. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
21. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0002/2005-48/01
Kranj, dne 29. junija 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti