Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3023. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«, stran 7053.

Na podlagi 51.c člena in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS, št. 3/04), 33. in 90. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99, 28/00 in 15/02) sta Občinski svet občine Jesenice na 27. seji dne 26. 5. 2005 in Občinski svet občine Kranjska Gora na 27. seji dne 27. 6. 2005 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Jesenice in Občina Kranjska Gora ustanavljata Skupni organ Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« (v nadaljevanju: skupni organ).
2. člen
Skupni organ sestavljata župan Občine Jesenice in župan Občine Kranjska Gora.
Sedež skupnega organa je na Jesenicah, Cesta železarjev 6.
3. člen
Pečat skupnega organa predstavljata uradni pečat Občine Jesenice in uradni pečat Občine Kranjska Gora skupaj. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema skupni organ.
DELOVNO PODROČJE IN PRISTOJNOSTI
4. člen
Pristojnosti skupnega organa so:
– ugotavlja skladnost strateškega načrta in letnega programa dela javnega zavoda z razvojnimi programi občin soustanoviteljic,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih porabi javni zavod z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k programu dela in k finančnemu načrtu, po predhodnem mnenju pristojnih odborov pri občinskih svetih občin Jesenice in Kranjska Gora,
– daje pobudo za sklic seje javnega zavoda,
– potrjuje predloge javnega zavoda o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem za potrebe javnega zavoda ter sprejete predloge posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora,
– daje soglasje k posebni pogodbi, na podlagi katere lahko javni zavod upravlja z nepremičnim premoženjem, opremo in muzejskimi predmeti, ki se nahajajo na območju občin, ki niso občine soustanoviteljice javnega zavoda,
– daje soglasje k zaposlovanju delavcev javnega zavoda,
– daje soglasje k aktu o sistematizaciji delovnih mest v javnem zavodu,
– potrjuje finančni program o pridobivanju in odtujitvi premičnega premoženja javnega zavoda,
– odloča o financiranju dejavnosti javnega zavoda na podlagi strateškega načrta,
– določa plačo direktorja javnega zavoda,
– opravlja druge zadeve, kolikor odločanje o zadevah ni po ustanovitvenem aktu javnega zavoda in po Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« pridržano v izključno pristojnost občinskih svetov občin soustanoviteljic.
SEJE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Delo Skupnega organa je javno.
6. člen
Skupni organ se sestaja na pobudo župana Občine Jesenice in župana Občine Kranjska Gora.
Pobudo za sejo skupnega organa lahko dajo tudi Občinski svet občine Jesenice, Občinski svet občine Kranjska Gora in direktor javnega zavoda. Taka pobuda mora biti obrazložena, predložen pa ji mora biti tudi predvideni dnevni red seje.
7. člen
Sejo skupnega organa skliče eden od županov.
Župan, ki sklicuje sejo, mora poslati vabilo za sejo najmanj 3 dni pred dnevom, določenim za sejo.
8. člen
Skupni organ odloča na sejah in srečanjih, lahko pa odloča tudi korenspondenčno.
Skupni organ odloča s popolnim soglasjem obeh članov.
STROŠKI DELOVANJA ORGANA
9. člen
Med sredstva za delo skupnega organa sodijo materialni stroški poslovanja skupnega organa.
Občini ustanoviteljici krijeta stroške delovanja skupnega organa v enakem razmerju, v katerem financirata delovanje javnega zavoda v posameznem proračunskem letu.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Skupni organ se konstituira najkasneje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-9/2005
Jesenice, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
Št. 670/4-219/1999
Kranjska Gora, dne 27. junija 2005.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti