Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3021. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju PUP za območje Pečovnik in za območje Celjska koča- RC TOZD Planiranje št. 037/88 (Uradni list RS, št. 15/90) – PUP Celjska koča, stran 7051.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju PUP za območje Pečovnik in za območje Celjska koča; RC TOZD Planiranje št. 037/88 (Uradni list RS, št. 15/90) – PUP Celjska koča
1
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi ter roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev dokumenta.
2
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje zemljišč Celjske koče je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljeno kot območje rekreacije. Namenska raba površin tega območja so pretežno gozdovi in kmetijska zemljišča, stavbišča pa so opredeljena znotraj obstoječega PUP.
3
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je razširitev rekreacijskega območja Celjska koča. Spremembe in dopolnitev se nanašajo na opredelitve obstoječih in novih površin za namene rekreacije v naravnem okolju tako v zimskem kot v letnem času. Razširitev obsega umestitev žičniške naprave s postajama in pripadajočo ureditvijo, razširitev smučišča oziroma travnatih površin, akumulacijo za potrebe zasneževanja, potrebno umestitev oziroma dopolnitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture, opredelitve obstoječih površin v območju PUP za namene adrenalinskega parka, sankališča (letno in zimsko), opredelitve za gradnjo objektov, deskarske steze, smučarskega vrtca, ureditve rekreativnih površin za rabo v poletnem in zimskem času, razgledni stolp. Spremembe in dopolnitve PUP bodo določile tudi rezervate za posamezne dejavnosti ter možnost rabe obstoječih kmetijskih zemljišč in gozdov za namene rekreacije.
4
Ureditveno območje IPA
Obstoječe ureditveno območje PUP se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami širi ob zahodnem delu v izmeri ca. 14 ha.
5
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec lokacijskega načrta je Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.
Pobudo za sprejem je podal ZPO, Dečkova 1, Celje.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje;
– RS, Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje;
– Javno komunalno podjetje Vo – Ka Celje;
– Telekom Slovenije PE Celje;
– Elektro Celje;
– Javne naprave Celje.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog lokacijskega načrta (osnutek lokacijskega načrta, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
-prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) ter strokovne podlage glede na zahteve nosilcev planiranja.
7
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor.
Investitor sprememb in dopolnitev PUP je ZPO, Dečkova 1, Celje.
IPA mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v formatu, ki je kompatibilen s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
8
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetski posnetek območja obdelave kot podlago za izdelavo IPA, si je izdelovalec dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca. Geodetski načrt za izdelavo IPA mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
9.
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 22. 4. 2005.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava programa priprave v Uradnem listu RS.
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog IPA za namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Zagrad in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave IPA in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog IPA Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo občinskega lokacijskega načrta zagotovi investitor, ZPO, Dečkova 1, Celje.
11
Ta program priprave občinskega lokacijskega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-20/2005
Celje, dne 17. junija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti