Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3018. Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, stran 7048.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in št. 86/04 – ZVOP) in 39. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S T A T U T
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisen regulatorni organ, ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02 in 80/04), za urejanje in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij in pošte ter za opravljanje določenih nalog na področju radijske in televizijske dejavnosti.
II. IME IN SEDEŽ AGENCIJE
2. člen
(1) Ime agencije je: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
(2) Skrajšano ime agencije je: APEK.
(3) Angleški prevod imena je: Post and Electronic Communications Agency of the Republic of Slovenia.
(4) Agencija uporablja pri poslovanju pečat z besedilom imena agencije ter številko izdanega pečata. Pečat vsebuje znak agencije in besedilo: nosilec javnega pooblastila.
(5) Logotip agencije vsebuje znak in skrajšano ime agencije: APEK.
3. člen
Sedež agencije je v Ljubljani, Stegne 7.
III. VODENJE IN ORGANIZACIJA AGENCIJE
4. člen
(1) Agencijo vodi direktor.
(2) Direktor imenuje izmed vodij področij dva namestnika, zadolžena za koordinacijo dela, skladno z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
5. člen
(1) Direktor ima pristojnosti in naloge, določene z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, z zakonom, ki ureja poštne storitve, z zakonom, ki ureja medije, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, in s sklepom o ustanovitvi agencije, predvsem pa:
– organizira in vodi delovanje agencije,
– zastopa in predstavlja agencijo,
– izdaja splošne in posamične akte iz pristojnosti agencije,
– organizira izvajanje nadzora v skladu s pooblastili iz zakona,
– imenuje občasna in stalna delovna telesa,
– skrbi za zakonitost poslovanja,
– odgovarja za pripravo ter odloča o realizaciji sprejetega programa dela in finančnega načrta,
– odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta v agenciji in izreka disciplinske ukrepe,
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji, kakor tudi druge akte, potrebne za nemoteno delo agencije.
(2) V odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja agencijo tisti namestnik direktorja, ki ga direktor pooblasti s pisnim pooblastilom.
(3) Namestnik direktorja zastopa agencijo v obsegu, kot ga v pooblastilu določi direktor.
6. člen
Agencija izvršuje svoje naloge v področjih za:
– telekomunikacije,
– radiokomunikacije,
– pošto,
– nadzor,
– pravo.
7. člen
(1) Področje za telekomunikacije opravlja naloge, ki se nanašajo na regulacijo trga elektronskih komunikacij, notifikacijo in mednarodne odnose, tehnične zadeve in oštevilčenje.
(2) Področje radiokomunikacij opravlja naloge, ki se nanašajo na upravljanje radiokomunikacijskega spektra, nadzor radiofrekvenčnega spektra ter regulacijo radiokomunikacijskega trga.
(3) Področje pošte opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje izvajanja poštnih storitev in regulacijo trga poštnih storitev.
(4) Področje nadzora opravlja naloge, ki se nanašajo na nadzor po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, razen nadzora radiofrekvenčnega spektra, po zakonu, ki ureja poštne storitve, ter naloge, ki se nanašajo na nadzor programskih vsebin in druge naloge, določene s predpisi, ki urejajo radijske in televizijske medije.
(5) Pravno področje opravlja splošne pravne zadeve ter rešuje spore, skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in z zakonom, ki ureja poštne storitve.
8. člen
Splošne službe opravljajo naloge, ki se nanašajo na odnose z javnostmi, informacijsko podporo, finančno-računovodska opravila ter splošno-kadrovske zadeve.
9. člen
Natančnejša organizacija in naloge področij in splošnih služb so določeni z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji.
10. člen
Agencija v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, zagotavlja pogoje za delovanje Sveta za elektronske komunikacije ter v skladu z določbami zakona, ki ureja medije, pogoje za delovanje Sveta za radiodifuzijo na način, da v nobenem primeru ni prizadeta ali okrnjena njuna neodvisnost.
IV. POLOŽAJ, PRAVICE IN ODGOVORNOSTI TER DISCIPLINSKE KRŠITVE ZAPOSLENIH V AGENCIJI
11. člen
Za delavce agencije se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabljajo določila zakona, ki ureja delovna razmerja, kolektivne pogodbe za negospodarstvo, zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
V. DELOVANJE AGENCIJE, OBVEŠČANJE IN VPLIV JAVNOSTI TER NJENIH UPORABNIKOV
12. člen
Delovanje agencije je javno.
13. člen
(1) Agencija zagotavlja splošne informacije o svojem delovanju in informacije javnega značaja zainteresirani javnosti skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s strankami in dostop do informacij javnega značaja.
(2) Agencija zagotavlja informacije, iz prejšnjega odstavka, predvsem na naslednje načine:
– na spletnih straneh in v prostorih, v katerih poteka poslovanje s strankami, objavi podatke o direktorju agencije, o odgovornih osebah za poslovanje s strankami in posredovanje informacij, podatke o organu, ki nadzoruje delo agencije, podatke, ki so potrebni za stike s tem organom, ter letni program dela z izjavo o strategiji in katalog informacij javnega značaja,
– na spletnih straneh objavi podatke in informacije, ki jih je dolžna objaviti na podlagi določil zakona, ki ureja elektronske komunikacije, zakona, ki ureja poštne storitve, objave na podlagi določil zakona, ki ureja javna naročila, in druge javne podatke in informacije. Izvlečke konkretnih aktov objavi agencija najkasneje v sedmih dneh po dokončnosti akta,
– splošne akte in poročila o svojem delu objavlja v Uradnem listu RS,
– uporabnikom posreduje zahtevane informacije in dokumente ustno ali pisno, z uporabo elektronskih sredstev ali po pošti.
14. člen
(1) Vpliv uporabnikov na delovanje agencije je zagotovljen s pravico uporabnikov do vlaganja pripomb in predlogov v zvezi z delovanjem agencije.
(2) Agencija na pripombe in predloge uporabnikov odgovori v 15 dneh pisno ali na enak način, kot sta bila pripomba ali predlog dana.
(3) Agencija enkrat letno izda poročilo, ki vsebuje mnenje uporabnikov o njenem delu ter ukrepe agencije za izboljšanje njenega delovanja.
15. člen
(1) Agencija zagotavlja vpliv javnosti pri sprejemanju splošnih aktov in politik za izvajanje javnih pooblastil agencije, tako da pred sprejetjem osnutek objavi na spletni strani in povabi zainteresirano javnost, da predloži pisne pripombe, predloge ter mnenja k objavljenemu gradivu v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora agencija zainteresirani javnosti zagotoviti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bil pripravljen akt iz prejšnjega odstavka, razen v delih, ki predstavljajo uradno ali poslovno tajnost, in ji na njeno zahtevo in proti plačilu stroškov omogoči prepis ali kopiranje dokumentacije ali njenih delov, za katere je dovoljen vpogled.
(3) Agencija v roku, ki ne sme biti daljši od 7 dni po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, na spletni strani objavi vse prispele pripombe, predloge in mnenja.
(4) Agencija obravnava tista mnenja, predloge in pripombe, ki so strokovno obrazložena, in jih sprejme ali zavrne po tehtni presoji. Kadar presodi, da je potrebno, jih obravnava na javni obravnavi, ki jo skliče z objavo na svoji spletni strani.
(5) V roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni od preteka roka iz tretjega odstavka tega člena, agencija na svoji spletni strani pred objavo sprejetega besedila akta objavi, kako so bile pripombe, predlogi in mnenja upoštevani pri pripravi akta ter razloge, zaradi katerih niso bili upoštevani.
VI. SODELOVANJE Z UPORABNIŠKIMI ORGANIZACIJAMI
16. člen
(1) Kot uporabniško organizacijo s področja delovanja agencije agencija upošteva vsako združenje, ki se kot tako priglasi agenciji in ji predloži ustanovitveni akt.
(2) Poleg uveljavljanja pravic iz 14. in 15. člena tega statuta lahko uporabniška organizacija poda agenciji obrazložen predlog za javno predstavitev in razpravo ob predlogu splošnega akta ali drugega pomembnejšega vprašanja s področja delovanja agencije.
(3) Agencija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja uporabniškim organizacijam iz tega člena pomoč pri njihovem oblikovanju in delovanju.
VII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/02).
18. člen
(1) Ta statut začne veljati z dnem, ko ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
(2) Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-32/2005/8
Ljubljana, dne 9. maja 2005.
Tomaž Simonič l. r.
v.d. direktorja
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01402-1/2005/7 z dne 28. 6. 2005 potrdila Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti