Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3016. Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov, stran 7042.

Svet Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) je na seji dne 22. 6. 2005 na podlagi prvega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 156. člena ZASP ter v skladu s 14. in 59. členom Statuta Zavoda IPF sprejel
T A R I F O Z A V O D A I P F
za javno priobčitev fonogramov
1. člen
(1) Ta Tarifa določa višino primernega nadomestila (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) za javno predvajanje, za sekundarno radiodifuzno oddajanje in za druge oblike javne priobčitve fonogramov.
(2) Kolikor so sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov, veljajo tam dogovorjena nadomestila namesto nadomestil iz te Tarife.
2. člen
Podlaga za izračun nadomestila je denarno ocenjena korist, ki jo pridobi uporabnik iz dejavnosti, v kateri so uporabljeni fonogrami. Za oceno te koristi se vzame ustrezen del prihodka ali stroškov uporabnika, pri čemer se uporabijo naslednji izvedbeni načini v naslednjem prednostnem vrstnem redu:
1. način
Podlaga za nadomestilo se določa v odstotkih glede na:
– prihodek, ustvarjen pri javni priobčitvi fonogramov in sekundarnem radiodifuznem oddajanju (vstopnina, konzumacija, povišanje cen v času uporabe fonogramov), ali podrejeno
– stroškovni proračun prireditve, ali podrejeno
– bruto honorar nastopajočih na prireditvi, če je ta višji od predvidenih prihodkov od prireditve.
2. način
V primeru, ko ni mogoče predložiti podatkov za odmero nadomestila po prejšnjem načinu (če je vstop prost, če nastopajoči nastopajo brezplačno ipd.), se podlaga določi glede na število sedežev ali možnih obiskovalcev ali na m2 ozvočenega prostora (pri čemer se na m2 prostora računata dva možna obiskovalca). Tarifa v vsakem primeru določa najnižje število obiskovalcev. Ugotovljeno ali dobljeno število obiskovalcev se množi s povprečno ceno vstopnice enakih ali podobnih prireditev v kraju, kjer se je prireditev odvijala, pri čemer se za izračun povprečne krajevne cene vstopnice vzamejo prireditve v istem tednu, če pa v istem tednu ni bilo nobene enake ali podobne prireditve, pa povprečna krajevna cena vstopnic za enake ali podobne prireditve v tistem mesecu, dveh mesecih, trimesečju in tako naprej.
3. način
V primeru javne priobčitve fonogramov, ki nima prihodkov ali če znaša nadomestilo manj, kot pa najnižji pavšalno določeni znesek za posamezen način uporabe, in za osnovo ni mogoče upoštevati nobenega drugega podatka o javni priobčitvi, se osnova ne določa, ampak uporabnik plača pavšalno nadomestilo, določeno s to tarifo za tisti način uporabe, na kakršnega je bil fonogram uporabljen.
3. člen
V primeru, da se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila ne ustrezajo dejanskemu stanju ali so neresnični, lahko Zavod od uporabnika zahteva predložitev resničnih ali dejanskih podatkov za odmero nadomestila; če uporabnik zahtevi Zavoda ne ugodi, Zavod uporabniku odmeri nadomestilo po podatkih, ki so mu dosegljivi.
4. člen
Nadomestilo se plačuje v obliki mesečnih akontacij, račun pa se izdaja enkrat letno, razen če to glede na naravo uporabe ali druge okoliščine ni možno. Nadomestilu je pri plačilu potrebno prišteti še 8,5% DDV.
5. člen
Višine nadomestil se spreminjajo letno, skladno z uradnimi podatki o spremembi indeksa življenjskih stroškov. Višine se lahko spreminjajo tudi v krajših obdobjih, če indeks rasti življenjskih stroškov preseže 5% od začetka koledarskega leta.
6. člen
Popust na tarifo v višini 30% se prizna uporabniku, ki prostovoljno in ustrezno prijavi uporabo fonogramov v svoji dejavnosti ter pravočasno poravnava svoje obveznosti.
Ta tarifa je veljavna izključno za uporabo fonogramov na navedenih področjih in okoliščinah. Vsaka drugačna javna priobčitev ali uporaba fonogramov je prav tako predmet legalne licence Zavoda IPF.
7. člen
Nadomestila obsegajo:
I. Javna izvajanja s pomočjo fonogramov
A) Koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  5%     16     14.171 SIT
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
B) Diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  5%     24     17.942 SIT
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
C) Občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden v drugih tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način predvajanja fonogramov
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  6%     36     7.714 SIT
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
II. Predvajanje s fonogramov ter računalnikov
A) Diskoteka
Nadomestilo se obračunava glede na povprečno mesečno število obratovalnih dni (letno povprečje), ne glede na dejansko število dni obratovanja v posameznem mesecu.
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|m2/št. dni |     4|    Do 8|   Do 12|    Do 16|    Nad 16|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|do 100 m2  | 17.405 SIT| 21.482 SIT| 26.594 SIT| 31.705 SIT|  38.247 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|100–150 m2 | 21.482 SIT| 25.560 SIT| 30.671 SIT| 35.784 SIT|  40.895 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|151–200 m2 | 25.560 SIT| 29.637 SIT| 34.750 SIT| 39.861 SIT|  44.974 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|201–250 m2 | 29.637 SIT| 33.715 SIT| 38.827 SIT| 43.940 SIT|  49.051 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|251–300 m2 | 33.715 SIT| 37.854 SIT| 40.895 SIT| 48.077 SIT|  53.190 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|301–350 m2 | 37.854 SIT| 41.930 SIT| 44.974 SIT| 50.383 SIT|  57.265 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|351–450 m2 | 41.930 SIT| 46.008 SIT| 49.051 SIT| 56.231 SIT|  61.344 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
|451–600 m2 | 46.008 SIT| 50.085 SIT| 53.190 SIT| 60.310 SIT|  65.421 SIT|
+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------+
Od 601 m2 naprej znaša nadomestilo za vsakih nadaljnjih 100 m2 2.555 SIT.
Če obratuje diskoteka manj kot 4 dni mesečno, potem plača 15.335 SIT dnevno.
B) Gostinski obrat, kibernetični kafe
+----------------------------------+-----------+----------+
|Velikost obrata m2        | Do polnoči|Po polnoči|
+----------------------------------+-----------+----------+
|do 30 m2             | 4.000 SIT| 5.000 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|31–50 m2             | 5.200 SIT| 6.500 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|51–75 m2             | 6.760 SIT| 8.450 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|76–100 m2             | 8.787 SIT|10.982 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|101–150 m2            | 11.424 SIT|14.240 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|151–250 m2            | 14.848 SIT|18.560 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|251–350 m2            | 19.307 SIT|24.132 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|351–450 m2            | 25.098 SIT|31.372 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|451–550 m2            | 32.627 SIT|40.782 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
|Nad 550 m2 – za vsakih nad. 100 m2| 2.557 SIT| 3.164 SIT|
+----------------------------------+-----------+----------+
Uporabniku se obračuna višje nadomestilo v primeru, da je glasba predvajana po polnoči več kot štirikrat mesečno.
Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so tarife nižje za 30%.
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem ali »juke-box«, potem se osnovna tarifa zviša za 25%.
Nadomestilo se plačuje mesečno. V primeru, da obstaja možnost plesa ali fonograme priobčuje DJ, se za take dni obratovanja plačuje nadomestilo po tarifni številki, II/A, nadomestilo po tej tarifni številki pa se sorazmerno zniža.
C) Plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje, ampak kot del prireditve:
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  6%     36     15.335 SIT
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno prireditev.
D) Gledališče
Nadomestilo se plačuje za uporabo nenaročenih fonogramov, ki se izvajajo v dramsko-odrskih delih kot spremljava, ilustracija ali pa so vključena v dramsko delo, in za naročene fonograme, za katere izvajalci niso prenesli pravic na naročnika oziroma uporabnika.
+-------------------+------+------+------------+
|Trajanje glasbe  |1.  |2.  |3.     |
+-------------------+------+------+------------+
|do 10 minut    |1%  |8   |5.111 SIT  |
+-------------------+------+------+------------+
|od 11 do 20 minut |2%  |13  |7.668 SIT  |
+-------------------+------+------+------------+
|od 21 do 30 minut |3%  |17  |10.224 SIT |
+-------------------+------+------+------------+
|nad 30 minut    |4%  |20  |12.171 SIT |
+-------------------+------+------+------------+
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno predstavo.
V primeru, da se pred predstavo, med odmorom ali po predstavi uporabljajo fonogrami, ki se ne uporabljajo v predstavi, se plača za vsako posamezno predstavo nadomestilo, ki je za 50% manjše od osnovne tarife (ne glede na to, kolikokrat je bila predstava v posameznem mesecu uprizorjena).
E) Kinematograf
Nadomestilo se plačuje za uporabo fonogramov pred predstavo, med odmorom ali po predstavi in predstavlja 1% od osnove bruto prometa od vsake posamezne predstave (vstopnine).
F) Različne prireditve, na katerih se uporabljajo fonogrami
1. Proslava, akademija, otvoritev
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  -      12     5.111 SIT
za eno prireditev
2. Banket, zabava, maturantski ples, poroka, brucevanje, veselica in druge podobne prireditve
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  5%     27     12.780 SIT
za eno prireditev
3. Silvestrovanje, novoletni ples
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  7%     67     19.200 SIT
za eno prireditev
4. Pust in druge praznične ali tradicionalne prireditve (martinovanje, kresovanje, karneval, Valentinov ples)
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  5%     27     12.780 SIT
za eno prireditev
G) Plesna šola
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečni pavšal, ki znaša 7.668 SIT.
H) Modna revija, lepotno tekmovanje in druge podobne prireditve
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  2%     -      7.668 SIT
za eno prireditev
I) Športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje)
Način     1.     2.     3.
Nadomestilo  6%     36     15.335 SIT
za eno prireditev
J) Fitnes studio, rekreacijski center in druge podobne ustanove ali aktivnosti
Za vsako vrsto športne aktivnosti ali druge dejavnosti, ki teče v ustanovi in pri kateri se uporabljajo fonogrami, se plačuje mesečni pavšal v višini 5.111 SIT.
V primeru, da je za športno aktivnost ali drugo dejavnost uporaba fonogramov ključnega pomena (npr. aerobika, umetnostno drsanje, ritmična telovadba), pa mesečni pavšal v višini 11.428 SIT.
K) Igrišče, stadion, športna dvorana (za fonograme, ki se uporabljajo pred prireditvijo, med odmori in po prireditvi) in druga športna ali množična prireditev, ki je ni mogoče uvrstiti v katero drugo tarifno številko
+---------------------------+------------------+
|Možno število obiskovalcev |    Nadomestilo|
+---------------------------+------------------+
|do 1000          |     2.557 SIT|
+---------------------------+------------------+
|od 1001do 5.000      |     5.071 SIT|
+---------------------------+------------------+
|od 5001 do 10.000     |     7.668 SIT|
+---------------------------+------------------+
|od 10.001 do 20.000    |    10.224 SIT|
+---------------------------+------------------+
|od 20.001 do 30.000    |    12.780 SIT|
+---------------------------+------------------+
|nad 30.000         |    15.335 SIT|
+---------------------------+------------------+
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno prireditev.
Če tarifa predvideva, da se plačuje nadomestilo tudi za uporabo fonogramov med prireditvijo, se nadomestilo po tej tarifni številki ne obračunava.
L) Kopališče (bazen, vodni park, terme ipd.), drsališče
1. Za uporabo fonogramov na kopališču se plačuje mesečni pavšal, ki se obračuna glede na velikost prostora
+------------------------+----------------+
|Velikost prostora    |   Nadomestilo|
+------------------------+----------------+
|do 100 m        |    2.677 SIT|
+------------------------+----------------+
|od 101 m2 do 200 m2   |    3.955 SIT|
+------------------------+----------------+
|od 201 m2 do 300 m2   |    4.991 SIT|
+------------------------+----------------+
|od 301 m2 do 400 m2   |    6.632 SIT|
+------------------------+----------------+
|od 401 m2 do 500 m2   |    8.277 SIT|
+------------------------+----------------+
|od 501 m2 do 600 m2   |    9.980 SIT|
+------------------------+----------------+
2. Mesečno nadomestilo za drsališča znaša 15.975 SIT.
M) Artistična prireditev, cirkus in zabaviščni park
1. Artistična prireditev in cirkus
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|Število sedežev |     Dnevno|    Tedensko|    Mesečno|
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|do 200     |   1.942 SIT|   4.000 SIT|   6.632 SIT|
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|od 201 do 400  |   3.828 SIT|   7.657 SIT|  10.224 SIT|
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|do 401 do 600  |   5.771 SIT|   11.542 SIT|  13.267 SIT|
+----------------+---------------+---------------+--------------+
|od 600 naprej  |   7.657 SIT|   15.371 SIT|  17.892 SIT|
+----------------+---------------+---------------+--------------+
2. Zabaviščni parki in saloni
+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|Število obiskovalcev |    Dnevno|   Tedensko|    Mesečno|
+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|do 200        |   971 SIT|   1.942 SIT|   6.882 SIT|
+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|od 201 do 400    |  1.942 SIT|   3.828 SIT|   10.722 SIT|
+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|do 401 do 600    |  3.828 SIT|   5.771 SIT|   13.954 SIT|
+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|od 600 naprej    |  5.771 SIT|   7.657 SIT|   18.828 SIT|
+---------------------+-------------+--------------+---------------+
N) Hotel, penzion in drugi objekti, namenjeni prenočitvam
Za napravo za predvajanje fonogramov v vsaki sobi, namenjeni prenočitvi, se mesečno plačuje 71 SIT.
Za uporabo fonogramov v skupnih prostorih oziroma prostorih, do katerih ima dostop večje število ljudi in se ne uporabljajo na način, ki bi ga bilo mogoče uvrstiti pod katero drugo tarifno številko, se za vsako tako napravo plačuje mesečni pavšal v višini 571 SIT mesečno.
O) Trgovski center, blagovni center, prodajalna, tržnica, bencinska črpalka, kjer se uporabljajo fonogrami
+---------------------------+------------+
|Površina prodajnega    | Nadomestilo|
|prostora          |      |
+---------------------------+------------+
|Do 50 m2          |  2.070 SIT|
+---------------------------+------------+
|od 51 m2 do 100 m2     |  3.042 SIT|
+---------------------------+------------+
|od 101 m2do 200 m2     |  3.834 SIT|
+---------------------------+------------+
|od 201 m2 do 300 m2    |  5.111 SIT|
+---------------------------+------------+
|od 301 m2 do 400 m2    |  6.390 SIT|
+---------------------------+------------+
|od 401 m2 do 500 m2    |  7.668 SIT|
+---------------------------+------------+
|od 501 m2 do 600 m2    |  8.702 SIT|
+---------------------------+------------+
Če površina prodajnega prostora presega 600 m2, se poleg nadomestila 8.702 SIT plača še dodatno nadomestilo:
---------------------------------------------------------------------------
Površina prodajnega prostora  SIT +   SIT         Nadomestilo
---------------------------------------------------------------------------
od 601 m2 do 1.000 m2     487 SIT       za vsakih 100 m2 prostora
od 1001 m2 do 2000 m2    1.947 SIT   487  za vsakih 200 m2 prostora
od 2001 m2 do 5000 m2    4.381 SIT   487  za vsakih 500 m2 prostora
nad 5001 m2         7.302 SIT   242  za vsakih 500 m2 prostora
---------------------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje mesečno.
V primeru uporabe fonogramov v trgovskem ali blagovnem centru mora nadomestilo plačati vsaka posamezna individualna enota (trgovina, gostinski lokal), ki uporablja druge fonograme ali fonograme iz drugega vira kot trgovski oziroma blagovni center (skupno ozvočenje). V tem primeru se od površine blagovnega centra odšteje površina tistih posameznih individualnih enot (posameznih trgovin, gostinskih lokalov), ki plačujejo nadomestilo za uporabo svojih fonogramov oziroma uporabo fonogramov iz drugega vira kot trgovski oziroma blagovni center.
P) Prevozna sredstva
1. Avtobus
a) Mestni, primestni in lokalni notranji promet
Nadomestilo 571 SIT
b) Medkrajevni pomet
Nadomestilo 857 SIT
c) Mednarodni promet
Nadomestilo 142 SIT.
Nadomestilo se plačuje mesečno za vsako vozilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
 
2. Letalo ali drugo zračno plovilo
Nadomestilo se plačuje v pavšalnem mesečnem znesku 28.571 SIT za vsako letalo ali drugo zračno plovilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
 
3. Ladja in druga plovila
Nadomestilo se plačuje v pavšalnem mesečnem znesku 3.834 SIT za vsako ladjo ali plovilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
 
4. Vlak
Nadomestilo se plačuje mesečno 1.022 SIT za vsak vagon, v katerem je oprema ali naprava za javno priobčevanje fonogramov.
R) Obratovalnica, delavnica, poslovni prostori, čakalnica in drugi javni prostori
1. Obratovalnica, delavnica
Nadomestilo 2.044 SIT.
Nadomestilo se plača mesečno, za napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
 
2. Frizerski in kozmetični salon
+------------------------------+------------+
|Površina poslovnega prostora | Nadomestilo|
+------------------------------+------------+
|do 50 m2           |  2.400 SIT|
+------------------------------+------------+
|nad 50 m2           |  3.600 SIT|
+------------------------------+------------+
Nadomestilo s plačuje mesečno, za napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
 
3. Poslovni prostor z množičnim dostopom strank (promenade, hodniki, uradi, stopnišča)
+---------------------------------+---------------+
|Površina poslovnega prostora   |  Nadomestilo|
+---------------------------------+---------------+
|do 50 m2             |   1.521 SIT|
+---------------------------------+---------------+
|od 51 m2 do 100 m2        |   2.312 SIT|
+---------------------------------+---------------+
|od 101 m2do 200 m2        |   3.042 SIT|
+---------------------------------+---------------+
|od 200 m2 do 300 m2       |   4.077 SIT|
+---------------------------------+---------------+
|od 301 m2 do 400 m2       |   4.868 SIT|
+---------------------------------+---------------+
|od 401 m2 do 500 m2       |   5.842 SIT|
+---------------------------------+---------------+
|od 501 m2 do 600 m2       |   6.998 SIT|
+---------------------------------+---------------+
Če prostor presega 600 m2, potem se vrednost 6.998 SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:
-------------------------------------------------------------------------
Površina            SIT+  SIT
-------------------------------------------------------------------------
Od 601 m2 do 1000 m2       487      za vsakih 100 m2 prostora
Od 1001 m2 do 2000 m2     1.947  487   za vsakih 100 m2 prostora
Od 2001 m2 do 5000 m2     3.867  487   za vsakih 100 m2 prostora
Nad 5000 m2          7.302  487   za vsakih 100 m2 prostora
-------------------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje mesečno.
 
4. Poslovni prostor – ozvočenje za zaposlene
+----------------------------+--------------------+
|Površina poslovnega prostora|     Nadomestilo|
+----------------------------+--------------------+
|do 500 m2          |      1034 SIT|
+----------------------------+--------------------+
|od 501 m2 do 750 m2     |      2.070 SIT|
+----------------------------+--------------------+
|od 751 m2do 1000 m2     |      3.042 SIT|
+----------------------------+--------------------+
|nad 1000 m2         |      4.077 SIT|
+----------------------------+--------------------+
Nadomestilo se plačuje enkrat letno.
 
5. Sejem
Ozvočenje:           dnevno nadomestilo        3.008 SIT
                mesečno nadomestilo       15.335 SIT
Posamični razstavni prostori: dnevno nadomestilo         511 SIT.
 
6. Razstava
Tedensko nadomestilo    511 SIT
Mesečno nadomestilo   2.557 SIT
 
7. Muzeji, galerije
Tedensko nadomestilo    255 SIT
Mesečno nadomestilo   2.018 SIT
 
8. Čakalnica, postaja in letališče
Čakalnice             1.277 SIT
Avtobusne in železniške postaje  4.077 SIT
Nadomestilo se plačuje mesečno.
 
9. Parkirišče, parkirna hiša
Mesečno nadomestilo za vsakih 200 parkirnih prostorov znaša 5.111 SIT.
 
10. Dvigalo
Letno nadomestilo za uporabo fonogramov v dvigalih znaša 6.122 SIT.
 
11. Drugi javni prostori
Plačilo se določa v skladu s Pravilnikom o uporabi fonogramov, katerega sestavni del je ta tarifa, v skladu z uvodnimi določili tarife in v skladu s pomenom fonogramov v dejavnosti uporabnika.
S) Cerkev ali objekt, namenjen religioznim namenom
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečno nadomestilo v višini 1.704 SIT.
T) Vojaška ustanova
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečno nadomestilo v znesku 5.111 SIT.
U) Storitve po telefonu
Mesečno nadomestilo za uporabo fonogramov po telefonu (npr. glasbene čestitke, lestvice) znaša 4% od protivrednosti števila zaračunanih impulzov za tako uporabo.
V primeru, da se fonogrami uporabljajo kot spremljava pri različnih sporočilih ali pogovorih, znaša letno nadomestilo za eno številko 25.560 SIT, v primeru uporabe fonogramov za klice na čakanju pa se za vsako številko plačuje letno nadomestilo v višini 511 SIT.
8. člen
Ta Tarifa se uporablja od 22. 6. 2005.
Ta Tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. junija 2005.
Predsednik
Sveta Zavoda IPF
Goran Lisica l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti