Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3000. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje, stran 7023.

Na podlagi 137. člena in četrtega odstavka 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli gojitvenega območja Sečovlje
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za gojenje školjk – mediteranske klapavice (Mytilus galloprovincialis) na delih vodnega telesa morja v gojitvenem območju Sečovlje iz naslednje tabele:
+----------------+----+-----------+------------+-----------------------------+
|Gojitveno    |  |Koordinate | Koordinate |Površina dela vodnega telesa |
|območje     |  |   Y   |   X   |      morja      |
|Sečovlje    |  |      |      |   (gojitvena parcela)   |
|        |  |      |      |      (m2)       |
+----------------+----+-----------+------------+-----------------------------+
|        |1. | 389564.95 | 39339.63 |               |
|IX. parcela   |2. | 389716.56 | 39410.55 |     18411.48      |
|        |3. | 389763.17 | 39310.91 |               |
|        |4. | 389611.56 | 39239.99 |               |
+----------------+----+-----------+------------+-----------------------------+
|        |1. | 389632.74 | 39149.64 |               |
|XI. parcela   |2. | 389784.35 | 39265.62 |     18411.48      |
|        |3. | 389831.02 | 39165.98 |               |
|        |4. | 389679.35 | 39095.07 |               |
+----------------+----+-----------+------------+-----------------------------+
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli brez javnega razpisa pravni ali fizični osebi, ki je v času uveljavitve Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 -ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1) rabila morsko dobro za gojenje školjk in je v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta.
(3) Parcele gojitvenega območja školjk iz tabele iz prvega odstavka tega člena so določene s koordinatami na površini dela vodnega telesa morja, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5000.
II. PODELITEV IN IZVAJANJE KOCESIJE
2. člen
Na delu vodnega telesa morja iz tabele iz prvega odstavka prejšnjega člena, pridobi koncesionar koncesijo za gojenje školjk za namen dajanja na trg.
3. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra 2015.
(2) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
4. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
5. člen
Koncesionarja določi Vlada Republike Slovenije z odločbo.
6. člen
(1) Oseba iz 2. člena te uredbe, ki je pridobila koncesijo za gojenje školjk po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora zagotoviti tudi naslednje ukrepe:
– zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami izvajanja gojenja školjk in drugih spremljajočih dejavnosti,
– omogočanje splošne rabe morja na območju koncesije,
– omogočanje drugim obstoječim koncesionarjem nemoteno izvajanje pravice do rabe morskega dobra,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjanje naravne vrednote v največji možni meri, če je ta na območju koncesije,
– varstvo prebivalcev in njihovega premoženja, ki bi nastala zaradi posledic rabe morja,
– izvajati redno kontrolo stanja objektov in redno vzdrževanje celotne konstrukcije, zaradi zagotavljanja potrebne stabilnosti celotnega objekta in opreme za primere intenzivnega delovanja morja ali ostalih izrednih dogodkov na morju,
– takojšnje odstranjevanje poškodovanih ali odtrganih delov ali opreme,
– vidno označiti napravo in opremo (z napisom in identifikacijsko številko) ter posredovati popis naprav in opreme za gojitev Agenciji Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: Agencija),
– skleniti pogodbo o odvozu odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, s krajevnim javnim komunalnim podjetjem,
– odstranitev vseh objektov in naprav za gojenje školjk po prenehanju izvajanja koncesije.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
7. člen
(1) Koncesionar mora plačevati za koncesijo za vsako leto gojenja školjk posebej, ves čas trajanja koncesije.
(2) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi gojenja školjk, ki je predmet koncesije.
8. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna Občine Piran.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Piran razdeli v razmerju 50 : 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in Občino Piran je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
9. člen
(1) Koncesijska dajatev se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzgojenih školjk.
(2) Ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek površine gojitvenih parcel iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 50 t/ha.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk.
(4) Prodajno vrednost za 1 tono školjk določi minister, pristojen za okolje, na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni školjk v tekočem letu do 31. decembra za naslednje leto, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(1) Koncesionar mora Agenciji do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
(2) Koncesionar mora Agencijo sproti obveščati o vseh spremembah podatkov, ki se nanašajo na izračun in način plačila za koncesijo (na primer: višja sila, sprememba imena registrirane dejavnosti, naslova sedeža dejavnosti).
(3) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora Agenciji posredovati dokazila o prenehanju izvajanja te dejavnosti v tridesetih dneh po prenehanju rabe morja za gojenje školjk.
11. člen
Če Agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo, v predpisanem roku, ali je posredoval napačne podatke, uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
12. člen
(1) Koncesionar mora plačati koncesijsko dajatev v dveh obrokih na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prvega obroka zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, drugega obroka pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Agencija izstavi račun za posamezni obrok, ki ga mora koncesionar plačati, v tridesetih dneh po izstavitvi.
(4) Znesek obroka znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonske zamudne obresti.
13. člen
V primeru naknadno ugotovljene višje sile in preveč plačane koncesijske dajatve za celo leto ima koncesionar pravico do dobropisa sorazmerno preveč vplačanega zneska za koncesijsko dajatev, na podlagi dokazil, s katerimi izkazujejo višjo silo.
IV. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2005/5
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-2511-0162
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti