Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

2991. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena, stran 7019.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
1. člen
V Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Prostorske ureditve z namenom varstva kulturne dediščine so ureditve v zavarovanem območju kulturnega spomenika državnega pomena, če je z aktom vlade določeno, da se zanj izdela državni lokacijski načrt, ali v zavarovanem območju kulturnega spomenika, če vlada ugotovi, da je v območju predvidena kompleksna prostorska ureditev, ki je po dejanskem obsegu in vplivih tako pomembna, da jo je potrebno urediti na državni ravni.«
2. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prostorske ureditve, ki so pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije, so tudi prostorske ureditve na vodnem zemljišču morja.«
3. člen
Za 11. členom se dodata nova 11.a člen in 11.b člen, ki se glasita:
»11.a člen
(prostorske ureditve, ki segajo na območje več občin oziroma katerih vpliv sega na območje več občin)
(1) Prostorske ureditve, ki segajo na območje več občin oziroma katerih vpliv sega na območje več občin in so zaradi svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije, so prostorske ureditve, s katerimi se:
– zadovoljujejo skupne potrebe prebivalcev več občin na področju javne uprave, pravosodja, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa,
– zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb, pomembnih za več občin,
– ustvarjajo pogoji za doseganje hitrejše gospodarske rasti in višje stopnje zaposlenosti v več občinah.
(2) Šteje se, da prostorska ureditev ustreza kriterijem iz prejšnjega odstavka, če iz pobude za pripravo državnega lokacijskega načrta za takšno prostorsko ureditev izhaja, da sega na območje več občin oziroma da njen vpliv presega območje ene občine.
11.b člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo na pobudo občin)
Za prostorske ureditve državnega pomena lahko štejejo tudi druge prostorske ureditve, če da pobudo za njihovo načrtovanje z državnim lokacijskim načrtom ministrstvu, pristojnemu za prostor, svet občine, na območju katere se nahaja prostorska ureditev, in vlada ugotovi, da gre za prostorsko ureditev, ki ima zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti naravo prostorske ureditve državnega pomena oziroma je pomembna za prostorski razvoj države ali je v drugem javnem interesu.«
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2005/9
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-2511-0174
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti