Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

2990. Uredba o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 7017.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na posameznih delih vodnih teles površinskih voda med koordinato gorvodne meje in koordinato dolvodne meje na površinskih vodah iz priloge, ki je sestavni del te uredbe, brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli pravnim ali fizičnim osebam, ki za rabo vode v ribogojnicah potrebujejo koncesijo in so v skladu z zakonom, ki ureja vode, vložile vlogo za izdajo koncesije in pravnomočno uporabno dovoljenje za ribogojnice.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
Imetniki pravnomočnih uporabnih dovoljenj iz drugega odstavka prejšnjega člena pridobijo koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah, če:
– gre za vzrejo vodnih organizmov za trg in
– instalirani pretok vode skozi ribogojnico ne presega vrednosti, določene v prilogi te uredbe.
3. člen
(1) Koncesija na delih vodnih teles iz priloge te uredbe se podeli osebam iz prejšnjega člena za vzrejo salmonidnih vrst rib za 30 let.
(2) Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan, ko postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna.
4. člen
(1) Osebe iz 2. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesionarji) morajo poleg pogojev, predpisanih za dejavnost vzreje rib in obratovanja ribogojnic, zagotovljati tudi naslednje ukrepe:
– zavarovanja zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja ribogojnice,
– omogočanja splošne rabe vode na območju koncesije,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja na koncesijskem območju tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– rednega ugotavljanja količine odvzema vode za ribogojnice in pretoka vode na površinskih vodah iz priloge te uredbe.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni pretok na delu vodnega telesa površinske vode večji od ekološko sprejemljivega pretoka (v nadaljnjem besedilu: sprejemljivi pretok).
(4) V primerih, ko se pretok v strugi zaradi naravnih razmer zmanjša pod vrednost sprejemljivega pretoka, mora koncesionar prekiniti z odvzemom vode in temu prilagoditi vzrejo salmonidnih vrst rib.
(5) Vrednost sprejemljivega pretoka se določi v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme koncesionarji pridobijo na trgu.
(3) Koncesionar krije vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi vzreje salmonidnih vrst rib.
6. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je del vodnega telesa površinske vode iz priloge te uredbe.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli v razmerju 40 : 60 v korist občin.
7. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej, na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib.
(2) Osnova plačila za koncesijo je količina 100 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) na 1 l/s instaliranega pretoka vode za ribogojnice na posameznih delih vodnih teles površinskih voda iz priloge te uredbe.
(3) Ocenjena letna količina vzrejenih salmonidnih vrst rib iz prvega odstavka tega člena se izračuna kot zmnožek osnove plačila za koncesijo in instaliranega pretoka vode ribogojnic na posameznih delih vodnih teles površinskih voda iz priloge te uredbe in se izraža v 100 kg vzrejenih salmonidnih vrst rib.
8. člen
(1) Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna povprečna vrednost 100 kg šarenke (oncorhynchus mykiss), izračunana na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni salmonidnih vrst rib.
(3) Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna v višini, ki je enaka 2% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib, pri čemer je prodajna vrednost ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib enaka zmnožku osnove plačila za koncesijo in ocenjeni letni količini vzrejenih salmonidnih vrst rib iz prejšnjega člena.
9. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
10. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun, v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib.
11. člen
(1) Koncesionar mora za koncesijo plačati koncesijsko dajatev v dveh obrokih na račun, določen s predpisom ministra za finance.
(2) Plačilo prvega obroka zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, drugega obroka pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Agencija izstavi račun za posamezni obrok v sladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Znesek obroka znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonske zamudne obresti.
12. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, ali je posredoval napačne podatke, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ne glede na rok podpisa koncesijske pogodbe mora koncesionar začeti plačevati za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib od dneva, ko postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna.
15. člen
Višino plačila za koncesijo v letu 2005 določi agencija v skladu z določbami te uredbe na podlagi podatkov o pravici za rabo vode, ki je bila s koncesijo pridobljena, in cene osnove plačila za koncesijo za leto 2005.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-56/2005/5
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-2511-0164
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
  Priloga:

  Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se pravica do uporabe
ribogojnice, pridobljene na podlagi pravnomočnega uporabnega dovoljenja,
spreminja v koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib

+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
| POVRŠINSKA VODA |      |        |         |      |
| (ime vodotoka, | OBČINA  |  KOORDINATE  |  KOORDINATE  |INSTALIRANI|
| na katerem je |  (ime)  | GORVODNE MEJE | DOLVODNE MEJE | PRETOK  |
|  del vodnega  |      | VODNEGA TELESA | VODNEGA TELESA | (l/s)  |
| telesa, ki se |      |    y    |    y    |      |
| rabi za vzrejo |      |    x    |    x    |      |
|   rib)    |      |        |         |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Kobila      |Šentjernej |5 526 215 5 075 |5 526 296 5 075 |  60   |
|         |      |225       |344       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Dolski potok   |Škocjan  |5 523 074 5 086 |5 523 017 5 086 |  40   |
|         |      |377       |127       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Blanščica    |Sevnica  |5 530 197 5 095 |5 530 328 5 095 |  40   |
|         |      |695       |572       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Pritok Žičnice  |Slovenske |5 534 515 5 128 |5 534 514 5 128 |  5   |
|         |Konjice  |677       |723       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Sevnica pod Sv. |Cerkno   |5 417 250 5 108 |5 417 291 5 108 |  50   |
|Ivanom      |      |083       |187       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Peričnik     |Nazarje  |5 496 865 5 130 |5 496 858 5 130 |  8   |
|         |      |037       |141       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Trije izviri   |Šentjur  |5 538 985 5 111 |         |  6   |
|         |      |327       |         |      |
|         |      |5 538 968 5 111 |         |      |
|Rubičev graben  |      |309       |5 539 072 5 111 |      |
|         |      |5 538 915 5 111 |358       |      |
|         |      |330       |         |      |
|         |      |        |         |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Podpeški jarek  |Brezovica |5 454 936 5 091 |5 454 955 5 091 |  10   |
|         |      |690       |700       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Podvinsko-Žalska |Žalec   |5 512 376 5 121 |         |  100   |
|struga in Lava  |      |777       |         |  200   |
|Lava       |      |5 512 782 5 122 |5 513 708 5 121 |      |
|         |      |031       |778       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Topliški potok  |Krško   |5 532 654 5 098 |5 532 660 5 098 |  18   |
|         |      |900       |911       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+
|Ložiški potok  |Litija   |5 531 218 5 098 |5 530 996 5 098 |  5   |
|         |      |869       |712       |      |
+-----------------+-----------+----------------+-----------------+-----------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti