Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005

Kazalo

2967. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Koper in Okrajnim sodiščem v Kopru, stran 6957.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Koper, na seji dne 30. junija 2005
o d l o č i l o:
Za odločanje v postopku o prekršku je na podlagi predloga za uvedbo postopka o prekršku Policijske postaje Koper št. 185/11-410159 z dne 18. 6. 2004 pristojno Okrajno sodišče v Kopru.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Policijska postaja Koper je na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl. ter Uradni list RS, št. 10/91 in nasl. – v nadaljevanju: ZP) pri Sodniku za prekrške Koper vložila predlog za uvedbo postopka o prekršku št. 185/11-410159 z dne 18. 6. 2004 zaradi prekrška po drugem odstavku 21. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. – v nadaljevanju: ZVCP).
2. Okrajno sodišče v Kopru je odločilo, da se predlog Policijske postaje Koper odstopi Policijski postaji Koper, ki je v zadevi stvarno pristojna. V obrazložitvi odločbe je Okrajno sodišče navedlo, da je bil obdolženec predlagan v postopek o prekršku zaradi prekrška po drugem odstavku 21. člena ZVCP, za katerega je bila na podlagi petega odstavka istega člena predpisana kazen v znesku 15.000 SIT. Ker naj bi šlo za prekršek, za katerega bi pristojna uradna oseba lahko po določbi prvega odstavka 241. člena ZP izdala plačilni nalog, je po oceni Okrajnega sodišča za reševanje prekrška pristojna Policijska postaja Koper.
3. Policijska postaja Koper je Vrhovnemu sodišču poslala zahtevo za odločitev o sporu glede stvarne pristojnosti med Policijsko postajo Koper in Okrajnim sodiščem v Kopru. V zahtevi je navedla, da se ne strinja z odločbo Okrajnega sodišča, po kateri naj bi bila Policijska postaja Koper pristojna za rešitev prekrška – za izdajo plačilnega naloga. Iz zahteve še izhaja, da Policijska postaja Koper zavrača pristojnost in meni, da je za odločanje o prekršku pristojno Okrajno sodišče v Kopru.
4. Vrhovno sodišče je Ustavnemu sodišču z dopisom št. I Kr 61/2005 z dne 31. 5. 2005 odstopilo zahtevo Policijske postaje Koper za odločitev o sporu glede pristojnosti. Navedlo je, da Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju: ZP-1) v prvem odstavku 222. člena določa, da se postopki o prekrških, ki do začetka uporabe tega zakona (1. 1. 2005) niso bili pravnomočno končani, dokončajo po dosedanjih predpisih. Navedlo je še, da so s 1. 1. 2005 sodniki za prekrške prenehali z delom in da so vse njihove nerešene zadeve prevzela okrajna sodišča. Zato po ugotovitvi Vrhovnega sodišča v teh postopkih v sporih glede pristojnosti ni mogoče uporabljati tretjega odstavka 76. člena ZP, po katerem v sporu glede pristojnosti med sodniki za prekrške in drugimi organi, ki vodijo postopke o prekršku, odloča Vrhovno sodišče.
B)
5. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
6. Po določbi prvega odstavka 222. člena ZP-1 se postopki o prekrških, ki do začetka uporabe tega zakona še niso bili pravnomočno končani, dokončajo in izrečene sankcije izvršijo po dosedanjih predpisih. Postopki o prekrških, ki do začetka uporabe ZP-1 še niso bili pravnomočno končani, so tisti postopki, ki so bili uvedeni (začeti) še v času veljavnosti ZP, in tisti, ki so bili uvedeni (začeti) po uveljavitvi novega ZP-1. ZP-1 je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, torej s 7. 2. 2003, uporabljati pa se je začel s 1. 1. 2005.
7. Sedmi odstavek 241. člena ZP med drugim določa, da se ugovor zoper plačilni nalog poda pisno, priporočeno po pošti, pri organu, katerega pooblaščena uradna oseba je izdala plačilni nalog. Organ pošlje pravočasno vložen ugovor s plačilnim nalogom in z opisom dejanskega stanja pristojnemu organu za postopek o prekršku.
8. Kot izhaja iz predloga za uvedbo postopka o prekršku Policijske postaje Koper, je bil obdolženemu skladno s prvim odstavkom 241. člena ZP izdan plačilni nalog, zoper katerega je obdolženi v zakonitem roku vložil ugovor. Policijska postaja Koper je ugovor po sedmem odstavku istega člena poslala sodniku za prekrške. Z dnem, ko se je začel uporabljati novi ZP-1 (1. 1. 2005), so skladno z določbo drugega odstavka 215. člena ZP-1, sodniki za prekrške prenehali z delom. Po prvem odstavku 216. člena ZP-1 so okrajna sodišča po začetku dela v zadevah prekrškov prevzela vse nerešene zadeve dosedanjih sodnikov za prekrške z območja svoje krajevne pristojnosti. Zato je ob upoštevanju prvega odstavka 222. člena v zvezi s prvim odstavkom 216. člena ZP-1 treba šteti, da je za odločanje v postopku o prekršku pristojno Okrajno sodišče v Kopru.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. P-22/05-5
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.