Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005

Kazalo

2964. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov, stran 6952.

Na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo merila za izbiro in namestitev gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov (v nadaljevanju: gasilnikov) kot obvezne opreme stavb glede na požarno nevarnost in površino.
(2) Pravilnik se ne uporablja za eno- in dvostanovanjske stavbe ter za druge stavbe, če je s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom v teh stavbah, posamezno vprašanje drugače urejeno, kot je urejeno s tem pravilnikom.
(3) Določbe tega pravilnika glede tehničnih zahtev za gasilnike se ne uporabljajo za gasilnike, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
(4) Če pristojni državni organ na podlagi listin in drugih zbranih podatkov ugotovi, da gasilniki iz prejšnjega odstavka ne zagotavljajo enakovredne ravni zavarovanja javnega interesa, kot ga zahteva ta pravilnik, lahko zavrne dajanje v promet ali zahteva umik gasilnikov iz prometa.
(5) Ta pravilnik je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. 7. 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v seriji standardov SIST ISO 8421, seriji standardov SIST EN 3 in standardu SIST EN 1866.
3. člen
(tehnične zahteve za gasilnike)
(1) Gasilniki, določeni s tem pravilnikom, morajo izpolnjevati zahteve, določene s Pravilnikom o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03 in 114/03), Pravilnikom o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/04) in standardi serije SIST EN 3 za ročne gasilnike in standardom SIST EN 1866 za prevozne gasilnike.
(2) Gasilniki iz prejšnjega odstavka se morajo preizkušati in vzdrževati v skladu s predpisi, standardi ter navodili proizvajalca.
4. člen
(razvrščanje prostorov glede na požarno nevarnost)
(1) Za izbiro gasilnikov se prostori razvrstijo v naslednje stopnje požarne nevarnosti:
1. majhna požarna nevarnost – prisotne so snovi z majhno gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo majhne možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil zelo počasi;
2. srednja požarna nevarnost – prisotne so snovi z višjo gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo precejšnje možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil počasi;
3. velika požarna nevarnost – prisotne so snovi z veliko gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo veliko možnost za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil hitro.
(2) Razvrstitev prostorov glede na požarno nevarnost je primeroma določena v prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
5. člen
(določitev vrste in števila gasilnikov)
(1) Glede na pričakovano vrsto začetnih požarov se v skladu s standardom SIST EN 2 izberejo za gašenje ustrezne vrste gasilnikov. Pri tem se upošteva tudi stalna ali občasna prisotnost ljudi ali živali v prostoru.
(2) Minimalno število gasilnikov glede na vrsto prostorov se določi iz razmerja, ki ga predstavlja določeno število enot gasila (v nadaljnjem besedilu: EG) in gasilne sposobnosti gasilnika.
(3) Število EG glede na požarno nevarnost in površino prostorov je določeno v prilogi 2, število EG glede na gasilne sposobnosti gasilnikov pa v prilogi 3. Prilogi 2 in 3 sta sestavni del tega pravilnika.
(4) V stavbah, v katerih so vgrajeni hidranti s poltogo cevjo, se lahko število EG iz prejšnjega odstavka zmanjša za eno tretjino.
6. člen
(stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo)
(1) V stavbah, v katerih se izvaja izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, se na pet učilnic oziroma na vsakih 300 m² etažne površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, vendar ne manj kot trije gasilniki s 6 EG v stavbi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za delavnice, laboratorije, kabinete in druge posebne prostore v stavbah, v katerih se izvaja izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, določita vrsta in število gasilnikov v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.
7. člen
(stavbe za zdravstvo in domovi za starejše osebe)
(1) V bolnišnicah, zdravstvenih domovih in v drugih stavbah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost, ter v domovih za starejše osebe se na vsako zaključeno skupino varovancev oziroma na vsakih 300 m² etažne površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za laboratorije, delavnice, skladišča plinov in druge posebne prostore v stavbah, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost, in v domovih za starejše osebe določita vrsta in število gasilnikov v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.
8. člen
(stanovanjske stavbe in nestanovanjske kmetijske stavbe)
(1) V vsaki etaži večstanovanjske stavbe se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, pri čemer razdalja med gasilnikom in vhodom v posamezno stanovanje ne sme biti daljša od 20 m.
(2) Ne glede na drugi odstavek 1. člena tega pravilnika je gasilnik z najmanj 6 EG ustrezni gasilnik tudi za gašenje začetnih požarov v stanovanju, eno- ali dvostanovanjski stavbi in na vsakih 300 m² skupne površine stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb na kmetijskem gospodarstvu – kmetiji, če je s predpisi o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito določeno, da morajo lastniki oziroma uporabniki takih prostorov in objektov zagotoviti ustrezen gasilnik.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za skupne prostore v stanovanjskih stavbah določita število in vrsta gasilnikov v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.
9. člen
(garaže)
V garažah mora biti na vsakih deset parkirnih mest nameščen najmanj en gasilnik s 6 EG.
10. člen
(stavbe za opravljanje verskih obredov)
V stavbah za opravljanje verskih obredov se na vsakih 300 m² površine namesti najmanj en gasilnik s 6 EG.
11. člen
(namestitev gasilnikov)
(1) Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest, tako, da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi navodila proizvajalcev.
(2) Gasilniki se namestijo tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.
(3) Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2006.
Št. 017-02-62/2004-4
Ljubljana, dne 4. julija 2005.
EVA 2004-1911-0017
Karl Erjavec l. r.
Minister za obrambo
Priloga 1

Primeroma določeno razvrščanje prostorov glede na požarno nevarnost

+-------------+--------------------------------------------------------------+
| Prostori  |           Požarna nevarnost            |
|       +-------------------+---------------------+--------------------+
|       |   majhna    |    srednja    |    velika    |
+-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
|Industrijski |opekarn in     |proizvodnje kruha,  |proizvodnje pohištva|
|       |betonarn,     |predelave in obdelave|in vezanih plošč,  |
|       |proizvodnje stekla |usnja, tekstila in  |tkalnic, predilnic, |
|       |in keramike,    |umetnih snovi,    |proizvodnje papirja,|
|       |proizvodnje v   |proizvodnje gumenih |mlinov žit in krmil,|
|       |mokrih deli tovarn |izdelkov, za tlačno |proizvodnje strešne |
|       |papirja,      |litje plastike,   |lepenke in penastih |
|       |proizvodnje    |proizvodnje kartona, |snovi, predelave  |
|       |konzerv,      |za sestavljanje vozil|gorljivih lakov,  |
|       |proizvodnje    |in gospodinjskih   |barv in lepil,   |
|       |elektronskih    |aparatov in podobno. |lakirnic in prašnih |
|       |aparatov,     |           |lakirnic, rafinerij,|
|       |proizvodnje pijač, |           |tiskarn,      |
|       |strojegradnje in  |           |petrokemijskih   |
|       |podobno.      |           |naprav, oljnih   |
|       |          |           |kalilnic in podobno.|
+-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
|Prodajni,  |z negorljivimi   |z gorljivimi snovmi |za lahko vnetljive |
|trgovinski  |snovi, z majhnim  |(npr. skladišče lesa,|snovi (npr. barve in|
|in      |deležem gorljive  |odpadne embalaže,  |lake, odpadni    |
|skladiščni  |embalaže (npr.   |gum), z gorljivimi  |papir, embalažo,  |
|       |skladišče     |prodajnimi artikli  |bombaž, les in   |
|       |keramike), z    |(npr. knjigarne,   |podobno).      |
|       |negorljivimi    |trgovine z zabavno  |          |
|       |prodajnimi artikli |elektroniko, trgovine|          |
|       |(npr. prodajalna  |z živili, tekstilom, |          |
|       |pijač) in podobno. |kemičnimi čistili,  |          |
|       |          |foto opremo,     |          |
|       |          |pekarne), s     |          |
|       |          |pohištvom, skladiščni|          |
|       |          |prostori za spravilo |          |
|       |          |pridelka in podobno. |          |
+-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
|Upravni,   |pred prostori in  |računalniški prostori|kinodvoran,     |
|pisarniški, |sprejemnice    |s papirjem, kuhinj, |diskotek,      |
|namestitveni |(čakalnice)    |deli hotelov,    |gledaliških dvoran, |
|in      |gledališč,     |gostišč, penzionov, |javnih mest in   |
|prireditveni |kinodvoran,    |gostinski obrati,  |drugih mest, kjer  |
|       |upravnih zgradb,  |kjer se zadržujejo  |potekajo prireditve |
|       |zdravniških    |gostje, internatov, |in podobno.     |
|       |ambulant,     |dijaških in     |          |
|       |odvetniških    |študentskih domov,  |          |
|       |pisarn,      |pisarniški prostori z|          |
|       |računalniški    |mesti za odlaganje  |          |
|       |prostori (brez   |dokumentov, arhivi in|          |
|       |papirja),     |podobno.       |          |
|       |pisarniški     |           |          |
|       |prostori brez mest |           |          |
|       |za odlaganje    |           |          |
|       |dokumentov,    |           |          |
|       |knjižnice in    |           |          |
|       |podobno.      |           |          |
+-------------+-------------------+---------------------+--------------------+
|Obrtni    |galvanizacij,   |ključavničarstev,  |delavnic za     |
|       |obdelave kovin z  |vulkanizerstev,   |vzdrževanje in   |
|       |odrezavanjem,   |elektrodelavnic in  |popravila motornih |
|       |mehanske obdelave |podobno.       |vozil, mizarskih  |
|       |kovin, frizerstev, |           |delavnic,      |
|       |vrtnarij, reje   |           |tapetništev in   |
|       |živali in podobno. |           |podobno.      |
+-------------+-------------------+---------------------+--------------------+

Opomba: S pojmom »prostor« so zajeti vsi prostori z enako požarno
nevarnostjo.
EG glede na požarno nevarnost in površino
Priloga 2

+-----------------+----------------------------------------------------------+
|  Površina do  |           Enot gasila (EG)           |
|    (m2)   +------------------+-------------------+-------------------+
|         |   majhna   |   srednja   |   velika    |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    50    |    6     |    12     |    18     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    100    |    9     |    18     |    27     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    200    |    12    |    24     |    36     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    300    |    15    |    30     |    45     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    400    |    18    |    36     |    54     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    500    |    21    |    42     |    63     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    600    |    24    |    48     |    72     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    700    |    27    |    54     |    81     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    800    |    30    |    60     |    90     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    900    |    33    |    66     |    99     |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|    1000   |    36    |    72     |    108    |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
|  na vsakih  |    6     |    12     |    18     |
| nadaljnjih 250 |         |          |          |
+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+
Število EG glede na gasilno sposobnost gasilnikov
Priloga 3
+----+-----------------------------------------------------------------------+
|  |        Gasilna sposobnost gasilnika po SIST EN 3        |
+----+-----------------------+-----------------------------------------------+
|  | Preizkusni požar A  |     Preizkusni požar B (tekočine)     |
| EG |   (trdne snovi)   |                        |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|  |  Prah  |Voda, pena |  Prah  |Voda, pena |  CO(2)  | Halon*  |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 1 |  5A   |   /   |  21B  |   /   |   /   |  21B  |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 2 |  8A   |   /   |  34B  |  34B  | 21B, 34B |  34B  |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 3 |   /   |  5A   |  55B  | 55B, 70B, |   /   |   /   |
|  |      |      |      |  89B  |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4 |  13A  |   /   | 70B, 89B |   /   |   /   |  55B  |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 5 |   /   |   /   |   /   |   /   | 55B, 70B, |   /   |
|  |      |      |      |      |89B, 113B, |      |
|  |      |      |      |      |144B, 183B,|      |
|  |      |      |      |      |  233B  |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 6 |  21A  |  8A   |  113B  |113B, 144B |   /   | 70B, 89B, |
|  |      |      |      |      |      |113B, 144B,|
|  |      |      |      |      |      |183B, 233B |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 9 | 27A, 34A | 13A, 21A, |  144B  |183B, 233B |   /   |   /   |
|  |      | 27A, 34A, |      |      |      |      |
|  |      | 43A, 55A |      |      |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 12 | 43A, 55A |   /   |183B, 233B |   /   |   /   |   /   |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

  * Uporaba halonov je urejena s posebnimi predpisi o ravnanju s snovmi, ki
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti