Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005

Kazalo

2955. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Dobovec, stran 6921.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Dobovec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mednarodnega mejnega prehoda Dobovec (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mednarodni mejni prehod Dobovec, ki ga je izdelal Projekt, d.d., Nova Gorica, pod št. 7749, februarja 2005, in je na vpogled v Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27 a, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje obsega naslednje nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer parcele ali dele parcel, parcelnih številk:
– parc. št. 581/1, 583/1, 592/1, 594/1, 594/5, 597/1, 598, 609/2, 610, 611, 618/1, 618/2, 619, 620/1, *100, 691/3, 694/3, 694/5, 694/6, vse k.o. Dobovec, delno, in
– parc. št. 583/2, 590/2, 590/5, 592/3, 597/2, 597/4, 597/5, vse k.o. Dobovec, v celoti.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena.
3. člen
(1) Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda sta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00 in 89/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99).
(2) Ureditveno območje mejnega prehoda obravnavata odloka iz prejšnjega odstavka, ki veljata za planske celote, na katerih se mejni prehod nahaja.
Osnovna namenska raba prostora:
– najboljša kmetijska zemljišča
– S – območje za stanovanja
– I – območje prometne infrastrukture
– Z – območje športno rekreacijskih in zelenih površin
Podrobnejša namenska raba:
– MP – območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti
– SK – območje za stanovanja in kmetijska gospodarstva
– IZ – območje železniške postaje
– DU – območja javne uprave.
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
– za novogradnjo, postavitev objekta carine in policije ter objektov za detajlni pregled blagovnega prometa, s potrebno razširitvijo vozišča;
– za odstranitev obstoječih kontejnerjev in rušitev betonskih podstavkov na mejnem prehodu;
– za rušitev obstoječega in izgradnjo novih nadstreškov za osebni in blagovni promet;
– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture;
– za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Ureditveno območje je prikazano na pregledni situaciji z ureditvenim območjem, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-20/2005/6
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-3111-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost