Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2887. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov, stran 6773.

Na podlagi drugega odstavka 114. člena v zvezi s 101., 102. in 103. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1, 58/02 ZMR-1 in 45/04 ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, postopek za vpis v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in način vodenja RKG ter evidence subjektov (v nadaljnjem besedilu: ESUB).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(1) kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost in ima enotno vodstvo. Kmetijsko gospodarstvo obsega eno ali več proizvodnih enot;
(2) proizvodna enota je lokacijsko opredeljena gospodarska enota, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost, ki zahteva vpis proizvodne enote v obvezne zbirke podatkov;
(3) subjekt je pravna ali fizična oseba, agrarna ali pašna skupnost ali izobraževalna ustanova, ki je vpisana v katerokoli evidenco z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo), opravlja kmetijsko dejavnost ali uveljavlja katerikoli ukrep ministrstva;
(4) nosilec kmetijskega gospodarstva je subjekt, ki je lahko:
– fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
– samostojni podjetnik posameznik, registriran za kmetijsko dejavnost in to dejavnost opravlja,
– pravna oseba, registrirana za kmetijsko dejavnost; društvo, kadar opravlja kmetijsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
– izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko dejavnostjo, ali
– agrarna ali pašna skupnost;
(5) kmetija je kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik;
(6) naslov kmetijskega gospodarstva pomeni lokacijo, na kateri se nahaja pretežni del kmetijskih zemljišč oziroma rejnih živali. Naslov se opredeli z naslednjimi podatki: občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka, pošta. Podatka o hišni številki se ne navaja le v primeru, da se pretežen del kmetijskih zemljišč oziroma rejnih živali nahaja na lokaciji, ki je ni mogoče opredeliti s hišno številko;
(7) člani kmetije so fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji oziroma so vpisani v obvezne zbirke podatkov ministrstva, razen oseb, ki se vodijo kot odgovorne osebe v registrih v skladu s predpisi o vodenju registrov s področja zdravstvenega varstva rastlin in semenskega materiala kmetijskih rastlin;
(8) KMG-MID je neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, ki je osnova za vodenje RKG in za povezovanje z drugimi zbirkami podatkov. Uporaba KMG-MID je obvezna v vseh zbirkah podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo in so v pristojnosti ministrstva;
(9) SUBJ ID je neponovljiva identifikacijska številka subjekta. Je osnova za vodenje ESUB in za povezovanje subjekta z obveznimi zbirkami podatkov;
(10) obvezne zbirke podatkov so vse zbirke podatkov, ki se vodijo na podlagi predpisov s področja dela ministrstva;
(11) grafična enota rabe kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva. Vrste dejanske rabe so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. V površino GERKa se ne šteje površina nekmetijske rabe, razen v primerih, če so vetrozaščitni pasovi, žive meje, omejki, mejice, jarki, kamnite ograje, suhozidi, razna sušila (kozolci, ostrvi ipd.) in poljske poti sestavni del tradicionalne kulturne krajine in dobre kmetijske prakse in če njihova širina ne presega dveh metrov. Kot strnjena površina se lahko šteje tudi tisto zemljišče, ki je razdeljeno z linijskim objektom nekmetijske rabe širine do največ deset metrov. Za trajne nasade se pri določitvi GERKov upoštevajo dodatne določbe iz predpisov, ki urejajo trajne nasade.
3. člen
(nosilec kmetijskega gospodarstva, člani kmetije)
(1) Kmetijsko gospodarstvo ima enega nosilca kmetijskega gospodarstva. Subjekt je lahko v RKG vpisan kot nosilec samo enega kmetijskega gospodarstva, razen v primeru planine ali skupnega pašnika.
(2) Na istem naslovu je lahko registrirano samo eno kmetijsko gospodarstvo, razen v primerih, da so kmetijska gospodarstva ekonomsko, tehnološko in organizacijsko ločena in medsebojno neodvisna. Ločenost in neodvisnost kmetijskih gospodarstev s pisno izjavo potrdijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih kmetijska gospodarstva se nahajajo na istem naslovu.
(3) Na kmetiji je lahko vpisan eden ali več članov kmetije. Samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba, izobraževalna ustanova, registrirana agrarna ali pašna skupnost ne morejo biti člani kmetije. Subjekt je lahko vpisan kot član kmetije samo na eni kmetiji. Subjekt, ki je vpisan kot član kmetije, ne more biti vpisan kot nosilec druge kmetije. Določba prejšnjega stavka ne velja za kmetije, ki so planine ali skupni pašniki.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva je za vpis v RKG dolžan pridobiti soglasja lastnikov oziroma solastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov v uporabi na kmetijskem gospodarstvu. Na zahtevo ministrstva je nosilec kmetijskega gospodarstva soglasja dolžan predložiti ministrstvu.
(5) V primeru, ko je kmetijsko gospodarstvo planina v skupni rabi ali skupni pašnik, je nosilec kmetijskega gospodarstva registrirana agrarna ali pašna skupnost oziroma fizična oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uporabljajo planino ali skupni pašnik. Kmetijsko gospodarstvo, ki je planina, mora izpolnjevati pogoje, določene v programu, ki ureja razvoj podeželja.
(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v RKG.
II. VSEBINA IN POSTOPEK VPISA V ESUB
4. člen
(vpis v ESUB)
(1) ESUB vsebuje podatke o subjektih iz 102. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1, 58/02 ZMR-1 in 45/04 ZdZPKG).
(2) Na podlagi vlog za vpis v obvezne zbirke podatkov oziroma za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo vpiše subjekte iz prejšnjega odstavka v ESUB po uradni dolžnosti.
(3) Ob vpisu v ESUB se posameznemu subjektu dodeli SUBJ ID.
III. VSEBINA RKG
5. člen
(vsebina RKG)
(1) V RKG se vpišejo kmetijska gospodarstva na območju Republike Slovenije. Če se nahajajo površine v uporabi kmetijskega gospodarstva v sosednji državi, se štejejo te površine na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva kot del kmetijskega gospodarstva pod pogojem, da se površine nahajajo v neposredni bližini kmetijskega gospodarstva. Za te površine mora nosilec kmetijskega gospodarstva predložiti listine, iz katerih izhaja, da je lastnik zemljišč, nosilec kmetijskega gospodarstva, član kmetije ali oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, zakoniti dedič nosilca kmetijskega gospodarstva.
(2) RKG se vodi v alfanumerični in grafični obliki.
(3) V RKG se vodijo podatki iz obrazcev v prilogah 2, 3, 4, 7 in 8, ki so sestavni del tega pravilnika, ter podatki o površinah iz 7. člena tega pravilnika.
(4) RKG vsebuje tudi podatke iz obveznih zbirk podatkov ministrstva, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo.
IV. POSTOPKI ZA VPIS KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
6. člen
(dodelitev KMG-MID, vpis nosilca kmetijskega gospodarstva in stalež rejnih živali)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se vpiše v RKG na podlagi vloge, ki jo vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na obrazcih iz prilog 2 in 4. Vloga se vloži na ministrstvo.
(2) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka in po ugotovitvi, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis v RKG iz 2. in 3. člena tega pravilnika, ministrstvo kmetijskemu gospodarstvu dodeli KMG-MID in o tem obvesti nosilca kmetijskega gospodarstva.
(3) V RKG se subjekti vpišejo kot člani kmetije v skladu s predpisom, ki določa njihov vpis v obvezno zbirko podatkov. Člani kmetije, ki niso vpisani v nobeno od obveznih zbirk podatkov, na kmetiji pa se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, se do vzpostavitve evidence na podlagi predpisa, ki ureja registracijo kmetij za opravljanje dejavnosti, v RKG vpišejo na podlagi vloge, ki jo vloži nosilec kmetije na obrazcu iz priloge 7.
7. člen
(vpis GERKov v RKG)
(1) Po vpisu v RKG iz prejšnjega člena ministrstvo pozove nosilca kmetijskega gospodarstva na vpis GERKov v RKG. Za vpis GERKov mora nosilec kmetijskega gospodarstva predložiti izpolnjena obrazca iz prilog 3 in 4.
(2) Vpis GERKa se izvede na osnovi dejanskega stanja v naravi. Ministrstvo vpiše v RKG podatke o GERKu tako, da na podlagi predloga nosilca kmetijskega gospodarstva določi vrsto dejanske rabe, vriše meje GERKa in na podlagi vrisa določi grafično površino GERKa. Pri vrisu GERKov se lahko uporabljajo letalski ali satelitski posnetki, podatki iz registrov trajnih nasadov, podatki o rabi kmetijskih zemljišč, zajeti v skladu s predpisom, ki ureja kataster dejanske rabe, ali drugi kartografski materiali.
(3) O vpisu GERKov v RKG ministrstvo sestavi izpis v dveh izvodih, ki ju podpišeta nosilec kmetijskega gospodarstva in predstavnik ministrstva. Izpis vsebuje naslednje podatke:
a) KMG-MID,
b) naslov kmetijskega gospodarstva,
c) podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva, v primeru kmetije tudi o članih kmetije,
d) podatke o GERKih kmetijskega gospodarstva, in sicer:
– številko GERKa,
– za trajne nasade tudi identifikacijsko številko trajnega nasada,
– domače ime GERKa,
– vrsto dejanske rabe in
– grafično površino GERKa.
(4) V primeru površin, ki se ne nahajajo na območju Republike Slovenije in zanje ni možen vris GERKov, se upošteva površina navedena v listinah, iz katerih izhaja, da je lastnik zemljišč ali nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije ali oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, zakoniti dedič nosilca kmetijskega gospodarstva.
(5) Izpis iz tretjega odstavka tega člena je potrdilo o vpisu v RKG. Izpis ne vsebuje podatkov o rejnih živalih.
(6) Če v okviru kmetijskega gospodarstva ni kmetijskih zemljišč, se obvestilo iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika šteje kot potrdilo o vpisu v RKG.
8. člen
(prekrivanje GERKov med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Če se ob postopku vpisa GERKa ugotovi prekrivanje z drugim GERKom, ministrstvo obvesti vse nosilce kmetijskih gospodarstev, pri katerih je ugotovljeno prekrivanje in jih pozove na uskladitev vpisa GERKa v RKG. V primeru uspešne uskladitve nosilci kmetijskih gospodarstev prejmejo nov izpis iz prejšnjega člena.
(2) Če uskladitev iz prejšnjega odstavka ni uspešna, ministrstvo v ugotovitvenem postopku ugotovi izpolnjevanje pogojev za vpis GERKa v RKG. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev se upošteva dejanska uporaba zemljišča, ki se ugotavlja v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
(3) Na osnovi ugotovitvenega postopka iz prejšnjega odstavka se vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev v postopku izdajo odločbe o vpisu v RKG.
9. člen
(javljanje sprememb v RKG)
(1) Spremembe podatkov, vpisanih v RKG, je treba priglasiti najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe, če drug predpis ne določa drugače.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se podatki o staležu rejnih živali priglašajo enkrat letno (stanje na dan prvi december) oziroma v skladu z določbami predpisov, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali. Če na kmetijskem gospodarstvu ni rejnih živali, podatkov o staležu rejnih živali ni potrebno priglašati.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka posreduje nosilec kmetijskega gospodarstva vsako leto, najkasneje do petnajstega decembra.
(4) Spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva se priglasi na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(izbris kmetijskega gospodarstva in člana kmetije)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se lahko iz RKG izbriše po uradni dolžnosti ali na predlog stranke.
(2) Izbris kmetijskega gospodarstva lahko zahteva nosilec kmetijskega gospodarstva, v primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe, izobraževalne ustanove oziroma agrarne ali pašne skupnosti pa njegov pravni naslednik. Vlogo za izbris se vloži na ministrstvo na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Pred izbrisom kmetijskega gospodarstva mora nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pravni naslednik poskrbeti za izbris podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo iz obveznih zbirk podatkov. Če takšen izbris ni mogoč ali se zanj ne poskrbi, se izbris kmetijskega gospodarstva zavrne.
(4) O izbrisu kmetijskega gospodarstva ministrstvo obvesti nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega pravnega naslednika.
(5) Kmetijska gospodarstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v RKG na podlagi tega pravilnika, ministrstvo po uradni dolžnostni izbriše iz RKG. Člane kmetije, ki niso vpisani v nobeno izmed obveznih zbirk podatkov oziroma na kmetiji ne opravljajo kmetijske dejavnosti, ministrstvo po uradni dolžnosti izbriše iz ESUB.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se KMG-MID kmetijskega gospodarstva, izbrisanega po uradni dolžnosti, lahko tudi po izbrisu kmetijskega gospodarstva uporablja za potrebe povezovanja obveznih zbirk podatkov.
11. člen
(delitev kmetijskega gospodarstva)
(1) Pisno vlogo za delitev kmetijskega gospodarstva vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na ministrstvo. V vlogi za delitev kmetijskega gospodarstva je treba navesti podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva (ime, priimek oziroma naziv, datum rojstva oziroma matična številka) in o naslovu kmetijskega gospodarstva (KMG-MID, naslov kmetijskega gospodarstva), ki se deli. Vloga mora vsebovati tudi podatke o novonastalih kmetijskih gospodarstvih (naslovi kmetijskih gospodarstev) in o novih nosilcih kmetijskih gospodarstev (ime, priimek oziroma naziv, enotna matična številka občana oziroma matična številka, davčna številka, naslov prebivališča oziroma sedeža). Vlogo za delitev kmetijskega gospodarstva podpišejo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev in v primeru kmetij morebitni člani kmetije.
(2) Kmetijska gospodarstva, ki nastanejo z delitvijo, dobijo nove KMG-MID. Nosilci kmetijskih gospodarstev, nastalih po delitvi, prejmejo potrdila o vpisu v RKG.
(3) Prenos kmetijskih zemljišč na kmetijska gospodarstva, nastala pri delitvi, se opravi v skladu z 8. členom tega pravilnika. Prenos rejnih živali na kmetijska gospodarstva, nastala pri delitvi, prijavijo nosilci kmetijskih gospodarstev, nastalih po delitvi, na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, oziroma v skladu z določbami predpisov, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali.
(4) Kmetijsko gospodarstvo, ki se je delilo, se po zaključenem postopku delitve izbriše.
(5) Kmetijskega gospodarstva se ne sme deliti, če tako določa predpis ali če bi delitev kmetijskega gospodarstva pomenila neupravičeno ugodnejše pogoje pri uveljavljanju sredstev iz ukrepov kmetijske politike.
(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se za delitev kmetijskega gospodarstva ne šteje prenos dela zemljišč ali rejnih živali iz obstoječega kmetijskega gospodarstva na drugo kmetijsko gospodarstvo. V tem primeru obstoječe kmetijsko gospodarstvo obdrži KMG-MID.
12. člen
(združevanje kmetijskih gospodarstev)
(1) Do združevanja dveh ali več kmetijskih gospodarstev lahko pride na predlog vseh nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki se združujejo, ali na predlog njihovih pravnih naslednikov v primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe.
(2) Združitev kmetijskih gospodarstev ni mogoča v primeru, ko posamezen predpis to ne omogoča zaradi vključenosti kmetijskih gospodarstev v posebne programe.
(3) Pisno vlogo za združitev kmetijskih gospodarstev oddajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se združujejo, na ministrstvo. V vlogi za združitev kmetijskih gospodarstev je treba navesti podatke o nosilcih kmetijskih gospodarstev (ime, priimek oziroma naziv, datum rojstva oziroma matična številka) in o naslovih kmetijskih gospodarstev (KMG-MID, naslov kmetijskega gospodarstva), ki se združujejo. Vloga mora vsebovati podatke o novonastalem kmetijskem gospodarstvu (naslov kmetijskega gospodarstva) in o novem nosilcu kmetijskega gospodarstva (ime, priimek oziroma naziv, enotna matična številka občana oziroma matična številka, davčna številka, naslov prebivališča oziroma sedeža). Vlogo za združitev kmetijskih gospodarstev podpišejo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev in v primeru kmetij tudi morebitni člani kmetije.
(4) Prenos vseh zemljišč in rejnih živali kmetijskih gospodarstev, ki se združujejo, na združeno kmetijsko gospodarstvo, opravi ministrstvo.
(5) Nosilcu združenega kmetijskega gospodarstva ministrstvo izda potrdilo o vpisu v RKG. Kmetijska gospodarstva, ki so bila v postopku združevanja, ministrstvo ukine.
(6) Ne glede na določbe tega člena se za združitev kmetijskih gospodarstev ne šteje prenos dela zemljišč ali rejnih živali iz enega kmetijskega gospodarstva na drugo kmetijsko gospodarstvo. V tem primeru kmetijski gospodarstvi obdržita KMG-MID. Prenos kmetijskih zemljišč se opravi v skladu z 8. členom tega pravilnika, prenos rejnih živali pa se opravi v skladu z določbami predpisov, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali.
13. člen
(zahteva za vpogled, prepis ali izpis podatkov)
(1) Vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG lahko zahteva nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije za kmetijsko gospodarstvo, na katerem je vpisan.
(2) Zahteva za vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG se vloži pri ministrstvu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prehodno obdobje)
(1) RKG se vzpostavi na podlagi podatkov, ki jih je nosilec kmetijskega gospodarstva posredoval v RKG do uveljavitve tega pravilnika, in podatkov, ki jih je sporočil v obvezne zbirke podatkov ali ob uveljavljanju finančnih podpor za ukrepe kmetijske politike za leto 2005.
(2) Za namen uskladitve stanja v RKG s tem pravilnikom ministrstvo pozove nosilce kmetijskih gospodarstev, katerih stanje je neusklajeno, da stanje uskladijo.
(3) Do vpisa v RKG v skladu s tem pravilnikom velja stanje vpisa v RKG na podlagi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 36/03 in 121/03).
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena ter drugega in tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki bodo v letu 2005 oziroma 2006 uveljavljali finančne podpore iz ukrepov kmetijske politike, za leti 2005 in 2006 ni potrebno javljati podatkov o staležu rejnih živali.
15. člen
(predhodno obdobje za vzpostavitev GERKov)
(1) Ministrstvo pozove nosilce kmetijskih gospodarstev, vpisane v RKG ob uveljavitvi tega pravilnika, k vpisu GERKov v RKG v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se GERKe z dejansko rabo 'gozd' vzpostavi v letu 2006.
(3) Izpis iz 7. člena tega pravilnika v letu 2005 ne vsebuje podatkov o gozdu.
(4) Izpis iz 7. člena tega pravilnika v letih 2005 in 2006 vsebuje tudi številko enote rabe iz zbirne vloge za leto 2005 v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike.
16. člen
(izbris iz RKG)
Kmetijska gospodarstva, ki ne uskladijo stanja v RKG na poziv ministrstva iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika, ministrstvo po uradni dolžnosti izbriše iz RKG. KMG-MIDi teh kmetijskih gospodarstev se lahko tudi po izbrisu kmetijskih gospodarstev uporabljajo za potrebe povezovanja obveznih zbirk podatkov.
17. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 36/03 in 121/03).
18. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-01-3858/2005
Ljubljana, dne 5. julija 2005.
EVA 2005-2311-0184
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost