Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2874. Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje v Gibini v Občini Razkrižje, stran 6759.

Na osnovi 31. in 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet občine Razkrižje na 17. redni seji dne 21. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje
v Gibini v Občini Razkrižje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za stanovanjsko območje v Gibini, ki ga je pod številko 41/04-LN/RA izdelala ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti. Podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje občine Razkrižje – dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 73/04).
2. člen
Odlok o lokacijskem načrtu določa ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev prometne, komunalne, energetske in tk infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvajanja, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Zasnova urejanja in projektne rešitve so prikazane v kartografskem delu lokacijskega načrta z naslednjimi prikazi:
1. Kopija katastrskega načrta z območjem
  obdelave                 M 1:1000
2. Geodetski načrt             M 1:1000
3. Obstoječe stanje             M 1: 500
4. Ureditvena situacija           M 1: 500
5. Zakoličbena situacija          M 1: 500
6. Komunalna ureditev            M 1: 500
7. Požarno varstvo             M 1: 500
8. Vplivno območje             M 1: 500
9. Parcelacijski načrt           M 1: 500
10. Prometna situacija
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Območje obdelave, za katero se sprejema lokacijski načrt, je omejeno na severu s cesto Šafarsko – mejni prehod z Republiko Hrvaško, na zahodu z lokalno cesto, na jugu s poljsko potjo, na vzhodu pa z obdelovalnimi površinami in meri 1,63 ha. Območje obsega parcele s št. 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 336/2, 338, 339, 345, 346, 601, 592, vse k.o. Gibina, 600, 601 in 700, k.o.Šafarsko.
4. člen
Območje, ki ga obravnava lokacijski načrt, je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov. Del stanovanjskega objekta je možno nameniti mirni obrtni in servisni dejavnosti, ki ne povzroča prekomernega hrupa, ne pušča škodljivih emisij v zrak ter odplak v zemljo oziroma v kanalizacijsko omrežje ter požarno ne ogroža okolice. Območje bo zazidljivo ob predhodni ureditvi infrastrukture in parcelaciji zemljišč.
III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
Predvidena je gradnja 21 individualnih stanovanjskih hiš.
Individualni stanovanjski objekti so posamične stanovanjske enote s pripadajočimi pritiklinami in pripadajočo stavbno parcelo. V okviru parcele je poleg osnovnega objekta možno postaviti tudi pomožne objekte (bazene, lope, nadstreške, steklenjake, rezervoarje za plin ali olje, ute ali senčnice, greznice) v velikosti in pod pogoji, kot jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
6. člen
Predvidena je ureditev dovozne ceste in dostopnih poti, gradnja nove transformatorske postaje z nizkonapetostnim omrežjem ter izgradnja posamičnih vodovodnih priključkov. V poznejši fazi je predvidena tudi gradnja kanalizacijskega omrežja.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO NAČRTOVANJE
7. člen
Velikost posameznih parcel znaša od 5 do 9 arov, minimalna širina parcele je 16.00 m. Objekti so določeni z gradbeno linijo, ki je vzporedna z robom cestišča oziroma pločnika in odmaknjena od nje 6.00 m, ter z gradbenimi linijami, vzporednimi s severnimi parcelnimi mejami, od katerih je odmik 2,0 m. Odmik osnovnega objekta od južnih parcelnih mej mora biti vsaj 5,0 m, odmik pomožnih objektov pa 2,0 m.
Višina objektov je največ dve stanovanjski etaži nad obstoječim terenom ali polovico kleti ter eno etažo in pol nad obstoječim terenom.
Odmiki med objekti in etažnost zagotavljajo minimalno štiriurno osončenje v vseh letnih časih ob normalnih vremenskih pogojih.
8. člen
Posamezna parcela je lahko ograjena s poljubno ograjo višine do 1,20 m.
9. člen
Ob objektih, v katerih bodo obrtne ali servisne dejavnosti, morajo v okviru gradbene parcele biti zagotovljena parkirna mesta (2 parkirni mesti ali več).
10. člen
Objekti so zasnovani na ključ z zaprtim dvoriščem na južni in vzhodni strani. Krak, obrnjen na cestno stran, je krajši od kraka, ki je vzporeden s severno parcelno mejo in omogoča minimalni 7.00 m odmik med sosednjimi objekti.
Višina kapne lege znaša 6.00 z odstopanjem +- 0.50 m nad koto terena.
Naklon strehe se giblje od 35º do 45º.
Barve kritine so opečne ali temno rjave, izvedba je lahko poljubna. Možna je naprava mansard in strešnih frčad.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ENERGETSKO IN TK INFRASTRUKTURO
11. člen
Promet
Območje se navezuje na obstoječe ceste na severni in zahodni strani in na poljsko pot na južni strani.
Obstoječa cesta, ki poteka v smeri sever-jug, bo urejena s cestiščem minimalne širine 5.00 m s pločnikom širine 1.20 m na vzhodni strani.
Poljska pot, ki poteka na južni strani, bo urejena v asfaltni izvedbi v širini min 3.00 m in dolžini do roba območja lokacijskega načrta. Poljska pot za dostop do kmetijskih zemljišč na severni strani območja bo širine 3 m v makadamski izvedbi.
Dovoz do objektov znotraj parcel ima širino 4.00 m.
12. člen
Vodovod
Območje se navezuje na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka ob vzhodni strani v smeri sever-jug. Uredi se hidrantno omrežje z nadtalnimi hidranti v skladu z veljavno zakonodajo.
13. člen
Fekalne odplake
Odvajanje fekalnih odplak je rešeno začasno z greznicami brez odtoka do izgradnje omrežja s čistilno napravo. Po ureditvi kanalizacijskega sistema bo priklop objektov nanj obvezen in greznice opuščene.
14. člen
Meteorne vode
Meteorne odpadne vode s streh, utrjenih in cestnih površin se rešujejo v okviru posamezne parcele, s pripadajočimi jarki oziroma ločeno meteorno kanalizacijo v cesti.
15. člen
Elektrika
Območje bo oskrbljeno z električno energijo s predvidenega zemeljskega omrežja preko nove transformatorske postaje ustrezne moči, ki je locirana na delu parcele št. 345 k.o. Gibina.
16. člen
TK omrežje
Telekomunikacijsko omrežje je predvideno zemeljsko ob vzhodni strani obstoječe ceste, ki poteka v smeri sever–jug.
17. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno posamično na trdno gorivo, lahko olje ali tekoči plin.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Pričakovani vplivi na okolje so normalne narave in se izražajo v povečanju ravni hrupa zaradi novih prometnih razmer in dodatnih emisij v ozračje zaradi ogrevanja. Pričakovani vplivi so v zakonsko predpisanih mejah.
Začasne greznice brez odtoka morajo biti vodotesne. Greznice se po izgradnji kanalizacijskega omrežja opustijo.
Pri ogrevanju objektov niso dovoljena goriva, ki prekomerno onesnažujejo okolje.
VII. UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
19. člen
Erozija
Območje obdelave je erozijsko, zato je pred gradnjo posameznega objekta treba izvesti pregled terena in po potrebi in izdelati geomehansko poročilo, ki je sestavni del projektne dokumentacije.
20. člen
Varstvo pred požarom
Za varstvo pred požarom so predvideni naslednji ukrepi:
– predvideno je hidrantno omrežje v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu pred požarom – Uradni list RS, št. 71/93, Pravilnik o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov – Uradni list SFRJ, št. 31/91, Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti – Uradni list RS, št. 70/96
– minimalni požarni odmiki med objekti znašajo 3.00 m
– intervencijski dovozi za gasilce utrjeni in v širini min. 3.00 m so zagotovljeni v skladu s Pravilnikom o požarno-varstvenih zahtevah, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85)
– Ogrevanje objektov se uredi skladno s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91) v primeru uporabe tekočega plina oziroma s Pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67) v primeru uporabe olja.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
21. člen
Gradnja objektov je pogojena z ureditvijo komunalne in energetske infrastrukture, ki se bo izvajala v prvi fazi.
Minimalna infrastruktura vsebuje gradnjo hidrantnega omrežja, trafo postajo z nizkonapetostnim omrežjem, ureditev vozišča ceste, ki poteka sever-jug, v prvi fazi v širini 3.00 m z enostranskim hodnikom za pešce in odvodnim jarkom ali kanalom za meteorne vode, širitev južne poljske poti do minimalne širine 3.00 m in odmero poljske poti v širini 3,0 m.
Po izgradnji infrastrukture oziroma sočasno se lahko gradijo objekti.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
22. člen
Investitorji in izvajalci predvidenih ureditev morajo poleg že navedenih pogojev iz tega odloka upoštevati še naslednje pogoje:
Opraviti je treba predhodne geomehanske raziskave in po potrebi izdelati geotehnično poročilo zaradi določanja pogojev temeljenja objektov.
Gradbišča za komunalno infrastrukturo in posamezne objekte morajo biti organizirana tako, da ne ogrožajo prometa in ljudi.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin.
Odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje.
Promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev. Evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradnje. Zagotoviti zavarovanje gradbišča.
X. TOLERANCE
23. člen
Možno je odstopanje v velikosti parcel, in sicer z združitvijo dveh sosednjih parcel v eno gradbeno parcelo ob pogoju, da gabariti in razmerja pri objektu ostanejo v okviru pogojev tega odloka.
Del objekta je možno nameniti mirni obrtni in servisni dejavnosti pod pogojem, da ni oslabljena oziroma ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi.
Odstopanje v tlorisni velikosti je možno na južno in vzhodno smer za ±2,0 m. Odmik med sosednjimi objekti se lahko zmanjša na 5 m ob pogoju, da višina obeh objektov ne presega višine 5,0 m.
Možno je podaljšanje dela objekta ob severnih parcelnih mejah do odmika 2,0 m od parcelne meje.
XI. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XII. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Lokacijski načrt s kartografskimi in ostalimi prilogami je na vpogled na upravi Občine Razkrižje.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/05-26
Razkrižje, dne 21. junija 2005.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost