Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2870. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci, stran 6753.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na 25. seji dne 26. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma
v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju turizma, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa spodbujanje razvoja turistične dejavnosti na območju Občine Puconci (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih in projektnih nalog izvajalcev zagotavlja Občina Puconci iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja družba Naša vas d.o.o., Moščanci 68, kot s strani Občine Puconci pooblaščena institucija,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na področju turistične dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje programov in projektov na področju turizma se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje obračunsko obdobje in se objavi v lokalnem glasilu oziroma na drugačen lokalno običajen način. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu Občine Puconci.
3. člen
Za opravljanje strokovnih opravil po tem pravilniku pooblašča Občina Puconci družbo Naša vas d.o.o., Moščanci 68, 9202 Mačkovci.
4. člen
Izvajalci programov in projektov so:
– društva, združenja in zveze, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu,
– društva in zveze širšega pomena, ki vključujejo tudi občane Občine Puconci.
5. člen
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Puconci,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter projektov in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcev poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa ali javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega sveta. V primeru, de se proračun ne sprejme do maja tekočega leta, se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.
7. člen
Objava javnega razpisa ali javnega poziva mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– navedbo, da gre za zbiranje programov in projektov s področja spodbujanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa ali poziva,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
8. člen
Naša vas d.o.o., Moščanci 68, in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa ali poziva do določitve o izboru predlogov izvajalcev se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju turizma za izvajanje njihovih rednih letnih programov in projektov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem za sofinanciranje letnih programov in projektov, ki zagotavljajo spodbujanje razvoja turizma v Občini Puconci.
9. člen
Pravico do financiranja in sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa oziroma poziva, ki se objavi v lokalnem glasilu oziroma na drugačen lokalno običajen način.
Izvajalci, ki se prijavijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov Naša vas d.o.o., Moščanci 68, 9202 Mačkovci.
Po preteku roka za oddajo bo komisija za sofinanciranje projektov na področju turizma obravnavala vloge.
10. člen
Izbor programov in projektov ter postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 7. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani.
11. člen
Nepopolne vloge se lahko dopolnijo v roku 8 dni. V primeru, če ne pride do dopolnitve vloge, se s sklepom komisije zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba na župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
12. člen
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov in projektov na področju turizma, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa spodbujanje razvoja turistične dejavnosti v Občini Puconci.
13. člen
Z izvajalci programov in projektov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov in projektov. V pogodbi se opredelijo:
– naziv in naslov izvajalca,
– izbran program oziroma projekt, ki se sofinancira oziroma financira,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora nad porabljenimi sredstvi,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa oziroma projekta.
14. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti družbi Naša vas d.o.o., Moščanci 68. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
15. člen
Obrazce za prijavo na razpis oziroma poziv pripravi družba Naša vas d.o.o. in so v času razpisa na voljo v prostorih družbe Naša vas d.o.o., Moščanci 68, 2002 Mačkovci. Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov in projektov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA
16. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in postopkov.
 
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|  Zbirni opis kriterija   |    Posamičen opis kriterija    |Možno |
|               |                   | št. |
|               |                   | točk |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|1. Sredstva za redno     |1. Redna dejavnost društev (poročilo |   |
|dejavnost društva       |preteklega leta in program tekočega  | 100 |
|               |leta).                |   |
|               |2. Število članov           | 10 |
|               |– do 20 članov,            | 30 |
|               |– od 21 do 50 članov,         | 50 |
|               |– od 51 do 100 članov,        | 80 |
|               |– 101 in več članov.         | 50 |
|               |4. Delovanje turističnega podmladka v | 20 |
|               |okviru TD.              |   |
|               |5. Delovanje sekcij v okviru društva, | 20 |
|               |za vsako sekcijo.           |   |
|               |6. Sodelovanje s KS in drugimi    |   |
|               |društvi v kraju            |   |
|               |(konkretne aktivnosti, prireditve,  |   |
|               |delavnice ipd.).           |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|2. Organizacija in udeležba  |Če se čistilne akcije udeleži:    |   |
|na čistilnih akcijah v    |– do 5 članov,            | 10 |
|krajih, ki jih pokrivajo   |– vsak naslednji član 1 točka (več  | 50 |
|turistična društva      |kot 50 točk ni možno).        |   |
|               |Opomba: mišljene so lastne čistilne  |   |
|               |akcije.                |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|3. Prireditve         |  Prireditve krajevnega značaja   |   |
|               |a) Organizacija tradicionalne     | 150 |
|               |prireditve, ki traja dva dneva in   | 80 |
|               |več.                 | 50 |
|               |b) Organizacija tradicionalne     | 30 |
|               |prireditve, ki traja en dan.     |   |
|               |c) Organizacija tradicionalne     |   |
|               |prireditve, ki traja do 5 ur.     |   |
|               |d) Sodelovanje na tradicionalni    |   |
|               |prireditvi krajevnega značaja.    | 400 |
|               |                   | 250 |
|               |   Prireditve občinskega pomena   | 150 |
|               |Prireditev, ki predstavlja kulturno, | 80 |
|               |naravno dediščino in ljudske običaje |   |
|               |ter promovira Občino Puconci, je   |   |
|               |prireditev občinskega pomena:     |   |
|               |a) Organizacija prireditve, ki traja |   |
|               |več kot 1 dan do 3 dni.        |   |
|               |b) Organizacija prireditve, ki traja |   |
|               |1 dan.                |   |
|               |c) Organizacija prireditve, ki traja |   |
|               |do 5 ur.               |   |
|               |d) Sodelovanje na prireditvi     |   |
|               |občinskega pomena.          |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|4. Projekti          |1. Projekti v zvezi z urejanjem    |   |
|               |javnih površin (nasadi, klopi,    |do 200|
|               |usmerjevalne table), največ do 50%  |   |
|               |vloženih sredstev.          | 500 |
|               |2. Organizacija muzejske dejavnosti  | 20 |
|               |in ureditev muzejske zbirke      | 100 |
|               |(etnološka zapuščina).        |   |
|               |3. Vzdrževanje in dopolnjevanje    |   |
|               |muzejske zbirke.           |   |
|               |4. Ostali projekti povezani s     |   |
|               |turizmom.               |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|5. Sodelovanje v projektih  |1. Promocijske predstavitve.     | 50 |
|Zveze TKD Puconci       |2. Sodelovanje na kulturnih      | 50 |
|               |prireditvah.             | 30 |
|               |3. Sodelovanje na prireditvah drugih | 70 |
|               |izvajalcev.              |   |
|               |4. Predstavitev izven občine (tudi v |   |
|               |tujini).               |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |1. Informacijska tabla velikosti do  |   |
|6. Informacijske table    |2,5 m2.                | 300 |
|krajevnega značaja      |2. Informacijska tabla velikosti nad | 400 |
|               |2,5 m2.                | 20 |
|               |3. Vzdrževanje tabel, za eno leto.  |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|7. Promocijski materiali   |1. Brošura o kraju – več listna,   | 500 |
|               |dimenzije 10 X 21 cm.         |   |
|               |2. Zgibanka o kraju – format A3 ali  | 200 |
|               |manj, zgiban             | 100 |
|               |(format A4 ali 10 X 21 cm).      |   |
|               |3. Razglednica.            | 500 |
|               |4. Skupna predstavitev društev v   | 80 |
|               |okviru Zveze KTD Puconci (brošura,  |   |
|               |spletna postavitev).         |   |
|               |5. Drugi materiali (zgoščenke).    |   |
|               |Opomba: Na vseh predstavitvenih    |   |
|               |materialih društev je obvezen znak in |   |
|               |logotip Zveze KTD Puconci in Občine  |   |
|               |Puconci.               |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|8. Izobraževanje       |1. Organiziranje strokovne      | 100 |
|               |ekskurzije.              | 80 |
|               |2. Organiziranje delavnice, tečaja.  |   |
|               |3. Udeležba na seminarju, delavnici  | 10 |
|               |drugih izvajalcev, za enega      |   |
|               |udeleženca.              |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|               |                   |   |
|9. Ostalo – jubileji, nagrade |1. Za 10 let – 20.000 SIT.      |   |
|               |2. Za 20 let – 30.000 SIT.      |   |
|               |3. Za 25 let – 50.000 SIT.      |   |
|               |4. Za vsakih nadaljnjih 5 let 5.000  |   |
|               |SIT.                 |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
|10. Financiranje       |Novoustanovljenemu društvu, ki ne   |   |
|novoustanovljenih društev   |izpolnjuje pogoja o delovanju iz 4.  | 100 |
|               |člena, za prvo leto.         |   |
|               |                   |   |
+------------------------------+--------------------------------------+------+
Opombe:
1. Vrednost točke se vsako leto določi potem, ko so ovrednoteni programi posameznih društev.
2. Tradicionalna prireditev je tista, ki je bila izvedena že vsaj 2-krat pod istim imenom in s podobno vsebino.
17. člen
Pogoji in merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
18. člen
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti programov in projektov. Vrednost posameznih programov in projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
19. člen
V sistemu financiranja je potrebno upoštevati posebne primere, kot so:
– podvajanje financiranja istega programa iz proračunskega vira po dveh poteh (turizem, kultura) – program financiran samo iz ene postavke (s postavke turizma),
– financiranje kulturnih dejavnosti v drugih društvih (gasilsko društvo, upokojensko društvo), ki po svoji naravi ne spadajo v to področje – program, financiran samo iz ene postavke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
20. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.
Občina Puconci lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Izvajalci so dolžni do 31.12. tekočega leta oddati letno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Sprotna poročila o izvedbi in letno poročilo oddajo družbi Naša vas d.o.o.
21. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila izvajalcev do dneva vračila sredstev v primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu ali pozivu občine.
V. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
23. člen
Razpis za financiranje oziroma sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci za leto 2005 se objavi po sprejetju tega pravilnika na seji Občinskega sveta občine Puconci.
24. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo za programe, izvedene v času od 1. 1. 2005.
Puconci, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost