Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2869. Program priprave občinskega lokacijskega načrta "STUDENCI" – območje stanovanjske gradnje, stran 6751.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list Republike Slovenije, št. 86/04) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je župan Občine Prevalje dr. Matic Tasič dne 22. 6. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta "STUDENCI" – območje stanovanjske gradnje
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
(1) Občina Prevalje je v letu 2004 sprejela »Spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986 – 2000«.
(2) V skladu s prostorskimi usmeritvami Občine Prevalje in potrebami pobudnikov je nosilna načelna usmeritev glede nadaljnje urbanizacije dograjevanje in zaokrožanje obstoječih urbanih struktur/naselij s čim racionalnejšim poseganjem na nove površine.
(3) Novi posegi bodo vsestransko pretehtani in strokovno utemeljeni ter podrejeni racionalni rabi prostora, s ciljem smotrne rabe celotnega prostora in varovanja kulturne krajine.
(4) Z lokacijskimi načrti (LN) bomo urejali dele ureditvenih območij naselij, na katerih načrtujemo kompleksno gradnjo (stanovanj, industrije, objektov družbenega standarda…) ter naselja, kjer gradnja ni kompleksna, dopolnilno gradnjo, območja rekreacijskih dejavnosti, gramoznic, odlagališč, območij za rekreacijo in šport v naravnem okolju ter načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb.
(5) Kot pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OLN) se uporablja Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03-popr.).
(6) Območje je pretežna ravnina na skrajnem severo-zahodnem delu zazidave Gonje II in je po ukinitvi zazidalnega načrta Gonje II predvideno za celovito stanovanjsko zazidavo tako, da ambientalno zaključi severni rob pozidave proti železniški progi. Zaradi ugodnega reliefa (ježa/brežino) omogoča umestitev zazidave brez posegov v grajeno strukturo obeh zazidav Gonje ob hkratnem izkoristku bližnjeležečih obstoječih komunalnih vodov in naprav. Dovoz zahteva korekturo uvoza JVVZ »Vrtec Prevalje-Spodnji kraj« in preureditev JV dela vstopa v le-tega (amfiteater in igralne površine).
2. Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN je prostorska ureditev območja "Studenci", ki bo obsegala gradnjo več eno-družinskih stanovanjskih stavb (CC.Si_11100) na zemljiščih parc. št. 40/1, 41/1 in 51/1, (vsa) k.o. Farna vas.
(2) Programska izhodišča za izdelavo OLN so določena v prostorski dokumentaciji »Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 83/01 in 64/04)«.
3. Okvirno ureditveno območje
(1) Ureditveno območje OLN obsega severni vzhodni del naselja Prevalje-Gonje na vmesnem pasu med železniško progo na severni strani, območjem vrtca Spodnji kraj na zahodni strani in naseljem Gonje II. na južni strani in sicer zemljišča parc. št. 40/1, 41/1 in 51/1; (vsa) K.O. Farna vas na uradno stanje v zemljiškem katastru in zarisu v DKN na dan 8. 6. 05.
(2) Območje obdelave obsega velikost ca. 0,65 ha.
(3) Neposredno vplivno območje za potrebe izvedbe dovoznice obsega zemljišča parc.št. 39/1, 39/2, 39/3, 39/10 in 39/15 (vsa) k.o.Farna vas.
(4) Dne 22. 6. 2005 je občina Prevalje (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 izvedla prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja (»Koroški radio« – Slovenj Gradec in dnevnik »Večer« – Maribor). S to objavo so bili obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v 4. točki tega programa priprave in lastniki zadevnih zemljišč.
(5) Na prostorski konferenci ni bilo podanih pogojev ali usmeritev s strani nosilcev urejanja prostora.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN:
(1) Pripravljavec OLN je Občina Prevalje, Trg 2a, SI 2391 Prevalje.
(2) Pobudnik OLN je SGP KOGRAD IGEM d.d., Selovec 83, Si 2383 Šentjanž pri Dravogradu.
(3) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k drugemu dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– RS - Ministrstvo za zdravje/Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, Dravograd
– RS - Ministrstvo za obrambo/Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
– Elektro Celje, d.d., področje Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
– RS - Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Maribor
– RS - Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Maribor
– RS - Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
– RS - Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor
– Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.,Ravne na Koroškem
– Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem
– Občina Prevalje, Prevalje
(4) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti pogoje in smernice drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
(5) Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
(6) V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004 (Uradni list RS, št. 64/04);
– Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004 (Uradni list RS, št. 79/04);
– »Projektno nalogo za izdelavo občinskega lokacijskega načrta«, ki jo je izdelala Občina Prevalje pod št. 35104-0001-PNPA-PP1/2005-10, z dne 13. 1. 2005;
– »Urbanistično-krajinska izhodišča/zahteve prostorske zakonodaje Republike Slovenije in prostorskih aktov občine Prevalje za ureditev območja »«Studenci«(prostor med Vrtcem Spodnji kraj, železniško progo in zazidavo Gonje II)«, Občina Prevalje-gradivo za sejo občinskega sveta, dne 26. 10. 2004;
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) V postopku priprave lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– podatke zemljiškega katastra in katastra stavb;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti pogoje in smernice drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
(3) Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
(4) V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
(5) Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
(6) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana zemljišča izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02) in ga izbere naročnik.
(7) Podlaga za oblikovanje OLN predstavlja »Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Uradni list Republike Slovenije, št. 86-3856/2004«, še zlasti pa je potrebno upoštevati:
– tretji odstavek 15. člena istega pravilnika tako, da je besedilo pripravljeno za neposredno vgraditev v sistem GIS Občine Prevalje ter
– drugi odstavek 17. člena istega pravilnika tako, da so risne priloge pripravljene za neposredno vgraditev v sistem GIS Občine Prevalje.
(8) Vse strokovne odločitve morajo biti skladne z določili 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04):
a) V skladu z zadevnim členom je bila s strani RS-Ministrstvo za okolje in prostor (Dunajska c. 48, SI 1000 Ljubljana) izdana Odločba št. 354-09-145/2005, z dne 3. 5. 2005, katera opredeljuje, da za nameravani OLN na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave-OE Maribor (št. 4-III-424/02-O-05/MV, z dne 18. 4. 2005) NI POTREBNO izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage v obliki, kot jih določa Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 17/85).
8. Rok za pripravo
Postopek priprave, obravnave in sprejema OLN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
(1) Pridobitev smernic za načrtovanje 0LN:
(a) Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:2500 s tehničnim poročilom) v 10 dneh po sprejemu programa priprave.
(b) Izbrani načrtovalec po pooblastilu naročnika pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 3. točke tega programa priprave, ki jih podajo v 30 dneh po sprejemu vloge oziroma v skladu z določili specialnih zakonov.
(c) Načrtovalec OLN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 5 dneh po prejemu vseh smernic.
(2) Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta:
(a) Naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz 4. točke tega programa.
(b) Načrtovalec izdela predlog OLN v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
(3) Druga prostorska konferenca:
(a) Župan skliče drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo OLN.
(4) Javna razgrnitev in javna obravnava:
(a) Župan Občine Prevalje s sklepom javno razgrne predlog OLN za minimalno 30 dni. Javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki na obravnavanem območju.
(b) Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta. Občina Prevalje v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
(5) Obravnava pripomb in priprava stališč do pripomb:
(a) Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
(b) Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 10 dni po prejemu vseh stališč. Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
(c) Župan potrdi stališča do pripomb.
(6) Priprava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta:
(a) Po javni razgrnitvi in sprejetju stališč do pripomb bo načrtovalec v roku 15 dni dopolnil prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve prostorskega akta.
(b) Prostorski akt bo posredoval pristojnim nosilcem urejanja prostora ter jih pozval, da v 30 dneh oziroma v skladu z določili specialnih zakonov podajo mnenje k drugemu dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
(7) Sprejem lokacijskega načrta:
(a) Župan občine Prevalje posreduje drugi dopolnjeni predlog OLN občinskemu svetu v sprejem.
(b) Po sprejetju se Odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
(1) Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev OLN, izdelavo projekta OLN, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov, objavljanjem z zakonom določenih postopkov v javnih glasilih, sredstvih obveščanja in uradnih listih ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pobudnik.
(2) Pobudnik bo v celoti financiral in opremil območje s potrebno komunalnimi vodi in infrastrukturo, ki bo zahtevana v smernicah in mnenjih nosilcev urejanja prostora.
(3) Pobudnik priprave OLN in pripravljavec lahko skleneta Urbanistično pogodbo v skladu z določili 76. člena ZUreP-1.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35104-0004/2005-10
Prevalje, dne 22. junija 2005.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost