Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2856. Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta, stran 6738.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00), na podlagi 118. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) ter na podlagi 104. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kozje (Uradni list RS, št. 93/99, 98/00) je Občinski svet Občine Kozje na 20. redni seji dne 16. 6. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Kozje
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Kozje (Uradni list RS, št. 93/99, 98/00) se členi v 5. točki VI. poglavja črtajo in nadomestijo z novimi členi:
»5. Postopek za sprejem proračuna
80. člen
Predlog proračuna občine župan predloži občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
Župan pošlje z gradivom članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon ter vabilo za sejo, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.
81. člen
Na seji občinskega sveta se opravi splošna razprava o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe.
Predlog proračuna je v javni razpravi 15 dni na sedežu občine.
Sklep o tem, da je predlog proračuna v javni razpravi, se objavi na krajevno običajen način.
82. člen
Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna v javno razpravo, mora župan v roku 7 dni predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in sklicati sejo občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma pojasni, v čem so bistvene spremembe novega predloga glede na prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna v javno obravnavo, župan posreduje skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet, predlog proračuna v javno razpravo.
83. člen
V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
84. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga z gradivom posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj z vabilom za sejo, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog proračuna.
Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
85. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave je sprejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za drugo obravnavo in katerih ni upošteval ter utemeljitve, zakaj jih ni.
Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je sprejel in katere je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo svoj amandma.
Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti določno, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po vrstnem redu vložitve.
86. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot o celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah, ali sodnih in drugih odločbah ali bi sprejeti amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji, župan določi rok, ko se bo seja nadaljevala.
Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če je predlog sprejet, glasuje še o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
87. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna obravnava občinski svet in o njem odloča po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki lahko traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
Sklep o začasnem financiranju obravnava občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.
88. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kozje, dne 16. junija 2005.
Št 06202-0001/2005-20/05
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost