Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2853. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Kamnik, stran 6731.

Na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 59. člena Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04), 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 24. seji dne 22. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se urejajo smernice za projektiranje in gradnjo javne kanalizacije, tehnični normativi za priključevanje na javno kanalizacijo, način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne kanalizacije, soglasij za gradnjo kanalizacije in za priključitev nanjo.
Ta pravilnik je obvezen za vse udeležence pri projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju, upravnem postopku za upravljavca in za uporabnike javne kanalizacije.
2. člen
Posamezni izrazi in pojmi, uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot je to opredeljeno v odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04).
3. člen
Javna kanalizacija obsega:
– zbirne kanale z revizijskimi jaški,
– mrežo sekundarnih kanalov z revizijskimi jaški in požiralniki,
– peskolove, lovilce olj in maščob na javnih površinah,
– razbremenilnike visokih voda,
– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in padavinske vode,
– male komunalne čistilne naprave,
– druge objekte in naprave, ki so potrebni za normalno obratovanje javnega kanalizacijskega sistema.
4. člen
Notranja kanalizacija obsega:
– vertikalno in horizontalno kanalizacijo v stavbi,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje, nevtralizacijo in čiščenje odpadnih voda posameznega uporabnika,
– spojni kanal, kontrolni jašek na spojnem kanalu,
– čistilna naprava za predčiščenje,
– dvoriščna kanalizacija,
– interna čistilna naprava industrijskih objektov in delavnic,
– kanalizacijski priključek od zbirnega jaška do iztoka v javno kanalizacijo.
Objekti in naprave so last oziroma osnovno sredstvo uporabnika, ki z njim upravlja in razpolaga ter jih vzdržuje.
Notranja kanalizacija so objekti in naprave, ki služijo za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda samo enemu uporabniku in so priključeni na javno kanalizacijo, ali se praznijo s cisterno.
Notranja kanalizacija je praviloma priključena na javno kanalizacijo po spojnem kanalu v najbližji revizijski jašek ali direktno.
V predelih, kjer sta zgrajena ločena kanalizacijska sistema za zbiranje komunalnih in padavinskih voda, mora biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po ločenem spojnem kanalu v javno kanalizacijo za odvajanje samih padavinskih voda.
5. člen
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– hišna kanalizacija je kanalizacija v stavbi,
– spojni kanal je kanal od stavbe do priključka na javno kanalizacijo,
– priključek je mesto priključitve spojnega kanala na javno kanalizacijo,
– kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve pretokov in jemanje vzorcev,
– kanal je cevovod za odpadno vodo,
– revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji za opravljanje nadzora vzdrževalnih del,
– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku,
– kaskada je prelivna stopnica v kanalu,
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinskih voda,
– razbremenilnik je jašek za regulacijo vtoka padavinskih voda v javno kanalizacijo,
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadnih voda,
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadnih voda,
– čistilna naprava, je objekt za primarno, sekundarno in terciarno čiščenje odpadnih voda,
– čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih voda popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameščena praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.
II. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADITEV JAVNE KANALIZACIJE
6. člen
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljujejo veljavni standardi in smernice, ki jih določi izvajalec javne službe.
Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije.
7. člen
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo ustrezne cevi, ki ustrezajo tehničnim predpisom in veljavnim standardom ter morajo biti vodotesne, med katere spadajo naslednje vrste cevi:
– jeklene,
– betonske brez azbestnih vlaken,
– specialne betonske s tesnilom,
– plastične,
– keramične.
V primeru, da se kanal betonira na mestu ali montira iz elementov, morajo biti stene takega kanala zglajene do črnega sijaja.
8. člen
Najmanjši dovoljeni profil javne kanalizacije je Ф 200 mm, najmanjši dovoljeni profil spojnega kanala pa Ф 150 mm.
Ф
9. člen
Najmanjši dovoljeni padec kanala javne kanalizacije se določi tako, da hitrost pretoka v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s. Največji dovoljeni padec kanala javne kanalizacije je 6%.
10. člen
Kadar zaradi terenskih razmer ne bi bilo mogoče zgraditi kanala z največjim dovoljenim padcem, se v revizijskem jašku zgradi kaskada. Kadar je razlika med priključnim in glavnim kanalom večja od 1 m, se mora zgraditi podslapje dimenzionirano na sušni pretok. Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega jaška z vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.
11. člen
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na posteljico iz ustreznega materiala debeline najmanj 10 cm.
Cevi za kanale javne kanalizacije ali spojni kanal se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na podlagi statičnega računa.
12. člen
Na kanalu morajo biti revizijski jaški za potrebe vzdrževanja. Največja dovoljena razdalja med jaški je enaka stokratnemu premeru cevi. Revizijski jašek se mora zgraditi na vseh mestih spremembe smeri, profila ali padca kanala.
Revizijski jašek se zgradi iz montažnih elementov ali zabetonira na mestu samem iz vodotesnega betona. Tlorisna dimenzija jaška na kanalu javne kanalizacije je najmanj 80 x 80 cm ali Ø 80 cm, na spojnem kanalu pa najmanj 60 x 60 cm ali Ø 60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, zgrajenih na voznih površinah mora biti najmanj 15 t, na ostalih površinah pa najmanj 5 t. Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne sme biti perforiran.
13. člen
Na spojnem kanalu za odvod padavinskih voda z utrjenih površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov, ki mora biti dimenzioniran tako, da je največja hitrost pretoka skozi peskolov 0,2 m/s.
14. člen
Kjer obstaja možnost onesnaženja odpadnih voda z olji, maščobami (delavnice, garaže, pralne ploščadi, kuhinje, parkirišča…) mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen lovilec olj oziroma maščob.
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzrokov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna voda, ki bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim na čistilni napravi, mora biti zgrajena notranja kanalizacija tako, da je možno odvod v javno kanalizacijo trenutno zaustaviti.
15. člen
Izvajalec javne kanalizacije ni odgovoren za posledice nastale zaradi nepravilno izvedene notranje kanalizacije.
Izvajalec javne kanalizacije mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja ne pa tudi odvodnjavanje kletnih prostorov. Kletni prostori se odvodnjavajo preko hišnega črpališča.
V primeru nedovoljenega priključka na kanalizacijsko omrežje, izvajalec javne gospodarske službe po ugotovitvi nedovoljenega priključka o tem obvesti pristojno inšpekcijsko službo, ki je dolžna izdati ustrezno odločbo za ureditev stanja in izreči ustrezne sankcije.
16. člen
Komunalni vodi (telekomunikacijski ali električni vodi, drugi vodi, vodovod, toplovod, plinovod itd.), ki potekajo vzporedno s kanalom javne kanalizacije, morajo biti odmaknjeni v skladu s predpisi. Kadar tega ni mogoče zagotoviti, se odmik za vsak primer posebej dogovori z izvajalcem javne službe.
17. člen
Vsak novo zgrajeni javni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost. O preizkusu vodotesnosti se zapiše zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca javne službe in nadzorni organ investitorja.
18. člen
Gradbena dela pri gradnji javne kanalizacije lahko opravi le zato usposobljeni izvajalec, ki je registriran za tovrstne gradnje.
19. člen
Izvajalec gradnje javne kanalizacije ali spojnega kanala mora priglasiti gradnjo najmanj osem dni pred pričetkom izvajanja del izvajalcu javne službe.
20. člen
Izvajalec gradnje objektov in naprav javne kanalizacije mora v skladu s 25. členom odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04) predati zgrajene objekte in naprave v upravljanje izvajalcu javne službe, le-ta pa jih mora prevzeti v upravljanje in jih vnesti v kataster javne kanalizacije.
Ob predaji objektov in naprav javne kanalizacije mora predložiti izvajalcu javne službe:
– vso dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja graditve objektov,
– investicijsko dokumentacijo s podatki o vrednosti osnovnega sredstva,
– dokumentacijo s podatki o vgrajenem materialu ter predvideni življenjski dobi naprav in objektov,
– potrdila o vpisu služnosti v zemljiško knjigo za vsa zemljišča, na katerih se nahaja javna kanalizacija, razen tam kjer je lastnik zemljišča tudi investitor,
– vso ostalo dokumentacijo s podatki o številu priključkov, količini in kvaliteti odpadne vode, prispevnih površinah, dnevnih ter sezonskih konicah…
III. SOGLASJA
21. člen
Investitor, ki namerava graditi kakršnokoli stavbo ob javni kanalizaciji ali kdor namerava posegati v teren ob javni kanalizaciji, se mora ravnati v skladu s 14., 15. in 16. členom odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04).
Minimalni odmik od kanalizacijskega voda se določa za vsak primer posebej, saj je odvisen predvsem od globine kanalizacijskega voda in dostopnosti lokacije.
22. člen
Investitor ali lastnik stavbe, ki se namerava priključiti na javno kanalizacijo ali še ni priključen, pa je na njegovem območju javna kanalizacija že zgrajena, se mora ravnati v skladu z 22. členom odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04).
23. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali uporabnika, izvajalec javne službe izdaja soglasja, pogoje, smernice za načrtovanje in mnenja v skladu z določili zakona o graditvi objektov, zakona o urejanju prostora ali drugega veljavnega predpisa:
– k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– k prostorskim aktom,
– k projektnim pogojem,
– h gradbenemu in enotnemu gradbenemu dovoljenju,
– k začasnemu priključku,
– za posege v prostor, kjer poteka javna kanalizacija,
– za priključitev na javno kanalizacijo,
– ali v drugih primerih določenih s predpisi.
24. člen
Soglasje, pogoje, smernice za načrtovanje in mnenja izvajalec javne službe izda v roku predpisanim z veljavnim zakonom o graditvi objektov, zakonom o urejanju prostora ter v skladu s 15. in 16. členom odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04).
25. člen
V pogojih se zlasti podrobneje opredeli:
– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na javno kanalizacijo,
– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteva o ureditvi predčiščenja in izgradnji kontrolnega jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust v javno kanalizacijo,
– postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijo.
IV. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO
26. člen
Za priključitev stavbe in urejenih zunanjih površin na javno kanalizacijo mora uporabnik ob prijavi za priključitev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– mapno kopijo z vrisanim objektom, kot dokazilo, da se objekt nahaja na parceli na katero se nanaša gradbeno ali uporabno dovoljenje,
– ali gradbeno dovoljenje z vrisanim komunalnimi vodi,
– listino o lastništvu (ZK izpisek ali kupoprodajna pogodba …),
– potrdila o poravnanih finančnih obveznostih.
27. člen
Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali začasen.
Začasen priključek se izvede pri začasnih objektih (gradbišča, delovišča, javne prireditve, naravne in druge nesreče…).
V vseh ostalih primerih se zgradi stalen priključek.
Začasni priključek se ukine ob prenehanju potrebe. Stalni priključek se ukine samo v primeru rušitve stavbe.
Uporabnik mora zahtevo za odjavo priključka posredovati v pisni obliki izvajalcu javne službe. Prekinitev priključka izvede izključno upravljalec javne kanalizacije na stroške uporabnika.
28. člen
Za vsako stavbo ali sklop stavb na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo.
29. člen
Smatra se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne službe opravi pregled spojnega kanala in priključka ter ugotovi ustreznost izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu prijave.
V primeru, da spojni kanal ni zgrajen v skladu z izdanim soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev odloži, dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.
30. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v javno kanalizacijo. Na trasi javne kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje.
Prav tako ni dovoljeno posegati v notranjo kanalizacijo drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijo.
31. člen
Spremembe dimenzije priključka, trase, merilnega mesta in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način kot, da gre za nov priključek na javno kanalizacijo.
32. člen
Uporabniki iz 43. člena odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04) morajo zagotoviti predčiščenje tehnološke vode in zgraditi kontrolni jašek, za katerega si morajo pred projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.
33. člen
Uporabniki, ki zbirajo odpadne vode v greznicah, se morajo ravnati v skladu z 38. členom odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04).
V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE LAHKO ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO
34. člen
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati samo take odpadne vode, ki ne vplivajo škodljivo na naprave za odvod in čiščenje odpadnih voda in na njihovo delovanje.
Poleg tega morajo odpadne vode ustrezati zahtevam uredbe o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96 in 21/03) in uredb o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav za posamezne panoge ali dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/96 in 10/99) ter zahtevam tega pravilnika.
35. člen
Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo sme vsebovati škodljive in nevarne snovi v mejnih koncentracijah, ki jih predpisuje veljavna uredba o emisijah snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.
36. člen
Za doseganje mejnih vrednosti parametrov odpadne vode se odpadna voda ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.
37. člen
Odpadne vode iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo dezinficirane.
38. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati odpadne vode in odlagati odpadkov, ki jih navaja 42. člen odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04).
39. člen
Lastnik ali upravljavec urejenih površin, iz katerih se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in je onesnažena z usedljivimi ali plavajočimi snovmi, mora tako vodo pred iztekom v javno kanalizacijo mehansko očistiti.
40. člen
Tehnološke odpadne vode pri katerih dejanski parametri presegajo mejne vrednosti parametrov odpadne vode za iztok v javno kanalizacijo, morajo biti pred iztokom v javno kanalizacijo nevtralizirane ali prečiščene na dovoljeno obremenitev.
41. člen
Za vtoke, ki poškodujejo delovanja čistilne naprave, predvsem v biološkem reaktorju, se stroški, ki se ugotovijo pri sanaciji nastalega stanja zaračunajo direktno povzročitelju takšnega izpusta.
VI. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI ODPADNE VODE
42. člen
Lastnosti odpadnih voda se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode.
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v tehnološkem postopku proizvodnje ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev, morajo v skladu s predpisi redno izvajati preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih voda.
Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo zato pooblaščeni izvajalec.
43. člen
Vzorčenje se izvaja skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00 in 106/01).
44. člen
Na vsakem iztoku tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo mora biti zgrajen kontrolni jašek.
Izvajalcu javne službe kakor tudi pooblaščenemu izvajalcu monitoringa odpadne vode morajo uporabniki javne kanalizacije omogočiti neomejen dostop do kontrolnega jaška, v katerem se meri količina odpadne vode in se opravljajo odvzemi odpadne vode za analize.
45. člen
V primeru okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, kadar gre za tehnološko odpadno vodo, ki bi lahko povzročile izpust tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo, ki ne ustreza določbam tega pravilnika, se opravijo izredne analize.
Take analize se opravijo na stroške uporabnika javne kanalizacije.
V takih primerih se tudi takoj obvesti pristojno inšpekcijo.
VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA
IN NADZORA KANALIZACIJE
46. člen
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje in nadzor delovanja in uporabe javne kanalizacije.
O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanalizacije vodi izvajalec javne službe ustrezno evidenco.
47. člen
Pri vzdrževanju javne kanalizacije zagotavlja izvajalec javne službe naslednje:
– tekoči nadzor na objektih in napravah javne in notranje kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije,
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– sistematično in intervencijsko čiščenje greznic ali malih čistilnih naprav,
– intervencijsko čiščenje in vzdrževanje javne kanalizacije,
– intervencijsko čiščenje, vzdrževanje in popravila notranje kanalizacije na stroške uporabnika oziroma lastnika notranje kanalizacije, kadar je to potrebno zaradi zavarovanja normalnega delovanja javne kanalizacije ali varovanja okolja.
Za redno vzdrževanje javne kanalizacije mora izvajalec javne službe izdelati in sprejeti letni plan vzdrževanja ter izdelovati in pošiljati poročila o izvajanju javne službe v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode ter izvajati dela, določena v 50. členu odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04).
48. člen
Upravljavec javne kanalizacije mora na celotni kanalizaciji enkrat letno izvesti ali omogočiti izvedbo deratizacije v skladu s predpisi o deratizaciji.
49. člen
Izvajalec javne službe mora za objekte in naprave javne kanalizacije voditi kataster komunalnih naprav skladno s predpisi o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav.
50. člen
Ne glede na predpise iz prejšnjega člena tega pravilnika izvajalec javne službe za operativne potrebe vzdrževanja vodi katastrsko evidenco v sledečem obsegu:
– pisni del, ki vsebuje popisni list v katerem se nahajajo in ažurno dopolnjujejo številčni podatki (inventarna številka, naziv in nahajališče, nabavna vrednost objekta, naprave, profil, vrsta cevi, starost…) po letih. Popisni list se vodi za vsak kanalizacijski sistem ločeno,
– grafični del v digitalni obliki, ki vsebuje traso, lego, dolžino, globino ter profil cevovoda, objekta.
51. člen
Vzdrževanje katastra kanalizacije temelji na prijavah o spremembah na kanalizaciji. Prijava o spremembi kanalizacijskega voda je pisno obvestilo, ki vsebuje podatke o kraju spremembe in kratek opis spremembe na kanalu.
52. člen
Po prejemu prijave o spremembi na kanalizaciji mora kataster takoj poskrbeti za eventualno potrebno izmero na terenu in vnos spremembe v katastrsko evidenco.
53. člen
Izvajalec javne službe prejme od investitorja ob predaji v upravljanje objektov in naprav javne kanalizacije geodetski posnetek, izdelan s strani pooblaščene institucije.
54. člen
Izvajalec javne službe vodi tudi posebno evidenco o greznicah ali malih čistilnih napravah, zlasti lastništvo, lokacijo, velikost greznice ali male čistilne naprave, vrsto gradnje ter druge podatke pomembne za kontrolo vod nad greznicami ali malimi čistilnimi napravami.
Podatke o praznjenju greznice mora voditi operativna služba, ki izvaja praznjenje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Uporabniki javne kanalizacije, morajo ob priključitvi svoj priključek na javno kanalizacijo ali individualno greznico v skladu z Odlokom o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04) prijaviti v evidenco in kataster uporabnikov pri upravljalcu.
56. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-3/05
Kamnik, dne 23. junija 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost