Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2850. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kamnik, stran 6730.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03 – odločba US) ter 16. člena in 1. odstavka 100. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 22. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o financiranju krajevnih skupnosti
v Občini Kamnik
1. člen
Ta odlok ureja način zagotavljanja in razdelitve sredstev za delovanje krajevnih skupnosti v občini Kamnik.
Naloge, ki jih opravljajo krajevne skupnosti kot ožji deli občine, določa Statut Občine Kamnik.
2. člen
Za delovanje krajevnih skupnosti se v proračunu Občine Kamnik letno zagotovi najmanj 0,6% sredstev primerne porabe.
Dejanski obseg sredstev za delovanje krajevnih skupnosti se za tekoče proračunsko leto določi ob sprejemu proračuna.
Krajevne skupnosti lahko za svoje delovanje pridobivajo finančna sredstva tudi na druge načine, določene z zakonom ali občinskim odlokom.
3. člen
Za razdelitev sredstev za delovanje krajevnih skupnosti iz občinskega proračuna, se uporabljajo naslednji kriteriji:
– opravljanja s statutom določenih nalog (50% sredstev);
– število prebivalcev krajevne skupnosti (30% sredstev);
– materialni pogoji za delo organov krajevne skupnosti (20% sredstev).
4. člen
Sredstva po kriteriju »opravljanja s statutom določenih nalog« pripadajo v enakem obsegu vsem krajevnim skupnostim.
Sredstva po kriteriju »število prebivalcev krajevne skupnosti« pripada posamezni krajevni skupnosti glede na delež, ki ga ima v odnosu na celokupno prebivalstvo občine.
Sredstva po kriteriju »materialni pogoji za delo organov krajevne skupnosti« pripadajo v enakem obsegu vsem krajevnim skupnostim, razen tistim, ki uporabljajo za svoje delovanje prostore upravne stavbe Občine Kamnik.
5. člen
Skupen obseg sredstev, ki pripadajo posamezni krajevni skupnosti za njeno delovanje, se izračuna na podlagi seštevka sredstev, določenih z vsemi tremi opredeljenimi kriteriji.
Pri izračunu deleža posamezne krajevne skupnosti po kriteriju števila prebivalcev se uporabijo zadnje razpoložljivi statistični podatki v letu pred proračunskim letom, za katerega se določi obseg sredstev za delovanje krajevnih skupnosti.
6. člen
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se nakazujejo na njihove račune po trimesečjih.
Ob zaključku posameznega proračunskega leta so krajevne skupnosti dolžne posredovati poročilo o porabi sredstev oddelku občinske uprave, pristojnemu za finance.
Neporabljena sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se lahko prenesejo v naslednje proračunsko leto.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 41401-112/2004
Kamnik, dne 22. junija 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost