Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2841. Pravilnik o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv, stran 6709.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58, z vsemi spremembami) in Direktivo Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L št. 121 z dne 11. 5. 1999, str. 13, z vsemi spremembami), določa z namenom, da se zaradi zmanjšanja škodljivih učinkov na okolje in zdravje ljudi zmanjša emisija snovi v zrak zaradi rabe tekočih goriv:
– vrste tekočih goriv, za katere se uporabljajo določbe tega pravilnika,
– vsebnost žvepla v tekočih gorivih,
– tehnične specifikacije tekočih goriv, določene na podlagi zahtev varstva okolja in zdravja ljudi, izražene kot fizikalno kemijske lastnosti tekočih goriv za pogon vozil z motorji na električni in prisilni vžig,
– monitoring fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv in
– nadzor nad izvajanjem tega pravilnika.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. dajanje na trg je dobava tekočih goriv odplačno ali brezplačno končnemu porabniku z namenom, da ta tekoča goriva uporabi;
2. distributer tekočih goriv (v nadaljnjem besedilu: distributer) je pravna ali fizična oseba, ki daje tekoča goriva na trg kot proizvajalec tekočih goriv, uvoznik tekočih goriv iz tretjih držav ali pridobitelj tekočih goriv v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU). Za distributerja se šteje tudi uvoznik, pridobitelj ali proizvajalec tekočih goriv, če je sam končni uporabnik uvoženih, pridobljenih oziroma proizvedenih tekočih goriv;
3. fizikalno kemijske lastnosti tekočih goriv so lastnosti tekočih goriv, ki ne povzročajo kritične obremenitve okolja, ocenjene na podlagi vrednotenja izpostavljenosti zaradi emisij ene ali več nevarnih snovi, in pri kateri na podlagi trenutnega vedenja o občutljivosti okolja ni zaznavnih škodljivih vplivov;
4. kurilna naprava je naprava iz predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz kurilnih naprav;
5. monitoring fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv (v nadaljnjem besedilu: monitoring kakovosti tekočih goriv) je monitoring emisij snovi v okolje zaradi rabe tekočih goriv, ki ga mora pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati kot povzročitelj onesnaževanja distributer. Monitoring kakovosti tekočih goriv se izvaja s sistematičnimi meritvami fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv;
6. kritična obremenitev je ocena izpostavljenosti glede na količino enega ali več onesnaževalcev, pod katero se v skladu z dognanji ne pojavljajo pomembni škodljivi učinki na določene občutljive elemente okolja.
3. člen
Tekoča goriva, za katera se uporabljajo določbe tega pravilnika, so:
1. motorni bencin je vsako hlapno mineralno olje, namenjeno uporabi za pogonsko sredstvo za vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem na prisilni vžig in je razvrščeno v tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49;
2. dizelsko gorivo je plinsko olje za pogon motornih vozil in je razvrščeno v tarifno oznako kombinirane nomenklature 2710 19 41.
3. plinsko olje je plinsko olje, ki je razvrščeno v tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 41 in 2710 19 45, za pogon necestnih motornih vozil ali traktorjev, ali gorivo, ki se glede na meje destilacije uvršča v razred srednjih destilatov, namenjenih uporabi kot gorivo, in pri katerem vsaj 85% prostornine vključno z izgubami destilira do 350 °C, izmerjeno po metodi iz standarda SIST EN ISO 3405. Za plinsko olje se šteje tudi plinsko olje, ki je namenjeno uporabi kot gorivo za ogrevanje, in sicer vse vrste ekstra lahkega kurilnega olja z dodatnim rdečim barvilom in markirnim indikatorjem;
4. kurilno olje je olje, ki je razvrščeno v tarifne oznake kombinirane nomenklature od 2710 19 51 do 2710 19 69 in 2710 19 99, ali olje, ki se glede na meje destilacije uvršča v razred težjih olj, namenjenih za gorivo in pri katerem manj kot 65% prostornine vključno z izgubami destilira do 250 °C, izmerjeno po metodi iz standarda SIST EN ISO 3405;
5. plinsko olje za plovila je plinsko olje, namenjeno uporabi v pomorstvu in ustreza značilnostim tekočega goriva iz 2. točke tega člena ali ima viskoznost ali gostoto v mejah viskoznosti ali gostote, določene za destilate, ki se uporabljajo v pomorstvu, v tabeli 1 standarda SIST ISO 8217.
4. člen
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za:
– tekoča goriva v pomorstvu, ki niso goriva iz 5. točke prejšnjega člena,
– tekoča goriva na ladjah, ki so na območje Republike Slovenije prispele iz tretjih držav, če se uporabljajo za pogon teh ladij,
– tekoča goriva, če se uporabljajo v procesnih napravah rafinerij;
– kurilna olja, če se uporabljajo v kurilnih napravah v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak iz kurilnih naprav, če z zgorevanjem kurilnih olj ni presežena mejna vrednost emisije za žveplov dioksid, določena v teh predpisih,
– kurilna olja, če se uporabljajo kot gorivo v sežigalnicah odpadkov, rafinerijah ali industrijskih napravah, za katere se ne uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo emisije snovi v zrak iz kurilnih naprav, če koncentracija žveplovega dioksida v odpadnih plinih ne presega mejne vrednosti, določene v predpisu, ki ureja emisije snovi v zrak iz teh naprav.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora distributer za dajanje na trg kurilnih olj iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). V vlogi mora distributer navesti končnega porabnika kurilnih olj in priložiti strokovno oceno o dopustni vsebnosti žvepla v kurilnem olju.
(3) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če ima končni uporabnik za obratovanje naprave, v kateri zgorevajo kurilna olja, okoljevarstveno dovoljenje, in če iz strokovne ocene o dopustni vsebnosti žvepla izhaja, da so izpolnjeni pogoji iz četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(4) Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka lahko izdela oseba, pooblaščena za izvajanje prvih meritev in emisijskega monitoringa po predpisu, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje.
II. FIZIKALNO KEMIJSKE LASTNOSTI TEKOČIH GORIV
5. člen
(1) Fizikalno kemijske lastnosti tekočih goriv so določene v naslednjih tabelah priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika:
– v tabeli A-2 za motorni bencin,
– v tabeli B-2 za dizelsko gorivo,
– v tabela C-1 za plinsko, ekstra lahko in kurilno olje za obdobje do 31. decembra 2007,
– v tabeli C-2 za plinsko, ekstra lahko in kurilno olje za obdobje od 1. januarja 2008 dalje,
– v tabeli D za kurilno olje,
– v tabeli E-1 za plinsko olje za plovila za obdobje do 31. decembra 2007 in
– v tabeli E-2 za plinsko olje za plovila za obdobje od 1. januarja 2008 dalje.
(2) Ne glede na vrednosti iz tabele A-2 in B-2 priloge 1 tega pravilnika vsebnost žvepla v motornem bencinu in dizelskem gorivu od 1. januarja 2009 dalje ne sme presegati 10 mg/kg.
III. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA
6. člen
(1) Distributer mora zagotoviti, da lastnosti tekočega goriva, ki ga daje v posameznem obdobju iz prejšnjega člena na trg, ustrezajo fizikalno kemijskim lastnostim, ki so za ta obdobja določena v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora distributer tekočih goriv v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2008 dati na trg tudi gorivo z vsebnostjo žvepla pod 10 mg/kg, in to glede na porabo goriv enakomerno po celotnem ozemlju Republike Slovenije.
(3) Distributer tekočih goriv mora najmanj 6 mesecev pred začetkom dajanja goriva z vsebnostjo žvepla pod 10 mg/kg na trg posredovati ministrstvu in Ministrstvu za gospodarstvo program uvajanja goriva na trg, iz katerega je razviden način izpolnjevanja obveznosti distributerja iz prejšnjega odstavka.
(4) Program uvajanja iz prejšnjega odstavka mora potrditi ministrstvo.
(5) O ukrepih uvajanja tekočega goriva z vsebnostjo žvepla pod 10 mg/kg obvešča ministrstvo Evropsko komisijo.
IV. MONITORING KAKOVOSTI TEKOČIH GORIV
7. člen
(1) Distributer mora zagotoviti izvajanje monitoringa kakovosti tekočih goriv za vsa tekoča goriva, ki jih daje na trg.
(2) Monitoring kakovosti tekočih goriv se izvaja po programu monitoringa kakovosti tekočih goriv (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa).
(3) Merila za določanje obsega in načina izvajanja programa monitoringa so določena v 1. delu priloge 2, obseg merjenja fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv v 2. delu priloge 2 in postopek vzorčenja tekočih goriv v 3. delu priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(1) Meritve fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv se v okviru monitoringa kakovosti tekočih goriv izvajajo po metodah iz zadnje veljavne izdaje standardov, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Standardi iz prejšnjega odstavka so na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, drugi standardi za preskusne metode pa pri ministrstvu.
(3) Če se pri ugotavljanju fizikalno kemijskih lastnosti uporabljajo metode, različne od tistih, ki so določene v prilogi 3 tega pravilnika, se mora za njih zagotoviti validacija ali sprejemljiva sledljivost skladno s standardom SIST EN ISO 17025.
9. člen
(1) Izvajanje programa monitoringa lahko opravljajo osebe, ki za izvajanje monitoringa kakovosti tekočih goriv pridobijo pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec programa monitoringa), če jim za posamezno leto izvajanja monitoringa kakovosti tekočih goriv ministrstvo potrdi program monitoringa.
(2) Izvajalec programa monitoringa mora predložiti ministrstvu program monitoringa za prihodnje leto v potrditev najkasneje do 31. oktobra tekočega leta.
10. člen
(1) Pooblastilo iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridobi pravna oseba, če:
– ni povezana s proizvajanjem, uvažanjem ali dajanjem tekočih goriv na trg ali vključena v druge s tem povezane dejavnosti, kar velja tudi za njene zaposlene, odgovorne za izvajanje programa monitoringa,
– je usposobljena izvajati program monitoringa na najvišji ravni strokovne usposobljenosti in tehničnega znanja ter ne sme biti pod vplivom pritiskov ali spodbud s strani oseb ali skupin oseb, ki imajo interes za določen rezultat monitoringa kakovosti tekočih goriv, plača zaposlenih pri njej pa ne sme biti odvisna od obsega ali rezultata monitoringa kakovosti tekočih goriv,
– izpolnjuje zahteve za izvajanje kontrole naftnih derivatov, kar lahko izkazuje z akreditacijsko listino za kontrolne organe brez omejitve ali z omejitvijo,
– ima za podizvajalce le laboratorije, ki izpolnjujejo zahteve za izvajanje preskusov, enakovredne tistim, navedenim v SIST ISO/IEC 17025 za izvajanje preskusov po metodah iz 8. člena tega pravilnika,
– laboratorij, s katerim ima za meritve fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv sklenjeno pogodbo, izpolnjuje pogoje iz prejšnje alinee in v obdobju izvajanja programa monitoringa s sodelovanjem na mednarodnem medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv ali s sodelovanjem na medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju, ki ga za namen uveljavitve delovanja po tem pravilniku organizira ministrstvo, izkazuje usposobljenost za izvajanje preskusov po metodah iz 8. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec programa monitoringa in zaposleni pri njem morajo varovati poslovne skrivnosti glede vseh informacij, ki so bile pridobljene med izvajanjem monitoringa kakovosti tekočih goriv.
11. člen
(1) Pooblastilo iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika se izda za obdobje štirih let.
(2) Veljavnost pooblastila iz prejšnjega odstavka se lahko na podlagi vloge izvajalca programa monitoringa podaljša za obdobje štirih let.
12. člen
(1) Vsa vprašanja glede izvajanja monitoringa kakovosti tekočih goriv v skladu z zahtevami iz tega pravilnika uredita distributer in izvajalec programa monitoringa s pisno pogodbo.
(2) Stroške izvajanja programa monitoringa nosijo distributerji.
13. člen
(1) Izvajalec programa monitoringa mora distributerju najkasneje v 30 dneh od dneva vzorčenja tekočih goriv izdati poročilo o monitoringu kakovosti tekočih goriv na obrazcu iz 4. dela priloge 2 tega pravilnika.
(2) Tekoče gorivo ustreza zahtevam iz tega pravilnika, če iz poročila o monitoringu kakovosti tekočih goriv izhaja, da ima tekoče gorivo fizikalno kemijske lastnosti, ki ustrezajo lastnostim iz 5. člena tega pravilnika.
14. člen
(1) Izvajalec programa monitoringa poroča ministrstvu o izvedbi celotnega programa monitoringa do 31. marca tekočega leta za preteklo leto ter o vseh izvedenih meritvah monitoringa kakovosti tekočih goriv v obdobju enega meseca do 15. dne v mesecu za vsak pretekli mesec.
(2) Poročilo o izvedenih meritvah monitoringa kakovosti tekočih goriv v obdobju enega meseca mora izvajalec programa monitoringa posredovati ministrstvu v pisni in elektronski obliki za vsako gorivo posebej in vsebuje podatke o:
– datumu vzorčenja,
– distributerju tekočih goriv,
– kraju vzorčenja,
– rezultatih preskusov,
– izdanih poročilih o monitoringu kakovosti tekočih goriv in
– neskladjih z zahtevami iz tega pravilnika.
(3) Izvajalec programa monitoringa posreduje poročilo o izvedenih meritvah monitoringa kakovosti tekočih goriv v roku iz prvega odstavka tega člena tudi Ministrstvu za gospodarstvo.
(4) Ministrstvo posreduje poročilo o izvedenih meritvah monitoringa kakovosti tekočih goriv v preteklem letu Evropski komisiji najkasneje do 30. junija v tekočem letu.
15. člen
Če izvajalec programa monitoringa ugotovi neskladnost kakovosti tekočih goriv z zahtevami iz tega pravilnika, obvesti o tem ministrstvo. K obvestilu mora priložiti:
– zapisnik o vzorčenju, iz katerega mora biti razvidna oznaka vzorca zaradi sledljivosti vzorca do laboratorija, in
– poročilo o monitoringu kakovosti tekočih goriv, iz katerega je razvidna neskladnost z zahtevami iz tega pravilnika.
V. IZJEMA
16. člen
(1) Minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister), lahko za obdobje največ šestih mesecev dovoli na podlagi vloge distributerja dajanje na trg določenih količin tekočih goriv, ki ne ustrezajo zahtevam iz tega pravilnika glede ene ali več fizikalno kemijskih lastnosti, če:
– na svetovnem trgu ni možno pravočasno dobiti tekočih goriv, ki bi ustrezala zahtevam iz tega pravilnika in bi zato lahko nastale motnje v oskrbi s tekočimi gorivi na domačem trgu, ali
– gre za tekoča goriva iz državnih blagovnih rezerv.
(2) Minister izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da dajanje na trg določenih količin tekočih goriv, ki ne ustrezajo zahtevam iz tega pravilnika glede ene ali več fizikalno kemijskih lastnosti, odobri Evropska komisija ter da v primeru, če država članica EU predloži odločitev Evropske komisije Svetu EU, Svet EU v enem mesecu od predložitve ne sprejme drugačne odločitve.
VI. DAJANJE TEKOČIH GORIV NA TRG
17. člen
(1) Distributer mora pred dajanjem tekočih goriv na trg zagotoviti, da:
– ima za tekoča goriva dokazila, da njihove fizikalno kemijske lastnosti ustrezajo zahtevam iz tega pravilnika, in
– ima sklenjeno pogodbo z izvajalcem programa monitoringa.
(2) Za dokazilo o ustreznosti fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv se šteje poročilo o monitoringu kakovosti tekočih goriv, ki ni starejše od 12 mesecev in iz katerega je razvidno, da tekoče gorivo v zvezi s fizikalno kemijskimi lastnostmi izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika morajo obstoječi distributerji tekočih goriv najkasneje do 30. septembra 2005 posredovati ministrstvu program uvajanja goriv z največ 10 mg/kg žvepla, iz katerega je razviden način izpolnjevanja obveznosti distributerja iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
20. člen
(1) Do določitve izvajalcev programa monitoringa iz 9. člena tega pravilnika izvajajo monitoring kakovosti tekočih goriv po tem pravilniku strokovne organizacije, ki so pridobile za leto 2004 pooblastilo za ugotavljanje skladnosti tekočih goriv v skladu z določbami 9. člena Pravilnika o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 37/04).
(2) Monitoring kakovosti tekočih goriv se v letu 2005 izvaja v skladu s programom monitoringa, ki je bil za leto 2004 potrjen v skladu s Pravilnikom o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 37/04).
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 37/04).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-39/2005
Ljubljana, dne 10. maja 2005.
EVA 2005-2511-0093
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost