Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2838. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E), stran 6697.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2005.
Št. 001-22-50/05
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-E)
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 108/02, 34/03 in 79/03) se v 21. členu črtata besedi "in učila" v vseh sklonih.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 25. člena se v dvanajsti alinei črtata besedi "in učila".
3. člen
V 26. členu se v šesti alinei črtata besedi "in učila".
4. člen
Naslov poglavja "VII. Šolske uprave" ter 30., 31. in 32. člen se črtajo.
5. člen
Poglavje "XVIII. Kazenske določbe" se spremeni tako, da se glasi:
"XVIII. Nadzor nad izvrševanjem zakona in kazenske določbe
136. člen
(nadzor nad izvrševanjem zakona)
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor, pristojen za delo.
136.a člen
(globe za prekrške)
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti oziroma ni vpisana v razvid po tem zakonu (33. in 34. člen).
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev (94., 95., 96., 97., 98., 99. in 104. ter 146., 147. in 148. člen).
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom (5., 6. in 7. člen);
– če ne izvrši odločbe državnega organa (sedemnajsta alinea prvega odstavka 49. člena);
– če pridobiva oziroma uporablja sredstva v nasprotju s tem zakonom (78., 80., 83., 88. in 89. člen).
Z globo od 30.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik (zasebni učitelj oziroma vzgojitelj), ki opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti oziroma ni vpisan v razvid po tem zakonu ali če izvaja dejavnost v nasprotju s tem zakonom (5., 6., 36., 37. in 38. člen).
Prekrška iz drugega odstavka in tretje alinee tretjega odstavka tega člena zastarata po preteku treh let od dneva, ko sta bila storjena.".
6. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 108/02) se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek 4. člena.
7. člen
Naloge šolskih uprav, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 108/02, 34/03 in 79/03) in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi sprejetimi predpisi, z dnem uveljavitve tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka z dnem uveljavitve tega zakona enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo nadaljujejo z opravljanjem nalog šolskih uprav po določbah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00), in sicer do prevzema nalog s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo.
Podrobnejša navodila za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka ter krajevno pristojnost enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, določi v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona minister, pristojen za šolstvo.
8. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi okoliša Šolske uprave Koper (Uradni list RS, št. 100/00).
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/90-16/65
Ljubljana, dne 22. junija 2005.
EPA 220-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina