Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2005 z dne 4. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2005 z dne 4. 7. 2005

Kazalo

2797. Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda, stran 6566.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 9. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi in razvrstitvi vodnih teles
površinskih voda
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu s prvo alineo prvega odstavka 5. člena in prilogo II Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/60/ES) in predpisom, ki določa metodologijo za določanje vodnih teles površinskih voda, določijo:
– vodna telesa površinskih voda, njihova vrsta in razvrstitev v tipe,
– umetna vodna telesa in kandidati za močno preoblikovana vodna telesa ter
– imena in šifre posameznih vodnih teles površinskih voda.
2. člen
Pojmi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. hidroekoregija je pokrajinsko območje celinskih voda, ki ga označujejo različni abiotski in biotski dejavniki in je odraz geoloških, geomorfoloških, hidrografskih, hidroloških in geografskih posebnosti območja, zaradi katerih se je izoblikovala določena vodna flora in favna;
2. sistem B je sistem za opredeljevanje tipov površinskih voda, določen v oddelku 1.2. priloge II Direktive 2000/60/ES.
3. člen
(1) Samostojna vodna telesa površinskih voda se določijo za:
– vodotoke s prispevno površino, večjo od 100 km2,
– naravna jezera s površino vodne gladine, večjo od 0,5 km2,
– morje in somornice,
– umetne kanale, daljše od 3 km, in
– vodne zadrževalnike na rekah in umetne ojezeritve s površino gladine, večjo od 0,5 km2.
(2) Vodotoki ali njihovi deli, ki ne ustrezajo merilom iz prve alinee prejšnjega odstavka, so priključeni vodnim telesom vodotokov, v katera se stekajo.
4. člen
Vodna telesa površinskih voda se določijo na osnovi:
– tipov površinske vode, ki so določeni glede na meje hidroekoregij za celinske vode in ekoregij za morje in somornice ter glede na abiotske deskriptorje,
– pomembnih hidromorfoloških sprememb površinske vode ali njenega dela,
– presihanja,
– pomembnih antropogenih fizičnih sprememb hidromorfoloških značilnosti površinske vode ali njenega dela in
– pomembno različnega stanja površinske vode ali njenega dela.
5. člen
(1) Tipi vodotokov so opredeljeni z obveznimi deskriptorji sistema B: geološka podlaga in velikost prispevne površine ter deskriptorjem hidroekoregija. Pri opredelitvi hidroekoregij so upoštevani obvezni deskriptorji: nadmorska višina, zemljepisna širina in zemljepisna dolžina.
(2) Tipi jezer so opredeljeni z obveznimi deskriptorji sistema B: nadmorska višina, povprečna globina, geološka podlaga, velikost in deskriptorjem hidroekoregija ter izbirnima deskriptorjema: zadrževalni čas in presihanje. Pri opredelitvi hidroekoregij sta upoštevana obvezna deskriptorja: zemljepisna širina in zemljepisna dolžina.
(3) Tipi obalnega morja so opredeljeni z obveznimi deskriptorji sistema B in izbirnimi deskriptorji: povprečna globina, hitrost toka, izpostavljenost valovom, značilnosti mešanja, zadrževalni čas in prevladujoča sestava substrata.
(4) Tipi somornic so opredeljeni z obveznimi deskriptorji sistema B in izbirnimi deskriptorji: povprečna globina, hitrost toka, izpostavljenost valovom, značilnosti mešanja in prevladujoča sestava substrata.
6. člen
(1) Vodna telesa površinske vode, ki so nastala kot posledica fizičnih posegov v okolje na območjih, kjer površinska voda predhodno ni obstajala, so opredeljena kot umetna vodna telesa.
(2) Kandidati za močno preoblikovana vodna telesa so vodna telesa površinskih voda, ki:
– imajo očitno in bistveno spremenjene hidrološke in morfološke značilnosti glede na naravne razmere,
– so te spremembe trajne in so posledica določenih vrst človekove dejavnosti ali rabe vode ali prostora, ali pa so neizbežno potrebne za izvajanje določene rabe in
– vodno telo zaradi teh sprememb ne dosega biološke kakovosti, ki je ustrezna za doseganje dobrega ekološkega stanja.
(3) Močno preoblikovana vodna telesa se določijo izmed kandidatov za močno preoblikovana vodna telesa po preskusu, ali:
– bi imele spremembe hidromorfoloških značilnosti tega vodnega telesa, ki bi bile potrebne za dobro ekološko stanje, pomembne škodljive učinke na širše okolje, urejanje voda, varstvo pred poplavami, izsuševanje, dejavnosti, povezane z rabo voda, ali druge, enako pomembne dejavnosti trajnostnega razvoja;
– se koristnih ciljev, katerim so namenjene umetne ali spremenjene značilnosti vodnega telesa, zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov, ne da ustrezno doseči na druge načine, ki bi imeli manjše škodljive vplive okolje.
7. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega pravilnika so vodna telesa združena v skupno vodno telo, če:
– so stična,
– so iste vrste,
– ležijo v isti hidroekoregiji ali ekoregiji,
– so obremenjena s podobnimi vrstami in jakostmi hidromorfoloških obremenitev,
– imajo podobno kemijsko stanje površinske vode.
8. člen
(1) Posamezna vodna telesa površinskih voda, njihova imena in šifre, opis glede na uporabljena merila za njihovo določitev in razvrstitev naravnih vodnih teles v tip so navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Tipi površinskih voda in deskriptorji za posamezne tipe so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(1) Deskriptor hidroekoregije za vodotoke je prikazan v publikacijski karti v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vodna telesa površinskih voda in njihove geografske meje so prikazane v publikacijski karti v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(1) Geografske meje vodnih teles površinskih voda so prikazane v digitalni obliki za raven merila 1: 25 000 v državnem koordinatnem sistemu in se vodijo v vodnem katastru.
(2) Opisi posameznih vodnih teles površinskih voda, njihova razvrstitev v tipe in podatki o tipih se vodijo kot atributni del digitalne baze podatkov v vodnem katastru.
11. člen
Močno preoblikovana vodna telesa se določijo v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika najpozneje do 22. decembra 2009.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-81/2005
Ljubljana, dne 6. junija 2005.
EVA 2005-2511-0133
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti