Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2047. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m, stran 5004.

Na podlagi 27. do 34 in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 18. ter 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 12. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Škofja Loka sprejme občinski lokacijski načrt za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projektivni atelje – prostor, d.o.o, prostorsko in urbanistično načrtovanje, Ljubljana, pod številko projekta 1243/03 v marcu 2005, na podlagi projekta PGD in PZI: R2 403/1076 Češnjice–Škofja Loka, Klančar–Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660, ki ga je izdelalo podjetje CE DESIGN iz Križ, pod številko projekta P-75/02 v decembru 2002. Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-413/1076, Klančar–Podlubnik (od km 12+430 do km 14+660), je izdelalo podjetje DDC svetovanje inženiring d.o.o. Ljubljana, v novembru 2003.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok o lokacijskem načrtu za območje ureditve regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m (v nadaljevanju: rekonstrukcija regionalne ceste) določa obseg ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za prometno tehnično urejanje, urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, komunalno urejanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance, etapnost in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– območje cestnega sveta regionalne ceste, preureditev obstoječih križišč, priključne ceste (javne poti, cesta v Vešter, cesta v Trnje, Podlubnik 1, Podlubnik 2, cesta v Binkelj, Stara Loka, vrtec), območje gospodarske poti, območja ureditev vodne infrastrukture, območja ureditev obcestnega prostora,
– območje prestavitev, ureditev in novogradenj komunalnih in energetskih vodov.
(2) Območje cestnega sveta regionalne ceste z vsemi ureditvami in objekti obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Stara Loka:
106/1, 106/2, 115, 211, 216, 221, 242, 262, 263, 264, 267, 476, 645/8, 645/11, 645/14, 656/1, 659/3, 659/4, 659/5, 660/2, 660/3, 663/3, 663/9, 663/10, 663/24, 665/2, 665/16, 665/20, 665/21, 665/29, 665/31, 665/32, 666/1, 666/2, 689/2, 689/3, 689/4, 693/3, 695/1, 695/7, 699, 700/1, 700/2, 700/3, 717/2, 721/2, 753/1, 759/2, 771/1, 771/3, 772/1, 772/2, 772/3, 772/4, 772/5, 772/6, 772/7, 772/9, 772/11, 772/12, 772/14, 772/15, 772/16, 772/18, 772/19, 772/20, 850/1, 849/2, 849/3, 852/1, 852/5, 854/1, 854/2, 854/4, 854/7, 866/1, 868, 870/1, 870/2, 881/1, 881/2, 887/1, 889, 903, 916/1, 922, 926, 930, 934, 936, 941, 943, 947, 952, 954, 956, 958, 960/1, 960/3, 961/1, 961/2, 961/3, 961/6, 962, 963/1, 976/1, 976/5, 978, 979/1, 979/3, 980/1, 981/1, 981/2, 982/1, 983/1, 983/2, 984/1, 984/2, 986/1, 1050/22, 1050/23, 1050/24, 1050/25, 1050/29, 1050/32, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1411/2, 1411/3, 1411/4, 1672/12, 1672/21, 1676/1, 1672/1, 1672/3, 1672/8, 1672/9, 1672/10, 1673, 1678/1, 1692/2, 1699, 1703, 1714, 1716/2, 1983, 2045.
(3) Prestavitve, novogradnje in ureditve komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva ureditev regionalne ceste Škofja Loka se izvedejo na naslednjih parcelah:
– vodovod
k.o. Škofja Loka, parc. št.*3/1, 544/5, 663/19, 663/20, 663/21
– meteorna kanalizacija
k.o. Škofja Loka, parc. št. 1700/2.
4. člen
(potek ureditve regionalne ceste)
Odsek rekonstrukcije regionalne ceste v dolžini 2230 m na pododseku Klančar–Podlubnik se prične v km 12+430m, poteka ob kmetijskih površinah do naselja Podlubnik, kjer se pred Starološkim potokom, v km 14+660m, naveže na že rekonstruirani odsek. Na obravnavanem odseku trasa regionalne ceste seka tri vodotoke, potok pri Klančarju v km 13+2m, potok pri Podlubniku v km 13+170m in potok iz Hrenove doline v km 13+572m.
5. člen
(tehnični elementi rekonstrukcije regionalne ceste)
(1) Vertikalni in horizontalni elementi trase rekonstrukcije regionalne ceste Škofja Loka so projektirani z upošteva­njem računske hitrosti 60 km/h izven naselja in 50 km/h v naselju.
(2) Maksimalni vzdolžni nagib rekonstrukcije regionalne ceste Škofja Loka je 6,0%, minimalni prečni nagib je 2,5%, minimalni horizontalni radij pa znaša 125m.
(3) Rekonstrukcija regionalne ceste je niveletno prilagojena obstoječi cesti, med km 12+577m in km 12+951m je niveleta korigirana tako, da se obstoječi nagib zmanjša na največ 5%.
(4) Prečni prerez rekonstrukcije regionalne ceste izven naselja, od km 12+430 m do km 13+683,4m je širine 8,60 m, od tega: 2 vozna pasova po 3,00 m, 2 robna pasova po 0,30m in 2 bankini po 1,0 m.
(5) V območju varovanja vodnega vira, od km 12+644,2m do km 13+533,9m je širine 10,0 m, od tega: 2 vozna pasova po 3,30m, 2 koritnici po 0,5m in bankina 0,75 in 1,65m.
(6) Od km 13+683,4 m do km 14+660m (od priključka ceste za Vešter do šolskega centra Poden) je prečni prerez rekonstrukcije regionalne ceste 12,10m, od tega: 2 vozna pasova po 3,25m, 2 kolesarski stezi (obojestranski) po 1,50m, 2 hodnika za pešce (obojestranska) po 0,80m in 2 bermi po 0,50m.
6. člen
(križišča in priključki)
(1) Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste so naslednja nivojska križišča in priključki:
»K1« – križišče Podlubnik 2, km 13+806 m:
– priključek ceste z naselja Podlubnik.
»K2« – križišče Trgovski center – km 14+1 m:
– priključek ceste iz naselja Trnje.
– priključek predvidene ceste do trgovskega centra – obstoječe trgovine.
»K3« – križišče Podlubnik 1 – km 14+136 m:
– priključek ceste iz naselja Binkelj,
– priključek ceste z naselja Podlubnik.
»K4« – križišče Stara Loka – km 14+326 m:
– priključek ceste iz naselja Stara Loka.
»K5« – križišče vrtec – km 14+523 m:
– priključek ceste od vrtca.
(2) Križišče »K1« – Podlubnik 2, je zasnovano kot klasično trikrako križišče z levima zavijalnima pasovoma, na regionalni cesti v dolžini 35m v smeri iz mesta in na cesti iz naselja Podlubnik v dolžini 10m.
(3) Križišče »K2« – Trgovski center, je zasnovano kot štirikrako križišče z levima zavijalnima pasovoma, na regionalni cesti v dolžini 20m.
(4) Križišče »K3« – Podlubnik 1, je zasnovano kot štirikrako križišče z levimi zavijalnimi pasovi, na regionalni cesti v dolžini 35m iz smeri mesta in 20m iz smeri v mesto ter na cesti iz naselja Podlubnik v dolžini 20m. Križišče je semaforizirano.
(5) Križišče »K4« – Stara Loka, je zasnovano kot trikrako križišče z levim zavijalnim pasom, na regionalni cesti v dolžini 20m. Križišče je semaforizirano.
(6) Križišče »K5« – je zasnovano kot klasično trikrako križišče z levima zavijalnima pasoma, na regionalni cesti iz smeri mesta v dolžini 25m in na dostopni cesti do vrtca v dolžini 10m.
(7) Uvozni in izvozni radiji so od R8 m do R12 m.
7. člen
(obračališče)
»K0« – obračališče: v km 13+575m se na regionalno cesto navezuje javna pot, priključek je hkrati tudi obračališče mestnega avtobusa.
8. člen
(priključne ceste)
(1) Za lokalni promet, ki se navezuje na regionalno cesto v križiščih, se uredijo naslednje priključne ceste:
»K1« – križišče Podlubnik 2:
– z južne strani, cesta iz naselja Podlubnik 2, dolžine okvirno 53m. Izvedba v asfaltu.
»K2« – križišče trgovski center:
– s severne strani, cesta iz naselja Trnje v dolžini okvirno 12m,
– z južne strani, predvidena cesta do trgovine v dolžini okvirno 21m. Izvedba v asfaltu.
»K3« – križišče Podlubnik 1:
– s severne strani cesta iz naselja Binkelj v dolžini okvirno 22,5m,
– z južne strani, cesta iz naselja Podlubnik 1 v dolžini 88m. Izvedba v asfaltu.
»K4« – križišče Stara Loka:
– z vzhodne strani iz naselja Stara Loka v dolžini okvirno 45,5m. Izvedba v asfaltu.
»K5« – križišče Vrtec:
– z jugozahodne strani cesta do vrtca v dolžini okvirno 33m. Izvedba v asfaltu.
(2) Prečni prerez priključnih cest v križišču je: 2 vozna pasova po 3,00m in razširitev, 2 hodnika za pešce po 1,60m in 2 bankini po 0,5m.
(3) Niveletno se prilagajajo regionalni cesti.
9. člen
(1) Lokalni promet se navezuje na regionalno cesto izven križišč na severni strani v:
– v km 13+563m – dostopna cesta v Vešter II, širine 4,7m, dolžine 6,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+683m – dostopna cesta v Vešter I, širine 3,5m, dolžine 11,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+39m – vaška pot v Binkelj, širine 4,2m, dolžine 8,5m, izvedba v asfaltu,
(2) lokalni promet se navezuje na cesto Podlubnik 1 v:
– v km 0+79m – na zahodni strani in
– v km 0+70m – na vzhodni strani.
10. člen
(1) Dostop na kmetijske površine na južni strani regionalne ceste:
– v km 12+510m – priključek poljske poti, širine 2,5m, dolžine 4,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+559m – dostop na kmetijske površine, širine 3,0m, dolžine 3,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+840m – dostop na kmetijske površine, širine 4,3m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+149m – dostop na kmetijske površine, širine 4,0m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu in širine 4,0 m, dolžine 8,5m, izvedba v makadamu,
– v km 13+398,5m – dostop na kmetijske površine, širine 4,0m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu in širine 4,0 m, dolžine 8,0m, izvedba v makadamu,
– v km 13+537m – priključek poljske poti, širine 3,0m, dolžine 4,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+575m – priključek javne poti, širine 3,3m, dolžine 18,0m, izvedba v asfaltu,
(2) Dostop na kmetijske površine na severni strani regionalne ceste:
– v km 12+831m – dostop na kmetijske površine, širine 4,3m, dolžine 15m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+994m – dostop v sadovnjak, širine 2,6m, dolžine 3,5m, izvedba v makadamu,
– v km 13+864m – dostop v sadovnjak, širine 4,0m, dolžine 5,5m, preko poglobljenega robnika širine 4,5m, izvedba v makadamu.
11. člen
(gospodarska pot)
Od km 13+69m do km 13+182m, v območju varovanja podtalnice, je dostop na kmetijske površine in do zadrževalnih bazenov urejen z gospodarsko potjo v dolžini 115m, širine 3,0m, izvedba v makadamu.
12. člen
(dostopi)
(1) Dostopi do obstoječih objektov in objektov, za katere so bila že izdana dovoljenja, so:
na južni strani regionalni ceste
– v km 12+526m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 38, širine 3,0 m, dolžine 3,0 m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+469m – dostop do garaže, širine 3,5m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+473m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 31, širine 2,5m, dolžine 1,5m, izvedba v betonu,
– v km 13+483,5m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 31, širine 2,4m, dolžine 1,5m, izvedba v betonu,
– v km 13+555,5m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 29, širine 3,5m, dolžine 1,3m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+587m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 339, širine 4,0m, dolžine 11,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+629m – dostop do zbirnega centra odpadkov, širine 5,0m, preko poglobljenega robnika širine 13,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+643m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 340, širine 4,0m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+663,5m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 341, širine 6,0m, dolžine 2,0m, preko poglobljenega robnika širine 6,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+743,5m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 344, širine 4,0m, dolžine 2,0m, preko poglobljenega robnika širine 5,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+758m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 345, širine 3,5m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,5m, izvedba tlakovci,
– v km 13+777m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 346, širine 2,0m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 3,0m, izvedba betonske plošče,
– v km 13+829m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 149a, širine 3,6m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,7m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+878,5m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 148, širine 3,8m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 5,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+887,5m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 147, širine 3,9m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+910m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 147, širine 4,8m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 5,5m, izvedba v asfaltu,
– dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 137, širine 3,0 m, dolžine okvirno 70,0m, preko parc. št. 717/2, 700/4 in 700/1, vse k.o. Stara Loka in križišča »K2«, izvedba v asfaltu,
 
na severni strani regionalne ceste
– v km 12+597m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 37, širine 3,3m, dolžine 11,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+961m – dostop do poslovnega objekta, delavnice, Vešter 35, širine 9,5m, dolžine 4,8 m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+55m – dostop do stanovanjskih objektov Vešter 34 in 36, širine 3,6m, dolžine 10,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+117,5m – dostop do stanovanjskih objektov, Vešter 32 in 33a, širine 4,0m, dolžine 8,5m, izvedba v makadamu,
– v km 13+155m – dostop do garaže in stanovanjskega objekta, Vešter 33, širine 35,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+216m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 33a, širine 4,0m, dolžine 3,3m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+582m – dostop do objektov domačije, Vešter 24, širine 3,5m, dolžine 4,4m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+628m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 24, širine 3,6m, dolžine 5,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+653m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 9 širine 6,2m, dolžine 1,5m, izvedba v tlakovcih,
– v km 13+679m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 40 širine 3,0m, dolžine 3,0m, izvedba v tlakovcih,
– v km 13+698m – dostop do stanovanjskega objekta Vešter 8, poglobljen robnik širine 4,5m
– v km 13+751m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 5, širine 4,5m, dolžine 2,0m poglobljen robnik širine 5,3m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+23m – dostop desno-desno do stanovanjskega objekta Binkelj 17, širine 3,0 m dolžine 4,0m, poglobljen robnik širine 4,5m, izvedba v asfaltu
– v km 14+168,5m – dostop desno-desno do stanovanjskega objekta, Binkelj 1, širine 5,3m, dolžine 2,0m, poglobljen robnik širine 7,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+235m – dostop do več stanovanjskih objektov Stara Loka, širine 3,5m, dolžine 3,0m, poglobljen robnik širine 8,50m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+397m – dostop, širine 3,0m, dolžine 5,0m, poglobljen robnik širine 8,0m, izvedba v asfaltu,
 
na zahodni strani priključka javne poti na obračališče
– v km 0+16m – dostop do stanovanjskega objekta, Vešter 29, širine 3,5m, dolžine 3,0m, izvedba v asfaltu,
 
na zahodni strani priključne ceste v naselje Podlubnik 2
– v km 0+31m – dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 347, širine 4,0m, dolžine 2,0m, poglobljen robnik širine 4,2m, izvedba v asfaltu,
 
na zahodni strani priključne ceste v naselje Podlubnik 1
– v km 0+42m – dostop do stanovanjskega objekta, širine 3,8m, dolžine 2,0m, poglobljen robnik širine 4,0m, izvedba v asfaltu.
13. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) V obravnavanem območju je kolesarski promet voden po dvosmernih kolesarskih poteh, promet pešcev pa se odvija po hodnikih za pešce. Kolesarska steza in hodnik za pešce sta višinsko ločena od vozišča. Kolesarske steze so označene z različno barvo asfalta.
(2) Kolesarski promet na regionalni cesti se do km 13+624m odvija na cestišču, kje prehaja na urejene kolesarske poti, in sicer:
– od km 13+624m do km 14+639 m, obojestranska kolesarska steza, širine 1,50m, dolžine 1015m.
(3) Od km 12+664 m do km 13+571m, ob južni strani regionalne ceste, se promet pešcev odvija po bermi širine 1,0 m, v dolžini 870 m, za varovalno ograjo.
14. člen
Hodniki za pešce so urejeni ob:
regionalni cesti
– ob severni strani, od km 13+691m do 14+628m in
– ob južni strani, od avtobusne postaje v km 13+602m, v območju obračališča »K0«, do km 14+630m, kjer se naveže na obstoječe površine za pešce, v skupni dolžini 1965m, širine 0,80m,
priključnih cestah, obojestranski, širine 1,60m,
– ob cesti v naselje Podlubnik 2 v dolžini okvirno 50,0m,
– ob cesti za trgovski center v dolžini okvirno 21,5m,
– ob cesti v naselje Podlubnik 1 v dolžini okvirno 75,0m ob zahodni strani in okvirno 110,0m ob vzhodni strani ter
– ob cesti v vrtec v dolžini okvirno 34,0m.
15. člen
Na hodnik za pešce ob regionalni cesti se navežejo:
– v km 13+957,5m – peš pot, širine 3,0m, dolžine 2,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+315m – peš dostop, širine 2,0 m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+382m – peš pot, širine 3,5m, dolžine 5,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+464m – peš pot, širine 2,5m, dolžine 15,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+497,5m – peš pot, širine 2,5m, dolžine 4,7m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+636m – peš dostop do šole, izvedba v asfaltu,
– v km 14+647m – peš pot, izvedba v asfaltu.
16. člen
(prehodi za kolesarje in pešce)
(1) V območju križišč in priključnih cest so predvideni prehodi za kolesarje:
– v križišču »K1« – Podlubnik 2: dva prehoda na regionalni cesti, en prehod na cesti Podlubnik 2,
– v križišču »K2« – Trgovski center: en prehod na regionalni cesti in po en prehod na cesti za Trnje in priključku za trgovski center,
– v križišču »K3« – Podlubnik 1: dva prehoda na regionalni cesti in po en prehod na cesti Podlubnik 1 in cesti v Binkelj,
– v križišču »K4« – Stara Loka: dva prehoda na regionalni cesti in en prehod na cesti v Staro Loko,
– v križišču »K5« – vrtec: dva prehoda na regionalni cesti in en prehod na cesti k vrtcu,
(2) V območju križišč in priključnih cest so predvideni prehodi za pešce:
– v križišču »K1« Podlubnik 2: dva prehoda na regionalni cesti, en prehod na cesti Podlubnik 2,
– v križišču »K2« Trgovski center: en prehod na regionalni cesti in po en prehod na cesti v križišču »K3« Podlubnik 1: dva prehoda na regionalni cesti in po en prehod na cesti Podlubnik 1 in cesti v Binkelj,
– v križišču »K4« Stara Loka: en prehod na regionalni cesti in en prehod na cesti v Staro Loko,
– v križišču »K5« vrtec: dva prehoda na regionalni cesti in en prehod na cesti k vrtcu.
17. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Avtobusno postajališče je locirano na regionalni cesti:
– km 1,3+596m, v območju avtobusnega obračališča, na južni strani
– km 1,3+62,0m na severni strani,
– km 14+19,0m na južni strani,
– km 14+593,0m na južni strani,
– km 14+628,0m na severni strani.
(2) Avtobusno postajališče, dimenzionirano za ustavljanje avtobusov, za uvozno hitrost 30km/uro, je izven voznih pasov, s čakalnim peronom.
18. člen
(prepusti)
Na regionalni cesti so predvideni naslednji objekti:
– km 12+437m, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno 10,0m
– km 12+591,5 m, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno 13,20m,
– km 12+715,5m, cevni prepust, Ø 10, dolžine okvirno 13,0m,
– km 12+800, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno 13,0m
– km 13+2m, cevni prepust, Ø 140, dolžine okvirno 14,0m – potok pri Klančarju
– km 13+170m, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno 12,5m – potok pri Podlubniku
– km 13+437m, cevni prepust, Ø 50, dolžine okvirno 11,8m,
– km 13+572m, podaljšanje škatlastega prepusta, 0,9m×0,7m, okvirno 2,0m na južni in okvirno 1,3m na severni strani ceste – potok iz Hrenove doline.
II. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
19. člen
(ograje)
(1) Varnostne ograje se izvedejo na južni strani regionalne ceste:
– od km 12+529m do km 12+552m, v dolžini 23m, ob stanovanjskem objektu Vešter 38,
– od km 12+644m do km 13+467m in od km 13+485m do km 13+534m, v skupni dolžini okvirno 872m, v območju varovanja vodnega vira.
(2) Varnostne ograje se izvedejo na severni strani regionalne ceste:
– od km 12+674m do km 12+955m, od km 12+996m do km13+140m in od km 13+219m do km 13+556m, v skupni dolžini okvirno 762m, v območju varovanja vodnega vira.
(3) Vse varnostne ograje se izvedejo praviloma v kovinski izvedbi, skladno z veljavnimi pravilniki in standardi.
20. člen
(oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)
(1) Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst. Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi se v največji možni meri prilagodijo obstoječemu reliefu. Brežine vkopov in nasipov se mehko izpeljejo v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrdijo, zavarujejo in zasadijo z ustrezno vegetacijo.
(2) Zagotoviti je:
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu,
– sprotno ozelenitev brežin in urejanje površinskega odtoka ter ureditev končno oblikovanih brežin za preprečitev erozije,
– oblikovanje zasaditev v skladu s krajinskim vzorcem in avtohtono vegetacijo ob upoštevanju principa dosaditve.
(3) Sestavni del projekta je načrt krajinske ureditve, ki mora vsebovati oblikovanje reliefa in zasaditveni načrt z upoštevanjem krajinske značilnosti prostora.
(4) Investitor zagotovi spremljanje stanja zasaditve eno vegetacijsko obdobje, po izvedbi vseh zasaditev, po potrebi pa sadike zamenja.
(5) Vsi opuščeni deli obstoječih cest in poti se sanirajo s poravnavo terena in nasipavanjem rodovitne zemlje, upoštevajoč okoliški teren. Površine se zatravijo.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
ZA ENERGETSKO, VODOVODNO IN DRUGO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
21. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter telekomunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega lokacijskega načrta, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso ceste, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov rekonstruirane regionalne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste.
22. člen
(odvajanje meteornih vod in zadrževalni bazeni)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča je z vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča zasnovano v kombinaciji odprtih jarkov in speljavo meteorne vode v obstoječe vodotoke in preko cestnih požiralnikov in meteorne kanalizacije. Med profilom A63 in A116 poteka proti vzhodu meteorni kanal 4, ki ima izpust v Starološki potok preko lovilca olj in razbremenilnika visokih vod.
(2) Na celotnem območju rekonstrukcije regionalne ceste se v strugo naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom uredbe, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
(3) V območju varstva vodnega vira se meteorne vode iz vozišča vodijo preko nepropustne kanalizacije do zadrževalnih bazenov in lovilcev olj v naravne odvodnike.
(4) Zadrževalni bazeni so dimenzionirani za vsak izpust posebej. Vsi objekti so dostopni za čiščenje in vzdrževanje. Zadrževalniki in lovilci olj se izvedejo kot zemeljski bazeni in sicer:
– zadrževalni bazen 1 na južni strani regionalne ceste v km 12+983m,
– zadrževalni bazen 2 na južni strani regionalne ceste v km 13+3m,
– zadrževalni bazen 3 na južni strani regionalne ceste v km 13+183m.
23. člen
(kanalizacija)
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je tangirano obstoječe kanalizacijsko omrežje, katero križa regionalno cesto štirikrat. in sicer med profili: A62-A63, A67-A68, A73-A74, A107-A108. Med križiščema »K3« – Podlubnik 1 in »K4« – Stara Loka poteka fekalni kanal delno v severnem pločniku regionalne ceste. Prestavitve niso potrebne.
24. člen
(vodovod)
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je tangirano obstoječe vodovodno omrežje med profilom A32 in A97, kjer poteka v trasi ceste in med profili A64-A65, A65-A66, A88-A89, A96-A97 in A107-A108, kjer križa traso. Tangirane vodovode je potrebno nadomestiti z novimi in jih prestaviti izven območja ceste.
25. člen
(elektro vodi in javna razsvetljava)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in drugih ureditev, določenih s tem odlokom, je treba prestaviti dva droga obstoječega daljnovoda, ki križa regionalno cesto med profilom A32-A33 in A54-A55, izven območja zadrževalnika visokih vod in vtočnega jaška.
(2) Ob regionalni cesti, križiščih in priključnih cestah se uredi javna razsvetljava.
26. člen
(semaforizacija)
Izvede se semaforizacija križišča »K3« – Podlubnik 1 in križišča »K4« – Stara Loka.
27. člen
(omrežje zvez)
Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste je potrebno:
– prestaviti medkrajevni koksialni kabel
– poglobiti optični kabel med profilom A16 in A17 in na mestih križanja z obstoječimi vodotoki.
28. člen
(plinovod)
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je tangirano obstoječe plinovodno omrežje. Na mestih križanja izvesti dodatno zaščito.
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi izračunane imisije hrupa so določeni ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom. Ukrepi so določeni na podlagi napovedi prometa za leto 2015, ob upoštevanju opredeljenih stopenj varstva pred hrupom glede na obstoječo namensko rabo prostora in z zmanjšanjem hrupa na viru, kar dosežemo z omejitvijo hitrosti vožnje na 40km/h med križiščem »K2« in koncem odseka, km 14+660m.
(2) Po začetku obratovanja regionalne ceste je potrebno izvajati prve meritve hrupa in obratovalni monitoring ter za objekte, ki se nahajajo znotraj območja prekomerne hrupne obremenjenosti, preveriti potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite. Ti objekti so:
– stanovanjski objekt, Vešter 38, parc. št. *202,
– stanovanjski objekt, Vešter 33, parc. št. 139/1,
– stanovanjski objekt, Vešter 31, parc. št. *221,
– stanovanjski objekt, Vešter 9, parc. št. 981/2,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 149, 149a, parc. št. 772/19,
– stanovanjski objekt, Trnje 1, parc. št. 1411/5,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 137, parc. št. *106/2,
– stanovanjski objekt, Binkelj 35, parc. št. 689/2,
– stanovanjski objekt, Binkelj 34, parc. št.689/3,
– stanovanjski objekt, Binkelj 33, parc. št. 689/4,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 130, parc. št. 1748,
– stanovanjski objekt, Binkelj 1, parc. št. 656/2,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 7, parc. št. 1714,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 40, parc. št. *3/1,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 40, parc. št. *238,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 38, parc. št. 544/6,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 36, parc. št. 1733/2,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 33, parc. št. 1735,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 34, parc. št. 1745,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 35, parc. št. *241,
– dom oskrbovancev CSS, Stara Loka 31, parc. št. 659/6,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 33, parc. št. *230,
– CSS srednja šola, Stara Loka 31, parc. št. 645/1, vse k.o. Stara Loka.
(3) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajajo na podlagi Pravilnika, ki urejuje prve meritve na obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 70/96). Na podlagi monitoringa je investitor dolžan izvesti morebitne potrebne dodatne ukrepe.
(4) Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča.
30. člen
(varstvo zraka)
(1) Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov in prašnimi usedlinami, delno pa imajo to funkcijo tudi zasaditve v obcestnem prostoru.
(2) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnimi sredstvi,
– preprečevati prašenje gradbišča, vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
31. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Za zaščito hidrološkega režima je potrebno upoštevati ničelno stanje podtalnice.
(2) Med km 12+710m in km 13+530m poteka trasa regionalne ceste v 2. območju varstva vodnih virov, odloku o varovanju vodnih virov Vešterskega polja (Uradni vestnik Gorenjske št. 6/89). V območju varstva vodnega vira je ob vozišču treba urediti asfaltno koritnico, dvignjen betonski robnik in varovalna ograja (JVO).
(3) Meteorna voda iz vozišča se odvaja preko nepropustne kanalizacije do zadrževalnih bazenov in lovilcev olj v naravne odvodnike, katere je lokalno delno treba poglobiti in očistiti do iztoka v Soro. Vodotesnost kanalizacije je treba dokazati z atestom.
(4) Med gradnjo in med obratovanjem je morebitna razlitja nevarnih snovi treba takoj sanirati z odkopom onesnažene zemljine. V času gradnje regionalne ceste morajo biti upoštevane geotehnične zahteve in navodila za izvedbo.
32. člen
(varstvo živali)
(1) Za prehajanje dvoživk preko regionalne ceste se uredijo prepusti premera Ø 100cm v:
– km 12+437m,
– km 12+591,5 m,
– km 12+715,5m,
– km 12+800m.
(2) Monitoring med gradnjo ni potreben, izvajati ga je treba med obratovanjem ceste.
33. člen
(varstvo tal in ravnanje z rodovitno zemljo)
(1) Rodovitna plast tal se odstrani tako, da se ohrani njena plodnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m.
(2) Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času rekonstrukcije in po rekonstrukciji regionalne ceste. Vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okoljnega terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje obdelovalne površine.
34. člen
(varstvo gozdnih zemljišč)
Rekonstrukcija regionalne ceste meji na šest gozdnih zemljišč, parc. št. 1050/22, 1050/23, 1050/24, 1050/25, 1050/29 in 1050/32, vse k.o. Stara Loka. Pri oblikovanju odkopnih brežin, ki mejijo na gozd, je potrebno zagotoviti zaščito pred erozijo in stabilen zgornji rob, zato se naj zaobli zgornji rob brežine, drevesa na novem gozdnem robu pa morajo biti od zgornjega roba zaobljene brežine oddaljena vsaj 3,0m.
35. člen
(varovanje objektov in območij naravne dediščine)
(1) Na vplivnem območju lokacijskega načrta je naravna vrednota lokalnega pomena reka Selška Sora.
(2) Za varovanje objektov in območij naravne dediščine upoštevati smernice Zavoda RS za varstvo narave:
– posege na območjih naravnih vrednot je treba omejiti na cestno telo oziroma objekt rekonstrukcije regionalne ceste, začasne deponije materiala in gradbiščne poti ne smejo biti urejene na območjih naravne dediščine,
– struge, brežin in poplavne ravnice Selške Sore ni dovoljeno utrjevati ali nasipavati,
– po izvedbi del je treba vse prizadete površine zasaditi z avtohtono vegetacijo.
36. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Na območju predvidenega posega ni zavarovanih kulturnih spomenikov oziroma evidentirane kulturne dediščine, rekonstrukcija regionalne ceste pa tangira kapelico Marijin hramček, v km 14+136m, križišče »K3« – Podlubnik 1 in tri znamenja »križe«, v km 13+575m – ob regionalni cesti, v km13+686m – cesta v Vešter in v km 14+1m – cesta v Trnje.
37. člen
(zaščita pred požarom)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste se požarna varnost bližnjih objektov in območij ne sme poslabšati. Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila Odloka, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
38. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Ob južni strani regionalne ceste je načrtovan zbirni center odpadkov, lociran na parc. št. 850/1 k.o. Stara Loka, dostopen z regionalne ceste.
39. člen
(rušitve in prestavitve)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in z njo povezanih ureditev je treba prestaviti:
– prestavitev križa, v km 13+575m, na parc. št. 979/3 k.o. Stara Loka, za okvirno 1,0m proti severu
– prestavitev križa, v km 13+686m, na parc. šr. 476 k.o. Stara Loka,
– prestavitev križa, v km 14+5,5, na parc. št. 699 k.o Stara Loka, za 1,5m proti severovzhodu.
– prestavitev kapelice v km14+136m, na parc. št. 676/4 k.o. Stara Loka.
(2) Prestaviti je treba ograje na:
– parc. št. 106/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 3m
– parc. št. 645/14 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 15m
– parc. št. 659/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 9m
– parc. št. 663/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 70m
– parc. št. 665/16 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 33,5m
– parc. št. 666/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 14,5m
– parc. št. 666/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 1,5m
– parc. št. 689/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 14,5m
– parc. št. 689/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 18,5m
– parc. št. 689/4 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 13,5m
– parc. št. 717/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 19m
– parc. št. 772/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 12m
– parc. št. 772/7 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 17m
– parc. št. 772/12 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 2m
– parc. št. 772/19 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 12,5m
– parc. št. 986/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 20m
– parc. št. 984/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 102,5m
– parc. št. 1411/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 20m
– parc. št. 1411/3, k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 45m
– parc. št. 1411/4, k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 30,5m
– parc. št. 1672/12 k.o. Stara Loka v dolžini okvirno 40m
– parc. št. 1714 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno1,5m
– parc. št. 2054/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 3m
(3) Odstraniti vednozelene grmovnice na:
– parc. št. 569/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 4m
– parc. št. 663/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 95m
– parc. št. 665/16 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 33m
– parc. št. 665/29 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 3,5m
– parc. št. 689/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 19m
– parc. št. 689/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 18,5m
– parc. št. 689/4 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 6m
– parc. št. 753/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 50m
– parc. št. 717/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 24m
– parc. št. 772/7 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 17m
– parc. št. 772/20 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 17m
– parc. št. 984/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 21m
– parc. št. 984/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 7m
– parc. št. 1411/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 18,5m
– parc. št. 1411/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 72m
– parc. št. 1411/4 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 8m
– parc. št. 1672/12 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 111m
– parc. št. 1676/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 5m
– parc. št. 2054/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 3m
(4) Na regionalni cesti se ukine:
– v km 14+82,5m – dostop do stanovanjskega objekta Podlubnik 137
– v km 13+980m – dostop do stanovanjskega objekta Trnje 1
– v km 13+625m – dostop do stanovanjskega objekta Vešter 2
– v km 13+728m – kolovoz.
40. člen
(odlaganje viškov materiala)
(1) Na celotnem odseku je predvideno odlaganje približno 12.911m3 viškov nevgradljivega materiala na bližnje lokacije, v oddaljenosti do 5,0 km, v občini Škofja Loka, s predhodnim dogovorom z lokalno skupnostjo.
(2) Postopki za pridobitev ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, za deponije nevgradljivega materiala se zagotovijo v sodelovanju med investitorjem oziroma izvajalcem in posamezno lokalno skupnostjo v skladu z občinskimi prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti ter na podlagi gradbenega dovoljenja.
V. ETAPNOST IZVEDBE
41. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Rekonstrukcija regionalne ceste se bo izvajala v treh etapah:
I. etapa od km 12+430m do km 12+990m:
– rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 560m s priključki in dostopi
– izgradnja in ureditev prepustov za dvoživke, zadrževalni bazen
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav in druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
II. etapa od km 12+990m do km 13+560m:
– rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 570m s priključki in dostopi
– zadrževalni bazen
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav in druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
III. etapa od km 13+560m do km 14+660m:
– (cesta skozi naselje, L = 1100m)
– rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 1100m z ureditvijo križišč, priključkov lokalnih cest in poti in dostopov
– prestavitev kapelice in znamenja »križa«
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav in druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov.
(2) Vsaka etapa mora izvesti pripadajoče infrastrukturno omrežje in naprave in zagotavljati ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
(3) Gradnja bo potekala pod prometom. Posebni obvozi med gradnjo niso predvideni.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
42. člen
(monitoring in drugi ukrepi)
(1) Monitoring se izvaja zato, da se ugotovi, ali so predvideni ukrepi in izvedbe le teh učinkoviti, zato mora investitor:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa, kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– zagotoviti izvedbo meritev pred rekonstrukcijo regionalne ceste (onesnaženje zraka, tal, vode itd.),
– pri določitvi točk monitoringa zagotoviti tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja oziroma naj se smiselno upošteva merilna mesta meritev ničelnega stanja,
– merilna mesta za spremljanje stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
(2) Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov. Investitor rekonstrukcije regionalne ceste je dolžan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in ga izvajati v določenem časovnem obdobju.
(3) Monitoring med gradnjo in obratovanjem regionalne ceste:
– zrak – spremljanje vplivov na onesnaženost zraka med gradnjo in med obratovanjem skladno s predpisom, ki ureja mejne opozorilne in kritične imisijske vrednosti snovi v zrak in predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje. Monitoring onesnaženosti zraka je predviden med gradnjo, v času obratovanja ni potreben;
– hidrogeologija – v času gradnje se izvaja opazovalni monitoring, in sicer dogajanje na gradbišču ter spremljanje negativnih vplivov na podtalnico v zajetju Vešter; to je stanje podtalnica pred pričetkom del, v času odkrivanja krovnih plasti in izkopov;
– vode – spremljanje vplivov na onesnaženost površinske vode med gradnjo in dve leti po obratovanju skladno s predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje;
– tla – spremljanje vplivov na onesnaženost tal skladno s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. Med gradnjo naj se za gradbeni transport čim manj uporabljajo poljske poti, gibanje strojev pa je omejiti na območje same trase. Zagotoviti je sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so v začasni uporabi. Med obratovanjem je predviden monitoring na Vešterskem polju;
– hrup – vrste veličin hrupa, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa, metodologijo merjenja in izračunavanja hrupa, vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, določa predpis o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Med gradnjo je treba izvajati monitoring hrupa na dveh, med obratovanjem pa je predviden na treh lokacijah;
– vibracije – Motinoring med gradnjo je predviden na eni lokaciji v času utrjevanja spodnjega ustroja ceste, monitoring v času obratovanja ceste ni potreben.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in ureditev,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
43. člen
(organizacija gradbišča)
Med gradnjo je treba čimbolj omejiti gradbišče. Gradbišče se organizira tako, da gradbiščna baza ni locirana v neposredni bližini naselja ter v območjih naravne ali kulturne dediščine ali v drugih varovanih območjih. K načrtu gradbišča mora investitor pridobiti soglasje lokalne skupnosti in vsa druga soglasja pristojnih organov in organizacij.
44. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času rekonstrukcije regionalne ceste, priključnih cest in ureditev ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega in naravnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji,
– urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti in v tem odloku niso določene, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja,
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri rekonstrukciji regionalne ceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja investitor z upravljalci, občino, uskladi popis obstoječih javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi rekonstrukcije regionalne ceste,
– vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile transportom med gradnjo, pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi,
– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov in obstoječe infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja ceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi rekonstrukcije regionalne ceste ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane,
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo na območjih naravne in kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih, k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne skupnosti in potrebna druga soglasja pristojnih služb,
– v času gradnje ceste med profilom A16 in A17 zagotoviti prisotnost geomehanika,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
– začasno pridobljena zemljišča po rekonstrukciji regionalne ceste in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo,
– izvajati monitoring skladno z določili 42. člena tega odloka,
– pri izvajanju del je treba zagotoviti projektantski nadzor projektantov vseh objektov in ureditev na rekonstrukciji regionalne ceste in v njenem obcestnem prostoru,
– med obratovanjem regionalne ceste je treba po potrebi izvajati sanacije obcestne zasaditve v sklopu rednih vzdrževalnih del,
– upoštevati časovne omejitve gradnje,
– uporaba delovnih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami,
– izvajalec si mora pridobiti za čas gradnje dovoljenje za povečanje čezmernega obremenitve območja s hrupom za 5 dB(A).
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj, pridobljenimi pred pričetkom rekonstrukcije regionalne ceste.
VII. TOLERANCE
45. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno – tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
VIII. NADZOR
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
IX. KONČNE DOLOČBE
47. člen
(skladnost občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za območje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 68/99, 115/00, 28/01, popr. 71/01, 43/03) v delu, ki se nanaša na območje lokacijskega načrta rekonstrukcije regionalne ceste.
48. člen
(veljavnost LN)
(1) Lokacijski načrt preneha veljati, ko so z načrtom predvideni objekti zgrajeni, v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta se območje ureja s prostorskim redom občine.
49. člen
(vpogled v LN)
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na Občini Škofja Loka in pri službah, pristojnih za urejanje prostora.
50. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-122/98
Škofja Loka, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti