Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2042. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2004, stran 5002.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 89/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in na podlagi Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 18. redni seji dne 20. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2004 obsega:
--------------------------------------------------------------------
A) Bilanco prihodkov in odhodkov              v 000 SIT
I. Skupaj prihodki                      806.856
II. Skupaj odhodki                      846.549
III. Proračunski presežek – primanjkljaj (I. – II.)     – 39.693
--------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov     1.106
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       45.571
VI. Skupni presežek – primanjkljaj (IV. – V.)        – 44.465
--------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                  62.933
VIII. Odplačilo dolga                     7.000
IX. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)            + 55.933
--------------------------------------------------------------------
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih        - 28.225
--------------------------------------------------------------------
3. člen
Potrdi se presežek odhodkov nad prihodki v višini 28.225 tisoč SIT, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/05-02
Mozirje, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost