Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2041. Program priprave lokacijskega načrta IPC Loke, stran 5000.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK) in 7. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO, št. 2/99, št. 2/01, in Uradni list RS, št. 29/03) županja Občine Ljubno dne 18. 5. 2005 sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta IPC Loke
1. člen
S tem programom priprave se določi programska izhodišča, vsebino strokovnih podlag, način priprave, pridobitev strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta, ki dopolnjuje ureditev obstoječega območja proizvodne, stanovanjske in storitvene dejavnosti občinskega središča Ljubno.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Na območju občine so evidentirane potrebe po komunalno opremljenih gradbenih parcelah za gradnjo objektov proizvodne in storitvene dejavnosti ter usmerjanje le-te v predvideno območje proizvodnih dejavnosti določenim s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine. Predvideno območje ureditve za gradnjo je v naravi travnik in predstavlja zaokroženo površino med reko Savinjo in regionalno cesto Radmirje–Ljubno–Luče, ki se od obstoječe gradnje širi proti vzhodu do više ležeče ježe reke Savinje.
Zemljišče je še nepozidano in leži izven naselbinskega spomenika občinskega središča Ljubno, kot naravna in funkcionalna zaokrožitev obstoječega območja proizvodne in storitvene dejavnosti ter stanovanjskih in obrtno stanovanjskih objektov.
Podlaga za načrtovanje lokacijskega načrta je v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu 2003 (Uradni list RS, št. 75/04), ki za obravnavano območje predvideva izdelavo izvedbenega prostorskega akta. Z urbanistično zasnovo je predlagano območje ureditve namenjeno razširitvi obstoječih površin proizvodnih dejavnosti opredeljenih z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93).
3. člen
(predmet, vsebina in programska izhodišča)
Predmet občinskega lokacijskega načrta kot sprememba in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93), je smotrna prostorska ureditev nove še nezazidane površine s poudarkom na reševanju prometa.
Vsebina lokacijskega načrta je določena s 23., 43., 73. in 139. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), s pridobljenimi zaključki prve prostorske konference in odločbo MOP, ki je v fazi pridobitve.
Pri pripravi lokacijskega načrta se upošteva kontinuiteto urejanja naselja s ciljem ustrezne preusmerite prometa iz obstoječega območja in primerno komunalno opremljenost novih gradbenih parcel, ki sledijo programskim izhodiščem:
– intenzivne rabe nenazidanih zemljišč predvidenih za gradnjo,
– vzpostavitve izboljšane gospodarske javne infrastrukture že zgrajenega dela naselja,
– zagotavljanja kvalitetnega delovnega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno gospodarsko javno infrastrukturo,
– oblikovanju skladnem oblikovni podobi naselja in ohranjanju vseh vstopnih pogledov na naselbinski spomenik Ljubno ob Savinji.
4. člen
(okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje obsega površino med reko Savinjo in regionalno cesto Radmirje–Ljubno–Luče do više ležeče ježe reke Savinje na vzhodu približne površine 8 hektarov. Mejo območja predstavlja v naravi rečna ježa, v načrtovani ureditvi pa predvidena cesta z novim priključkom na regionalno cesto in po njej predvidena ureditev meje cestnega sveta.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri izdelavi lokacijskega načrta)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave in načrtovanja podajo svoje smernice in k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta mnenje v skladu z 29. in 30. členom ZUreP-1 so:
1. JP Komunala Mozirje,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, Celje,
4. MOP – ARSO, Urad za upravljanje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Celje, Lava 42, Celje,
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana,
8. Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, Celje,
9. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
10. Občina Ljubno.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja in organov, se le-te pridobi v postopku.
Kolikor nosilci urejanja ne bodo podali svojih smernic in mnenj v predpisanem roku 30 dni, se bo štelo, da nimajo smernic in so rešitve predloga ustrezne oziroma z njo soglašajo, načrtovalec pa mora pri rešitvah ureditve in izdelavi lokacijskega načrta ter njegovih strokovnih podlag upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve zahtevajo predpisi in drugi akti.
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta vodi Občina Ljubno in pridobi strokovno rešitev v skladu s 1. in 3. točko 30. člena ZUreP-1.
Izdelovalca oziroma načrtovalca, ki mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za načrtovalca skladno s 158. členom ZUreP-1 in 130. členom ZGO-1, izbere Občina Ljubno po predpisih o oddaji javnega naročila.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pripravljavec pridobi potrebne strokovne podlage in da načrtovalcu na razpolago že izdelane. Pripravljavec skupaj z načrtovalcem pripravi potrebne strokovne podlage določene z 20., 21., 22. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Pri izdelavi strokovnih podlag in načrtovanju lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– vse vsebinsko pomembne že izdelane strokovne podlage predvsem študijo Inženiringa za vode d.o.o., št. proj. 162-FR/04, idejno zasnovo prometnic v skladu s strokovno podlago sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana občine Ljubno – dopolnitve v letu 2003, ki jih je izdelal RC Planiranje Celje, izdelalo poročilo o stanju okolja za območje občine Ljubno v skupnem projektu občin Zgornje Savinjske doline podjetja ERIKO iz Velenja in študijo izvedljivosti IPC Loke
– veljavni izvedbeni prostorski akt za območje, ki ga načrtovana ureditev dopolnjuje
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih nosilcev urejanja navedenih v 5. člen u programa priprave
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Lokacijski načrt bo izdelan na digitalnem geodetskem posnetku, ki ga pridobi pripravljavec. Pri načrtovanju se bodo uporabile tudi druge podlage kot je DKN, DOF in temeljni topografski načrt.
8. člen
(roki za pripravo lokacijskega načrta oziroma njegovih posameznih faz)
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Aktivnosti       |Izvajalec   |Začetek/predvideno|Okvirni     |
|            |        |trajanje     |pričetek/konec  |
|            |        |aktivnosti    |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Priprava predloga   |Občina Ljubno |April 2005    |         |
|programa priprave   |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Priprava prometa z   |Občina     |Junij 2005    |September 2005  |
|nepremičnino za    |        |         |         |
|območje gospodarske  |        |         |         |
|javne infrastrukture  |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Obvestilo o nameri   |Občina     |25. april 2005  |4. maj 2005   |
|izdelave OLN za CPVO  |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Prejeta odločba o   |MOP      |         |Začetek julija  |
|potrebnosti izvedbe  |        |         |2005       |
|CPVO          |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|I. prostorska     |Občina     |24. april 2005  |10. maj 2005   |
|konferenca       |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Sprejet program    |Županja občine |18. maj 2005   |Maj 2005     |
|priprave in objava v  |        |         |         |
|uradnem glasilu    |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Izbor strokovne    |Občina     |20 dni      |Začetek junija  |
|organizacije za    |        |         |2005       |
|načrtovanje OLN in   |        |         |         |
|njegovih strokovnih  |        |         |         |
|podlag         |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Priprava gradiva za  |Občina     |10 + 30 dni    |Junij 2005    |
|pridobitev smernic in |        |         |         |
|pridobitev smernic   |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Izdelava strokovnih  |Izbran     |60 dni      |Avgust 2005   |
|podlag in izdelava OLN |načrtovalec  |         |         |
|z variantnimi     |        |         |         |
|rešitvami       |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|II. prostorska     |Občina s    |14 dni pred    |September 2005  |
|konferenca       |sodelovanjem  |javno       |         |
|            |načrtovalca  |razgrnitvijo   |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Sprejem sklepa o 30-  |Občina-    |14 dni      |September 2005  |
|dnevni javni      |občinski svet |         |         |
|razgrnitvi       |        |         |         |
|dopolnjenega gradiva s |        |         |         |
|priporočili druge   |        |         |         |
|prostorske konference |        |         |         |
|in obrazložitvijo   |        |         |         |
|izbrane rešitve    |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Naznanilo lastnikom  |Občina     |         |Oktober 2005   |
|zemljišč in obvestilo |        |         |         |
|o javni razgrnitvi v  |        |         |         |
|uradnem glasilu    |        |         |         |
|najmanj 8 dni pred   |        |         |         |
|javno razgrnitvijo   |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev z   |Občina     |30 dni      |Oktober, november|
|javno obravnavo in   |        |         |2005       |
|obrazložitvijo izbora |        |         |         |
|rešitve ureditve    |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Priprava gradiva za  |Občina,    |5 dni       |November 2005  |
|oblikovanje stališč do |načrtovalec  |         |         |
|pripomb        |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Priprava na občinski  |Občina     |15 dni      |December     |
|svet, oblikovanje   |        |         |         |
|stališč do pripomb in |        |         |         |
|obravnava predloga na |        |         |         |
|občinskem svetu    |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Izdelava predloga OLN |načrtovalec  |5 dni       |December 2005  |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj k   |Občina     |30 dni      |Januar 2006   |
|predlogu        |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Izdelava dopolnjenega |načrtovalec  |5 dni       |Januar 2006   |
|predloga        |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Priprava gradiva za  |Občina     |20 dni      |Februar 2006   |
|obravnavo na občinskem |        |         |         |
|svetu in sprejem    |        |         |         |
|predloga        |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|Objava v Uradnem listu |Občina     |10 dni      |Marec 2006    |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
|            |        |         |         |
+-----------------------+---------------+------------------+-----------------+
9. člen
(obveznosti financiranja izdelave lokacijskega načrta in njegovih strokovnih podlag)
Občina Ljubno zagotovi vsa sredstva za pripravo, načrtovanje lokacijskega načrta in izdelavo njegovih strokovnih podlag.
10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

AAA Zlata odličnost